Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 180, Fjällgatan–Musikvägen, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 180 mellan Fjällgatan och Musikvägen i samarbete med Borås kommun.

Vad?

Gång- och cykelväg längs väg 180 mellan Fjällgatan och Musikvägen.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för gående och cyklister.

Nuläge

Upphandling av konsult för framtagande av vägplan.

Om projektet

Den cirka 1300 m långa gång- och cykelvägen ska bidra till en ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter. Det förbättrar även möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvaliten för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.

Tidsplan

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

1 Upphandling av konsult April 2024

2 Samrådshandling Hösten 2024

3 Granskningshandling Våren 2025

4 Fastställelsehandling Hösten 2025

5 Byggstart Preliminärt hösten 2027

Från planering till byggande

När Trafikverket planerar och bygger vägar och järnvägar börjar vi med en omfattande planeringsprocess. Se en film som beskriver när och hur du kan påverka under denna process.

Väg eller järnväg på min mark

När en väg eller järnväg ska byggas eller byggas om måste Trafikverket ofta ta ny mark i anspråk. Här berättar vi om hur vi får tillgång till mark och vilka ersättningar fastighetsägaren kan få.

Kontakt

Andréa Olsson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 52 59