Logga in
Logga in

Olskroken planskildhet Bullerskyddsskärmen – byggnationen går framåt trots utmaningar i berget

Byggandet av den nya bullerskyddsskärmen mellan E20 och Strömmensberg går framåt och vi har kommit en bra bit på väg.

Under den gångna vintern avslutades de ledningsomläggningarsom gjorts i gång- och cykelbanan. Installation av spont, rivning av den gamla bullerskyddsskärmen och pålning för ny skärm pågick intensivt under februari och en bit in i mars, vilket tyvärr medförde en del oväsen för er närboende. Schaktarbetena vid den nedre delen av skärmen är avslutade. 

Pågående arbeten
Vi arbetar nu med armering och gjutning av den nedre delen av skärmen. Schaktning och pålningsarbete för den västra halvan av den övre delen är klart. För resterande del har jord schaktats och bergnivåerna mätts in.

Arbeten som pausats
De tidigare gjorda bergsonderingarna har visat sig vara missledande för den del där ”övre skärm” ska byggas (se bild). Omprojektering pågår för närvarande för denna del för att säkerställa stabiliteten planeras användning av fler stålpålar samt borrningar för bergschakt och bergförankring.
 
Det kan tyckas som att det tar lång tid att färdigställa den 360 meter långa bullerskyddsskärmen, det beror på att den är stor och komplicerad både vad gäller grundläggning och konstruktion. Dessutom är arbetsutrymmet mycket begränsat.

Tack för ert tålamod under våra pågående arbeten med bullerskyddsskärmen.

Om projektet
Syftet med bullerskyddsskärmen är att bättre skydda omgivningen från ljudstörningar. När skärmen så småningom är klar, kommer den att väsentligt minska bullret från både väg och järnvägen. Eftersom ombyggnaden av Olskroken planskildhet klassas som ”väsentlig ombyggnad” ställs det höga krav på att begränsa ljudnivåerna för omgivningen. Den nya bullerskyddsskärmen är en förbättringsåtgärd eftersom de befintliga bullerskärmarna inte var tillräckligt höga för att ge önskad effekt. 

HAR DU FRÅGOR?
Du är välkommen att kontakta oss vid frågor:
Mejla: trafikverket@trafikverket.se
Ring: 0771-921 921