Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 1614, Ubbhultsskolan–gården Ubbhult Kråkered, gång- och cykelväg

Vi planerar tillsammans med Marks kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 1614. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vad?

Gång- och cykelväg längs väg 1614 mellan Ubbhultsskolan och gården Ubbhult Kråkered.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för gående och cyklister.

Nuläge

Vi tar fram en vägplan.

Om projektet

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg utmed väg 1614 mellan Ubbhultsskolan och gården Ubbhult Kråkered i samarbete med Marks kommun.

Gång- och cykelvägen ska bli 650 meter lång och ska öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det förbättrar även möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvalitet för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.

Tidsplan

Samråd med länsstyrelse, kommun och enskilda berörda.

2 Beslut om betydande miljöpåverkan augusti 2018

Samrådsmöte hölls 6 maj 2019 i Kråkereds bygdegård och samrådstiden löpte fram till 17 maj 2019.

4 Granskning av vägplan 17 januari –16 februari 2024

5 Fastställelseprövning vägplan maj 2024

6 Byggstart preliminärt våren 2025

Kontakt

Johanna Heribert

Projektledare

Telefon: +46 10-123 68 60

Niklas Andersson

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 60 19