Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 168, delen Ekelöv–Kareby

Trafikverket planerar en ny vägförbindelse mellan väg 168 och väg 574, med en ny trafikplats vid anslutningen till E6 och en planskild passage av Bohusbanan.

Vad?

Trafikverket utreder alternativa sträckningar för ny väg, inför framtagande av ny vägplan.

Varför?

Förbättra kapacitet, framkomlighet och trafiksäkerhet.

Nuläge

Ställningstagande av lokaliseringsalternativ 1 är beslutat och ska ligga till grund för den fortsatta planeringen.

Om projektet

Väg 168 förbinder Marstrand med Kungälv och E6 via Ytterby. Vägen har begränsad framkomlighet, framför allt under semesterperioden. Vägen saknar en separerad gång- och cykelväg och dessutom orsakar trafiken bullerstörningar, främst i Ytterby. Kungälvs kommun planerar för verksamhetsområden mellan E6 och väg 574 och nya bostäder i Kareby. En koppling mellan väg 574 vid Kareby och en ny trafikplats vid E6 är därför önskvärd.

Syftet med projektet är att skapa en ny vägförbindelse mellan väg 168 och väg 574, med en ny trafikplats vid anslutningen till E6 och en planskild passage av Bohusbanan.

Projektet ska öka kapacitet och trafiksäkerhet på sträckan samt förbättra framkomligheten i Kungälvsmotet och Rollsbomotet. Vidare ska befintlig väg 168 mellan E6 och Ytterby avlastas från genomfartstrafik för att förbättra framkomligheten och minska störningarna genom Ytterby samt minska framtida kapacitetsproblem i Kungälvsmotet och möjliggöra kommunal exploatering. Projektet ska också utreda möjligheterna för gång- och cykeltrafik på delar av sträckan.

Under våren 2021 konstaterade Trafikverket tillsammans med Västra Götalandsregionen och Kungälvs kommun att ytterligare underlag i form av en utökad trafikanalys behövde tas fram inför det fortsatta arbetet med vägplan för väg 168, delen Ekelöv–Kareby. Trafikanalysen har tagits fram för att säkerställa att den nya vägsträckningen passar med framtida strategiska planer.

Aktuellt

Trafikverket har utarbetat lokaliseringsalternativ för väg 168 delen Ekelöv–Kareby. Projektet ska drivas vidare och samrådshandlingens alternativ lokaliseringsalternativ 1 ska ligga till grund för den fortsatta planeringen. Ställningstagandet vilar på Trafikverket region väst samlade bedömning av alternativens effekter och kostnader samt i vilken utsträckning de uppfyller projektets ändamål och projektmål. Övriga redovisade alternativ avfärdas från fortsatt planering.

Läs mer i tidplanens steg 5 nedan.

Projektet genomförs enligt planläggningsprocessen för vägar som regleras i väglagen och miljöbalken. Den leder till slut fram till en fastställd vägplan som ger väghållaren rätt att anlägga vägen på det sätt som redovisas i vägplanen. Vägplanen genomförs i fyra olika skeden; samrådsunderlag, samrådshandling, granskningshandling och fastställelsehandling. En miljökonsekvensbeskrivning tas fram tillsammans med vägplanen. Miljökonsekvensbeskrivningen ska godkännas av Länsstyrelsen innan vägplanen kan kungöras för granskning.

Under våren 2022 slutförs arbetet med att utreda alternativa lokaliseringar inom det utökade utredningsområdet, se Figur 1. I september 2022 planeras ett samråd kring de studerade alternativens effekter och konsekvenser. Då kommer Trafikverket att underrätta berörda markägare och andra intressenter om samrådet, samt bjuda in till ett samrådsmöte. Kommunen och Länsstyrelsen kommer därefter ges möjlighet att lämna sina synpunkter på vilket alternativ de förordar. Efter genomfört samråd kommer Trafikverket att ta ställning till vilket av lokaliseringsalternativen projektet ska gå vidare med. Detta ställningstagande förväntas tas under vintern 2022/2023.

När Trafikverket valt lokaliseringsalternativ går projektet vidare med att utforma ett planförslag för det valda alternativet. Samråd kommer att hållas med berörda fastighetsägare och andra intressenter, bland annat genom ett samrådsmöte på orten dit berörda fastighetsägare bjuds in. När utredningarna och samrådet är färdigt kommer vägplanen att kungöras för granskning. Därefter ombeds Länsstyrelsen att yttra sig över planen, och slutligen kommer planen att prövas av Trafikverkets centrala funktion Planprövning. Ett eventuellt beslut om att fastställa vägplanen går att överklaga till regeringen.

Figur 1: Utredningsområde.

Figur 2: Lokaliseringsalternativ.

Arbete med att ta fram en vägplan påbörjades 2013, vilket ledde till att Trafikverket 2014 tog ställning till ett lokaliseringsalternativ ("grön korridor" i dåvarande utredning). I det efterföljande arbetet, med mer detaljerade undersökningar av bland annat geoteknik och arkeologi, visade det sig att "grön korridor" skulle innebära mycket stora kostnadsökningar, varför beslutet att välja lokaliseringsalternativ "grön korridor" upphävdes. Därtill innebar "grön korridor" inte tillräcklig måluppfyllelse avseende påverkan på boendemiljön trots omfattande bullerskyddsåtgärder.

Beslutet om att "grön korridor" ska ligga till grund för fortsatt planering är således upphävt. Ett omtag har påbörjats med alternativstudier i ett utökat utredningsområde. Under våren 2019 tog projektet fram ett nytt samrådsunderlag för vägplan, daterat 2019-03-07, vilket också finns publicerat på projektets hemsida. Den 14 mars 2019 hölls ett samrådsmöte i Kungälvs Stadshus. Synpunkter, information och förslag från samrådet har sammanställts i en samrådsredogörelse, vilken finns att ta del av på projektets hemsida.

Under sommaren 2019 fattade Länsstyrelsen ett förnyat beslut om att projektet kan innebära betydande miljöpåverkan. Det innebär att samråd ska ske med så kallad utökad samrådskrets, det vill säga inklusive övriga statliga myndigheter samt den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda. Därtill innebär beslutet om betydande miljöpåverkan att en miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram inom projektet.

Parallellt med slutförandet av samrådsunderlaget för vägplanen påbörjades under våren 2019 alternativstudier för att finna möjliga korridorer för ny vägförbindelse inom utredningsområdet. I och med att tidigare framtagna korridorer ryms inom utredningsområdet kan de, eller varianter av desamma, bli aktuella igen. Arbetet med att identifiera lämpliga korridorer har pågått sedan hösten 2019. För att få in synpunkter från de enskilda som särskilt berörs samt intressenter och allmänheten hölls ett samrådsmöte kring förslag till korridorer i december 2019. Därefter har utvärdering avseende effekter och konsekvenser samt fördjupade utredningar genomförts gällande de fem korridorförslagen. Förslagen finns under Dokument, Arkiv.

Tidslinje – När kan du påverka

Möjlighet att påverka vägens lokalisering och utformning finns under hela planläggningsprocessen. Ju tidigare förslag och synpunkter kommer in desto bättre. På tidslinjen nedan redovisas formella tillfällen för samråd.

1 Samråd inför beslut om betydande miljöpåverkan Mars 2019

2 Samråd om förslag till korridorer December 2019

3 Utredning av korridorernas konsekvenser 2020–2022

Samrådsperiod

5–27 september 2022.

Samrådsmöte med allmänheten

Datum och tid: Tisdagen den 13 september klockan 18.00–20.30.
Plats: Mimers teater, Trollhättevägen 4 i Kungälv.

Trafikverket har utarbetat lokaliseringsalternativ för väg 168 delen Ekelöv–Kareby. Projektet ska drivas vidare och samrådshandlingens alternativ lokaliseringsalternativ 1 ska ligga till grund för den fortsatta planeringen. Ställningstagandet vilar på Trafikverket region väst samlade bedömning av alternativens effekter och kostnader samt i vilken utsträckning de uppfyller projektets ändamål och projektmål. Övriga redovisade alternativ avfärdas från fortsatt planering.

Detta ställningstagande om lokalisering kan ej överklagas särskilt utan ingår i prövningen av planen som helhet.

I det fortsatta arbetet krävs en fördjupad studie av var och hur vägen och trafikplatsen vid E6 mest lämpligt kan byggas inom den valda korridoren. Studien behöver behandla utformning av trafikplatsen i korsning med E6 respektive den planskilda korsningen med Bohusbanan behöver utredas och byggnadsverkens konstruktion utformas. Val av korsningsutformning vid anslutningar till väg 168 i väster och väg 574 i öster respektive för sekundärvägsanslutningarna som del i trafikplatsen vid E6 behöver också studeras.

Särskilt berörda får beslutet via brev.

Läs handlingarna och se karta på valt lokaliseringsalternativ under rubriken Aktuella handlingar på projektets dokumentsida.

6 Framtagande av planförslag 2023–2025

7 Samrådsmöte på orten 2025

8 Granskning av vägplan 2026

9 Länsstyrelsens yttrande över vägplanen 2026

10 Prövning av vägplanen 2026–2028

11 Preliminär byggstart Årsskiftet 2029/2030

Kontakt

Epheram Demelash Getahun

Projektledare

Telefon: +46 10-123 23 41

Linda Stålberg

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 17 24