Logga in
Logga in

Olskroken planskildhet Bullrande arbeten

Under perioden 25 juli till den 8 december 2022 kommer omfattande arbeten att genomföras där nya banor kommer att flyttas, förstärkas och tas i trafik.

Under perioden den 25 juli till den 8 december 2022 kommer omfattande arbeten att behöva genomföras inom Olskroken Planskildhet.
Vi beklagar att många av våra arbeten upplevs som störande. Trafikverket har under sommaren utfört arbeten med spårriktning och pålning i Olskroken. Detta kan innebära att vi kommer att överskrida de riktvärden för buller som gäller. Vi har olika riktvärden att förhålla oss till när det gäller buller. Detaljerad information avseende tider har skickats ut till de enskilda hushåll som berörs utanför gällande riktlinjer för buller. Pålningsarbeten som har medfört bulleröverskridanden kommer att pågå till och med fredagen den 26 augusti. Vi har full förståelse för att pålningsarbeten upplevs störande även för de som inte bor i ett område där vi inte överskrider dessa riktvärden.

Buller kommer att genereras från olika arbetsmoment under bygg- och rivnings-skedet. 

Arbetsmoment

26 juli-5 augusti gjordes inkoppling av Västra Stambanan. Flytt av spår samt makadamarbeten och spårriktning. En del arbeten bedrevs delvis dygnet runt under perioden. Alla arbeten kom dock inte att medföra bulleröverskridanden.

16 augusti-29 augusti
Inkoppling Fruktgatan och arbeten med Godstågsviadukten. Arbeten som pålning skapar ett visst buller och information har skickats ut till de hushåll som berörs. 
Pålningsarbeten för grundläggning av brostöd kommer att ske med varierande intensitet under hela anläggningsskedet. Byggnation av broar och flyttning av spår kräver ett mer stabilt underlag än vad göteborgsleran kan erbjuda. Det är mellan 30-140 meter ner till fast berg och därför har tusentals betong- och stålpålar slagits ner i leran. 

Bygget av Olskroken planskildhet medför luftburet buller och är sannolikt en av de mest påtagliga störningarna. I området förekommer buller dagligen från väg- och järnvägstrafik, men buller från pålning, spontning och andra konstruktionsarbeten kan urskilja sig och upplevas annorlunda.

Byggbuller är av en annan art än den det trafikbuller som vanligen präglar ljudlandskapet i området. Även om du är van vid väg-och järnvägstrafiken i området, kan de järnvägsarbeten vi genomför i projektet orsaka störande buller. Detta trots att den faktiska ljudnivån från byggbullret är i nivå med, eller lägre än, trafikbullret. Pålning kan upplevas störande på ett helt annat sätt eftersom det ljudet skiljer sig från det ovan nämnda.