Logga in
Logga in

Västra Götaland Skandiaporten

Göteborgs hamn erbjuder som enda hamn i Skandinavien direktsjöfart till andra världsdelar för de största oceangående godsfartygen. Djupet i farled och hamnbassäng är för grunt och behöver ökas.

Vad?

Kapacitetshöjande åtgärd som innebär fördjupning och breddning av farled genom muddring samt anpassning av farledsutmärkning.

Varför?

För grunt djup i farled och hamnbassäng i Göteborgs hamn gör att de största fartygen inte kan anlöpa fullastade.

Nuläge

Beviljad miljödom och byggstartsbeslut. Beräknad byggtid: Augusti 2026–februari 2028.

Om projektet

Sjöfarten är avgörande för svensk export och Göteborgs hamn är den enda hamn i Skandinavien som kan erbjuda direktsjöfart till andra världsdelar för de största oceangående godsfartygen. Men på grund av för grunt djup i farled och hamnbassäng kan de största fartygen inte anlöpa fullastade.

För att framtidssäkra svenskt näringslivs tillgång till omvärlden behöver farleden in till hamnen fördjupas med fyra meter. Dessutom behöver kajerna i Skandiahamnen, containerterminalen i Göteborg, fördjupas och förstärkas.

Samarbete mellan flera parter

Projektet planeras och genomförs i samarbete mellan Trafikverket, Sjöfartsverket, och Göteborgs Hamn. Trafikverket ansvarar för behovsanalyser och den statliga finansieringen. Sjöfartsverket förvaltar farleden och ansvarar för farledsåtgärder, vilket innebär fördjupningen av farleden och uppgradering av sjösäkerhetsanordningar. Innanför hamnområdesgränsen är Göteborgs Hamn ansvarig aktör och ansvarar för kajåtgärder som innebär fördjupning närmast kaj och förstärkning av södra kajen i Skandiahamnen.

Den muddring som Sjöfartsverket genomför är i kapacitetshöjande syfte. Som en följd av att kapaciteten ökar genomförs även säkerhetshöjande åtgärder, så att säkerhetsnivån förblir intakt.

Krav ställs på entreprenören att inte påverka framkomlighet för godstransporter och färjor. Fritidsbåtar påverkas endast marginellt, bland annat genom att muddringsverksamheten stängs ner under sommaren då det är högsäsong för fritidsbåtar.

Tidplan

1 Beräknad byggtid Augusti 2026–februari 2028

Länkar till fördjupad information om Skandiaporten

Kontakt

Mattias Andersson

Åtgärdsplanerare

Telefon: +46 10-123 66 47