Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 164/172, korsningsåtgärd och gång- och cykelväg, Skåpakorset–Bengtsfors

Vi planerar en korsningsåtgärd vid väg 164/172 och en gång- och cykelväg längs väg 172. Det gör vi för att gående och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert mellan samhällena.

Vad?

Vi planerar en korsningsåtgärd vid väg 164/172 samt en gång- och cykelväg längs väg 172 mellan Skåpakorset och Bengtsfors.

Varför?

Öka framkomligheten och trafiksäkerheten.

Nuläge

Vi arbetar nu med att ta fram en vägplan.

Om projektet

Väg 164 går från Strömstad till Åmål och är utpekad som ett viktigt stråk för gods- och pendlingstrafiken i Dalsland. För godstrafiken är det länken mellan norra Bohuslän och norra Dalsland/Värmland.

Väg 172 är klassad som ett viktigt transportstråk, en viktig pendlings- och serviceväg, och den är en prioriterad väg för kollektivtrafiken.

Vi planerar en korsningsåtgärd

Korsningen mellan väg 164 och väg 172 har mycket trafik, speciellt tung trafik från industrierna i området. Den höga trafikmängden orsakar ibland köer, och det kan vara svårt för trafikanter från väg 164 att komma ut på väg 172. Vi planerar en korsningsåtgärd för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten. Korsningen kommer att få en gång- och cykelpassage över väg 172, som ansluter till den kommunala Brovägen. I anslutning till Skåpakorset finns en bussterminal och en mindre pendelparkering, där vi kommer att förbättra in- och utfarten eftersom den i dag upplevs som trång.

Säkrare för oskyddade trafikanter med ny gång- och cykelväg

Vi ska också bygga en cirka 2 100 meter lång gång- och cykelväg längs väg 172 från Skåpakorset till den kommunala gång- och cykelvägen i Bengtsfors. Det gör vi för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det kommer att förbättra möjligheten att pendla med cykel, öka livskvaliteten för de boende samt bidra till en positiv miljö- och hälsoutveckling.

Tidsplan

1 Samråd med myndigheter och kommun februari 2023

2 Samråd med allmänheten 7 juli–31 augusti 2023

3 Fastställd vägplan 2025

4 Planerad byggstart 2026

Kontakt

Ulrika Holterberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 31 23

Linda Stålberg

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 17 24