Logga in
Logga in

Västra Götaland Sävenäs Rangerbangård

Ombyggnaden av Sävenäs rangerbangård bidrar till en säkrare och mer funktionell anläggning. Med spår för rangering, uppställning samt underhåll, spelar denna bangård en central roll i transportsystemet för gods.

Vad?

Vi bygger om Sävenäs rangerbangård för att den ska vara säker och ha en bra funktion även i framtiden.

Varför?

Sävenäs rangerbangård vid Sävenäs station är en av de större godsbangårdarna i Sverige och har ett stort behov av upprustning och modernisering.

Nuläge

I väntan på den stora ombyggnaden har vi bytt signalställverk, bytt spårväxlar samt bytt hårdvara och mjukvara i rangerställverket.

Kostnad

Den totala kostnaden är cirka 3,1 miljarder kronor i 2021 års prisnivå.

Om projektet

I Trafikverkets förslag och senare regeringens beslut till nationell plan finns medel avsatta för reinvesteringsåtgärder för att säkra drift och säkerhet på bangården i Sävenäs.

Projektet syftar till att omforma Sävenäs rangerbangård till en säkrare och mer funktionell anläggning som kan möta framtidens behov. Med en sträcka på cirka 3 kilometer och olika spår för rangering, uppställning samt reparationer och underhåll, spelar denna bangård en central roll i det svenska transportsystemet för gods. Vår föreslagna åtgärd strävar efter att skapa en modern och effektiv anläggning med minskade drift- och underhållningskostnader, samtidigt som den möjliggör hanteringen och sammansättningen av långa tåg.

Sävenäs rangerbangård bidrar till en långsiktig och hållbar transportförsörjning som reducerar klimatpåverkan.

Arbetet med planering och projektering påbörjas nu och förhoppningen är att vi ska kunna börja bygga om bangården i Sävenäs under 2028–2029.

Varför bygger vi om Sävenäs rangerbangård?

Godstågstrafiken är förhållandevis intensiv och järnvägstransporterna fortsätter att öka. Med förbättrad funktionalitet säkerställer vi att godstrafikens behov kan tillgodoses och Sävenäs fortsätter därmed att vara en viktig knutpunkt.  

Som en del av det nationella godstransportsystemet fungerar Sävenäs som en central nod med dagliga ankomster och avgångar till olika delar av landet. Beläget i Västsverige, i närheten av Nordens största hamn och flera andra intensiva transportverksamheter, spelar denna rangerbangård en avgörande roll för att möjliggöra effektiva godstransporter både regionalt och nationellt. För Västra Götaland är dess funktion avgörande för att främja ett mer hållbart transportsystem.

Nyheter

Tidsplan

Här kan man ha en inledande text.

I väntan på den stora ombyggnaden har vi bytt signalställverk, bytt spårväxlar samt bytt hårdvara och mjukvara i rangerställverket.

Dessutom pågår planering inför ombyggnationen. 

Ombyggnationen Sävenäs rangerbangård. 

Ombyggnationen är klar och den nya anläggningen tas i drift. 

Dokument

Här finns möjlighet att läsa, ladda hem och skriva ut dokument om projekt Sävenäs rangerbangård, ombyggnad.