Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 154, Ekbacken–Draglycke, gång- och cykelväg

Vi planerar tillsammans med Svenljunga kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 154. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vad?

Ny gång- och cykelväg längs väg 154 mellan Ekbacken och Draglycke.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Projektering av bygghandling pågår.

Om projektet

Vi planerar för en gång- och cykelväg utmed väg 154, Mjölbäcksvägen, mellan Ekbacken och Draglycke i samarbete med Svenljunga kommun.

Den cirka 1 000 meter långa gång- och cykelvägen planeras för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det förbättrar även möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvalitet för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.

Vad är ett ställningstagande?

Ett ställningstagande av Trafikverket innebär att ett projekt genomförs utan planläggning. 

När det inte finns någon plan upprättad finns det inte heller någon möjlighet för utställning och överklagande. Istället utfärdar vi ett ställningstagande som motiverarvarför en åtgärd bedöms uppfylla kraven för typfall 1. Kraven på typfall 1-projekt är att årgärderna ska utföras på befintlig väg eller järnväg och vara små och okomplicerade. Dessutom ska åtgärderma inte medföra mer än materiell ytterligare påverkan på omgivningen, och eventuell markåtkomst måste var frivillig. När ställningstagandet är godkäns samt projekteringshandligar är färdigställda och vi har en entreprenör på plats kan vi påbörja byggnation. 

Tidsplan

1 Bygghandlingsprojektering Våren –sommaren 2023

2 Planerad byggstart Våren 2024

Kontakt

Christine Samuelsson

projektledare