Logga in
Logga in

Bullrande arbeten i Olskroken planskildhet under försommaren

Under byggskedet den 11 maj till och med den 7 juni kommer vi att genomföra olika arbeten relaterade till inkoppling av nya spår i vårt arbetsområde.

Under 2024 har man börjat återställa i arbetsområdet i Olskroken planskildhet och i samband med detta kommer en del restsponter att behöva dras. Spontdragning är bullrande arbeten som kommer utföras dagtid.

Vi ska flytta över tågtrafiken till nya spår och måste därför göra en del rivningsarbeten av gamla spår och dessa arbeten kommer att höras, som pålningsarbeten, schaktning och utläggning av makadam. Marken stärks upp för att skapa bärkraft och funktionalitet för att klara framtida belastning från tågen. Vi har också återstående arbeten vid den reparationshall för tågunderhåll som finns i området, vilket innebär markförstärkning och byggande av en stödmur. Under samma period utför vi också en del spårriktningsarbeten i området för att justera både nya och befintliga spår. För att minimera buller har vi schemalagt de mest bullrande arbetena till dagtid, men vissa arbeten kommer också att utföras nattetid och på helgerna under den här perioden. Beroende på platsen där arbetena görs kan närboende och verksamheter påverkas. 

Vår miljödom reglerar hur högt buller från våra arbeten som får tolereras i bostäder vid olika tider på dygnet. När vi riskerar att överskrida riktvärdena i domen söker vi dispens för det. Ni som berörs mest erbjuds tillfällig vistelse genom separata utskick, där det enligt våra beräkningar visar att vi riskerar överskrida riktvärdena.

Vi strävar efter att minimera olägenheterna och ser fram emot att slutföra dessa arbeten för att förbättra infrastrukturen i området.