Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 168 genom Tjuvkil

Trafikverket planerar att bygga om väg 168 genom Tjuvkil för att förbättra trafiksäkerheten särskilt för oskyddade trafikanter. Även framkomligheten för busstrafiken ska förbättras.

Vad?

Trafikverket planerar att bygga om väg 168 genom Tjuvkil för förbättrad trafiksäkerhet, särskilt för oskyddade trafikanter, och för förbättrad framkomlighet för busstrafiken.

Varför?

Väg 168 mellan Kungälv och Marstrand är sommartid hårt belastad och det finns behov av säkerhetshöjande åtgärder för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Kungälvs kommuns detaljplan är överklagad. När den vunnit laga kraft kan vägplanen fastställas. När vägplanen vunnit laga kraft påbörjas upphandling av entreprenör för produktion.

Om projektet

Åtgärder som planeras är en ny gång- och cykelväg norr om väg 168, gångpassager vid och upprustning av busshållplatser, bullerskyddsåtgärder, trafiksäkerhetshöjande åtgärder i korsningen till Tjuvkils huvud samt viss breddning av körbanan för att underlätta framkomligheten för kollektivtrafiken.

Arbetet med väg 168 delen Kungälv och Marstrand påbörjades redan 1995. Väg 168, delen genom Tjuvkil, har därefter utretts vidare i en vägutredning som blev klar 2002. Under 2011 och 2012 fortsatte Trafikverket arbetet med vägplan inför en planerad byggstart 2015. I denna vägplan utreddes två alternativa vägdragningar söder om Tjuvkil.

Trafikverket avbröt dock arbetet eftersom länsstyrelsen beslutade att den planerade sträckningen strider mot riksintresset för naturvård för det berörda området. Då inriktades arbetet i stället på det som i tidigare vägutredning benämnts alternativ Nollplus. Förslaget innebär åtgärder på befintlig väg genom Tjuvkil såsom breddning av körbanan, en ny gång- och cykelväg, trafiksäkerhetshöjande åtgärder i korsningarna, gångpassager samt att busshållplatser rustas upp.

Våren 2015 hamnade projektet Väg 168 genom Tjuvkil i ett vänteläge när det angränsande projektet Väg 168 Ekelöv-Kareby blev dyrare än beräknat. Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen beslutade då flytta 86 miljoner kronor från Väg 168 genom Tjuvkil till Väg 168 Ekelöv-Kareby, för att kunna fortsätta framdriften av Ekelöv–Kareby.

Aktuellt

Vägplanen skickades den 11 maj 2021 för fastställelse till Trafikverkets avdelning för planprövning i Borlänge. Planprövningen påbörjas efter att underliggande detaljplan (som handhas av Kungälvs kommun) antas och vinner laga kraft, vilket planeras ske tidigast under kvartal 3 2024.  Trafikverkets planprövning beräknas ta cirka sex månader exklusive tid för eventuell överklagan.

Tidplan

1 Samråd Januari 2018

2 Beslut om betydande miljöpåverkan Mars 2018

3 Samrådsmöte med särskilt berörda Mars 2020

4 Granskning av vägplan Juni–augusti 2020

5 Fastställelseprövning påbörjas Tidigast kvartal 3 2024

6 Fastställd vägplan Tidigast kvartal 1 2025

7 Byggstart Tidigast våren 2026

Kontakt

Ulrika Holterberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 31 23

Peter Kolm

Biträdande projektledare

Telefon: +46 73-077 10 10