Logga in
Logga in

Västra Götaland Uppställningspår Lärje

I Lärje, strax norr om Göteborg, planerar vi att bygga nya uppställningsspår. Det gör att fler tåg kan trafikera järnvägen.

Vad?

Nya uppställningsspår i norra Göteborg för lokal- och regionaltåg.

Varför?

För att tillfredsställa behovet av uppställningskapacitet.

Nuläge

Just nu pågår byggnation av uppställningsspår i Lärje.

Kostnad

Den totala kostnaden är cirka 805 miljoner kronor i 2021 års prisnivå.

Om projektet

I takt med ökat tågresande och fler resenärer behövs fler tåg i omlopp. I framtiden krävs därför fler uppställningsspår för tågen att stå på när de inte är i trafik. För att möta det behovet kommer vi att bygga en uppställningsbangård i Lärjeholm precis norr om Gamlestaden och ytterligare en i området söder om Rävekärr i Mölndal som kallas Pilekrogen. 

Varför bygger vi nya uppställningsspår Lärje? 

Den struktur som finns idag för uppställning av tåg i Göteborgsområdet utgår från att alla tåg har Göteborg Central som knutpunkt. Dagens uppställningsspår har god tillgänglighet från Göteborg Central. När delar av Västlänken öppnas för trafik 2026 kommer trafikeringen i Göteborgsområdet att förändras. Samtidigt som det sker, förväntas också fler tåg att trafikera järnvägen. Därmed behövs nya platser för uppställning av persontåg i centralt läge. Lärje har identifierats som en lämplig plats för detta, framförallt på grund av närheten till det centrala järnvägsnätet.

Tillgängligheten till dagens uppställningsspår försämras för de tåg som trafikerar Västlänken och som följd av det behöver nya byggas. En del av dagens uppställningsspår kommer också att försvinna i samband med bygget av Västlänken. 

Här planerar vi för de nya uppställningsspåren i Lärje

Vi planerar också för en infartsväg som kommer att ansluta till Lärje stationsgata.

Nyheter

Tidslinje

I februari 2020 blev det klart att teknikkonsulten Sweco Rail AB vann upphandlingen för järnvägsplan av nya uppställningsspår i Lärje.

Arbete med järnvägsplan. Planprocessen, där samråd ingår, började våren 2020 och planeras löpa fram till 2023–2024. Processen att ta fram en järnvägsplan är komplex och kräver noggrann planering och samarbete mellan olika aktörer för att säkerställa att järnvägen blir en framgångsrik och hållbar lösning.

Beslut om Miljökonsekvensbeskrivning: 2022-04

 

 

Vid en entreprenadupphandling upphandlas entreprenader genom en s.k öppen anbudsförfrågan. Entreprenad som ska utföras åt Trafikverket ska alltid följa och tillämpa LOU - Lagen om Offentlig Upphandling när det gäller entreprenadupphandling. LOU innebär att den entreprenör som uppfyller de ställda kraven och samtidigt erbjuder det lägsta priset ska erhålla uppdraget.

Bedömt värde entreprenadkontrakt för Lärje uppställningsspår:
400 - 600 mnkr

Tillhandahållet material
Värdet av tillhandahållet material uppgår till cirka 70-100 mnkr.
Spårväxlar
Räler
Sliper
Bygghandling Signal

Innehåll i entreprenaden - utmaningar
•Transporter till och från området
•Närhet till:
‒Spårväg
‒Järnväg
‒Natura 2000
‒Lärjeån, Göta Älv
‒E45
•Andra planerade utbyggnationer i området

Järnvägsplanen har varit ute på granskning och yttranden sammanställs.

Järnvägsplanen har genomgått den juridiska processen, fått slutgiltigt godkännande och har erhållit fullständig juridisk giltighet Detta markerar startpunkten för genomförandet av Lärje uppställningsspår enligt planens specifikationer och villkor.

Det formella beslutet för att markera början av den fysiska konstruktionen eller byggandet av uppställningsspåren enligt den godkända järnvägsplanen. Beslutet är en viktig milstolpe i projektet och markerar övergången från planerings- och tillståndsfasen till utförandefasen.

 

 

Den 15 december tilldelades PEAB Sverige AB, uppdraget att ansvara för entreprenaden som kommer att forma Lärje uppställningsspår.

Planerad projektstart, februari 2024

Planerat färdigställande: årsskiftet 2026/2027.

Fördjupd information om Uppställningsspår Lärje

Samråd 20 maj-16 juni 2021

Samrådet för anläggning av nya uppställningsspår är avslutat. Tack för dina synpunkter!

Mellan 20 maj och 16 juni 2021 har samråd pågått med anledning av anläggning av nya uppställningsspår längs med Norge-/Vänerbanan, bandel 634, norr om Gamlestaden. Nästa steg var att förbereda en granskningshandling. Granskningen av järnvägsplanen planeras till 8 juni till 6 juli 2022.

Samråd hösten 2020

Mellan den 18 september till 9 oktober 2020 hade vi ett samråd där de enskilda som särskilt berörs, myndigheter och organisationer kunde bidra med sin kunskap om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till i vårt arbete. Synpunkter och frågor kom in som sammanställdes i en redogörelse.

Arkeologisk utredning – resultat

Under våren 2021 utförde Göteborgs Stadsmuseum en arkeologisk utredning i området för de nya uppställningsspåren. I undersökningen gjordes provgropar samt utredning av en förmodad skans. Den slutliga bedömningen är att skansen är en naturformation. Inget av arkeologiskt intresse påträffades vid undersökning av provgroparna. Det kan inte uteslutas att fornlämningar påträffas under byggnation av uppställningsspåren. Då sker vidare undersökningar.

Dokument

Här finns möjlighet att läsa, ladda hem och skriva ut aktuella handlingar om Uppställningsspår Lärje.