Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 1728, Dalstorp, tvärförbindelse

Vi planerar att bygga en väg mellan väg 1728 och väg 1726 vid Dalstorp i Tranemo kommun. Det gör vi för att avlasta centrala Dalstorp från tung trafik och förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 1728.

Vad?

Tvärförbindelse mellan väg 1726 och väg 1728.

Varför?

Avlasta centrala Dalstorp från tung trafik och förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 1728.

Nuläge

Vi har haft vägplanen ute för granskning och ska nu vidare till planprövning och fastställelse.

Om projektet

Vi planerar att bygga en cirka 450 meter lång och cirka 6,5–7 meter bred väg mellan väg 1728 (Ljungsarpsvägen) och väg 1726 (Ulricehamnsvägen). Vägen får en hastighet av 70 km/h. En bro byggs över Hjärtaredsbäcken som kommer att fungera som en faunapassage för mindre och medelstora djur. Den nya väg 1728 kommer att ansluta till Hållanders sågverk och till den enskilda vägen till Gunnarsbo, söder om sågen.

Vägen blir en tvärförbindelse som avlastar de centrala delarna av Dalstorp från tung trafik och förbättrar trafiksäkerheten i korsningarna mellan väg 1730/1726 och väg 1730/1728. Området ligger söder om Dalstorp i Tranemo kommun.

Indragning av del av väg 1728

Väg 1728 från korsningen 1730/1728 och ner till den enskilda vägen vid Gunnarsbo, cirka 670 meter, kommer att dras in från allmänt underhåll. Den första tredjedelen av vägen föreslås bli en kommunal gata med vändplan och återvändsgränd. Resterade del föreslås bli mark för industriändamål och sista 60 meter av indragen väg rivs. När vägen är klar och öppnad för trafik dras aktuell del in från allmänt underhåll.

Miljövärden

Hänsyn har tagits till hasselmus i området. Både vi och Tranemo kommun gör förstärkningsåtgärder i form av buskage och röjning av träd, för passage över vägen och
för att hasselmusen ska kunna breda ut sig norr och söder om vägen och fortplanta sig. Vid Hjärtaredsbäcken tar vi hänsyn till bäcken, öring och växter. Kulturmiljön i området
har undersökts för att fornlämningar i området ska påverkas så lite som möjligt.

Tidsplan

Vi bjöd in till informationsmöte i Dalstorps bygdegård 15 mars 2022. Presentationen från mötet finns på projektets dokumentsida.

2 Samrådsunderlag 2–20 maj 2022

3 Samrådhandling Hösten 2022

4 Granskning av vägplan April/Maj 2023

5 Planerad byggstart Juni 2024

6 Beräknas bli klart Maj 2026

Karta

Kartan visar var den nya vägen är tänkt att gå. Se kartan i en större storlek (jpeg, 1 MB)

Kartbild: Metria/Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Bakgrund

Väg 1728 norr om Hållandes sågverk är cirka 5 meter bred och har begränsad bärighet och stora lutningar. Före infarten till sågverket finns en gammal smal bro där lastbilar inte kan mötas. Vid tjällossning minskar bärigheten, och det gör det svårt för lastbilstransporter att komma fram. Hållanders sågverk planerar att utöka sitt verksamhetsområde västerut och söderut.

År 2015 genomfördes en åtgärdsvalsstudie för att se vilka åtgärder som skulle avhjälpa problemen på väg 1728 på bästa sätt. Studien visade att den bästa lösningen skulle vara att bygga en väg söder om skjutbanan mellan väg 1728 (Ljungsarpsvägen) och väg 1726 (Ulricehamnsvägen). Du kan läsa åtgärdsvalsstudien under Dokument.

Kontakt

Kristina Balot

Telefon: +46 76-555 88 41