Logga in
Logga in

Olskroken planskildhet Bullerskyddsskärm längs E20

Projekt Olskroken Planskildhet har krav på oss att byta ut den befintliga bullerskyddsskärmen längs E20 mellan Ånäsmotet och Munkebäcksmotet.

Från och med mitten av september börjar vi med arbeten gällande en  bullerskyddsskärm längs E20. Ett av de första arbetena är en omläggning av ledningar. Därefter kommer rivning av de två befintliga bullerskyddsskärmarna och återuppbyggnad av en ny sammanhållen bullersskyddskärm. Arbetena kommer att pågå till slutet av 2023.

Ombyggnad av järnvägen, Olskroken planskildhet, klassas som en ”väsentlig ombyggnad”. Då ställs höga krav på begränsade ljudnivåer för omgivningen, högre än som annars varit fallet, t.ex. om trafiken på väg och järnväg bara ökat, eller om åtgärd Trafikverket gjort bedömts vara av oväsentlig karaktär. Klassningen avgör riktvärden som ska gälla när bullerskyddsåtgärder ska vidtas för de kringliggande byggnaderna. Med anledning av dessa krav måste Olskroken planskildhet bygga en bullerskyddsskärm och även utreda om ytterligare fasadåtgärder och uteplatsskärmar ska erbjudas.

Ett av de första jobben som görs är omläggning av ledningar i gång-och cykelbanan som löper längs med bullerskärmen. Anledningen till en lång tidsaspekt beror på att det är många arbetsmoment som ska göras för att få upp en bullerskyddsskärm. Dels omläggningen av ledningar, rivning av befintlig skärm och därefter kan arbetena med grundomläggningar påbörjas för ny bullerskyddsskärm. Arbetsområdet är dessutom mycket begränsat vilket gör att våra arbeten tar tid. Det är svårt att komma åt ytor och efter att schaktarbeten för grundläggning och pålning gjorts påbörjas byggnationen av själva bullerskyddsskärmen. I första skedet utförs spont och pålningsarbeten och därefter börjar vi att armera och gjuta den betongklack som skärmen monteras på. Arbetena sker så skyndsamt som möjligt. 

Bullerskyddet blir ungefär 360 meter långt. Skärmen byggs i samma läge som de nuvarande 2 bullerskärmar som står där idag, samt byggs ihop. Höjden varierar på sträckan. Skärmen har olika höjd från insidan tomterna jämfört med utsidan. Den nya skärmen höjs med 0,5-2,5 meter jämfört med den befintliga skärmen.