Logga in
Logga in

Västra Götaland Uppställningspår Pilekrogen

I Mölndal, vid området Pilekrogen, planerar vi att bygga nya uppställningsspår. Det gör att fler tåg kan trafikera järnvägen.

Vad?

Nya uppställningsspår för lokaltåg och regionaltåg i Mölndal.

Varför?

När ny tågtunnel under Göteborg öppnar för trafik kommer det att finnas ett behov av nya uppställningsspår.

Nuläge

Ser över planläggningsprocessen för ny anläggning. Samråd under 2023 för fastställande av järnvägsplan 2024.

Om projektet

I takt med ökat tågresande och fler resenärer behövs fler tåg i omlopp. I framtiden krävs därför fler uppställningsspår för tågen att stå på när de inte är i trafik. För att möta det behovet kommer vi att bygga uppställningsspår i området söder om Rävekärr och ytterligare en i Lärjeholm norr om Göteborg.

Varför bygger vi nya uppställningsspår Pilekrogen?

Den struktur som finns idag för uppställning av tåg i Göteborgsområdet utgår från att alla tåg har Göteborg Central som knutpunkt. Dagens uppställningsspår har god tillgänglighet från Göteborg Central. När Västlänken, en tågtunnel under Göteborg, öppnas för trafik i december 2026 kommer trafikeringen i Göteborgsområdet att förändras. Samtidigt som det sker förväntas också fler tåg att trafikera järnvägen.

Tillgängligheten till dagens uppställningsspår försämras för de tåg som trafikerar Västlänken och som följd av det behöver nya byggas. Av alla tåg som trafikerar Göteborgsområdet kommer två av tre att gå igenom Västlänken. Därför behövs nya platser för uppställning av persontåg i centralt läge. Pilekrogen har identifierats som en lämplig plats för ändamålet, framför allt på grund av närheten till det centrala järnvägsnätet, inklusive Västlänken.

Här planerar vi för de nya uppställningsspåren i Pilekrogen

Namnet Pilekrogen har en historisk koppling till platsen. Området ligger i närheten av Västlänkens södra del, vilket är en viktig faktor för att undvika körningar med tomma tåg.

Tidslinje

Teknikkonsulten Atkins Sverige AB vann upphandlingen för järnvägsplan av nya uppställningsspår i Mölndal. 

Påverkan på naturmiljö, kulturmiljö och andra naturvärden utreds och hanteras kontinuerligt i planprocessen. I mitten av 2020 etablerade vi mätstationer för att regelbundet kunna mäta markförhållanden.

Arbetet med Järvägsplan pågår. Planprocessen där samråd ingår börjar våren 2020 och planeras löpa fram till 2023–2024.

Fördjupd information

Samråd 2021

Mellan 25 maj och 15 juni 2021 genomfördes ett samråd för anläggning av nya uppställningsspår.

Samråd 2020

Mellan den 19 oktober och 8 november 2020 genomfördes ett samråd där de enskilda som särskilt berörs, myndigheter och organisationer kunde bidra med sina kunskaper om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till i vårt arbete.

Under sensommaren 2020 etablerade vi mätstationer för att regelbundet under kommande år kunna mäta markförhållanden.

Arkeologisk utredning – resultat

Under våren, 2020 utförde Lödöse Museum en arkeologisk utredning mellan Kålleredsbäcken och Västkustbanan. I utredningen gjordes 101 provgropar på en sammanlagd yta av cirka 400 m2. Inget av arkeologiskt intresse påträffades vid utredningen. Förvaltningen för kulturutvecklingen bedömer att inga ytterligare arkeologiska undersökningar är nödvändiga inom området där vi planerar för de nya uppställningsspåren.

Frågor och svar

Ytan i Pilekrogen är tillräckligt stor och ligger i närheten av Västlänkens södra mynning med koppling till befintlig järnväg. Vid jämförelse med andra möjliga lägen för uppställningsspår söder om Västlänken har Pilekrogen bedömts som mest lämpligt även ur miljöperspektiv.

Det kommer att ligga cirka 10 spår i bredd med några mindre teknikhus med teknisk utrustning på anläggningen. Tågen kommer att kunna ansluta till Västkustbanan både söderut och norrut.

Ja, Pilekrogen var ett av tre alternativ som utretts för uppställningsspår.

Vi kommer att bjuda in till samråd där ni kan ställa frågor samt lämna synpunkter.

Hur kommer fastigheter, gång och cykelvägar att påverkas?

Vi kommer inte göra intrång på någons mark och vi ser inte heller att privata fastigheter påverkas. Tennishallen kommer dock inte kunna vara kvar. Ytterligare frågor gällande tennishallen hänvisas till kommunen.

I dagsläget ser vi inget behov av några vägavstängningar. Däremot kommer gång- och cykelvägen att få en ny placering i området. Diskussioner om ny placering pågår med Mölndals stad men just nu vi vet inget om mer exakt placering.

Alla frågor gällande depån/östra sidan av Kålleredsbäcken hänvisas till Västfastigheter.

Hur kommer byggandet av Pilekrogen påverkan miljön i närområdet?

Påverkan på naturmiljö, kulturmiljö och andra naturvärden utreds och hanteras kontinuerligt i planprocessen. I mitten av 2020 etablerade vi mätstationer för att regelbundet kunna mäta markförhållanden.

Det kommer att genomföras utredningar för buller och vi följer de rutiner och åtgärder som finns. Det som kan vara bra att känna till är att den mesta trafiken kommer vara på morgonen när tågen tas i trafik och på kvällen när tågen tas ur trafik. Det kommer monteras belysning. Bland annat rörelseaktiverad belysning som kommer att vara i drift för lokförarna när de går till och från tågen.

Det finns mycket vatten i området. Kålleredsbäcken är beaktad och hänsyn tas till olika nederbördsmängder.

Dokument

Här finns möjlighet att läsa, ladda hem och skriva ut aktuella handlingar om Uppställningsspår Pilekrogen.