Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 1890, gång- och cykelväg mellan Lena skola och Postvägen

Vi bygger en gång- och cykelväg längs väg 1890 mellan Lena skola och Postvägen. Det gör vi för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för gående och cyklister.

Vad?

1,8 kilometer lång gång- och cykelväg mellan Lena skola och Postvägen.

Varför?

För att elever ska kunna gå och cykla till skolan på ett trafiksäkert sätt.

Nuläge

Bygget av gång- och cykelvägen pågår.

Om projektet

Sträckan är hastighetsbegränsad till 80 kilometer i timmen och saknar i dag separat gång- och cykelväg. Barn och ungdomar i Östakulle samhälle är hänvisade till att cykla på vägen när de ska till skolan och till fritidsaktiviteter i sporthallen. Vi vill skapa en trafiksäker miljö för cyklister och gående utmed vägarna. Att bygga fler gång- och cykelvägar kan även leda till att fler väljer att ta sig fram på ett mer miljövänligt sätt än med bil.

Aktuellt

Bygget av gång- och cykelvägen längs med väg 1890 och väg 1898 mellan Lena skola och Postvägen pågår. Falks Markentreprenad AB är tilldelad entreprenör och genomför bygget. 

Under bygget har vi satt upp trafikanordningar, i form av skyddsbarriärer och trafikregleringsljus. Det är av säkerhetsskäl viktigt att du som passerar eller har fastigheter vid arbetsområdet respekterar och tar hänsyn till de trafikanordningar som finns uppställda. Detta för att öka trafiksäkerheten för alla trafikanter som rör sig längs med sträckan under byggtiden. Vi vill även säkerställa en trygg arbetsmiljö för de som arbetar längs med vägen.

För att inte ska påverka trafiken mer än nödvändigt har vi delat in den aktuella sträckan i etapper om cirka 500 meter. Byggnationen av den första etappen är klar, just nu pågår bygget av etapp 2. Vartefter bygget pågår kommer vi succesivt flytta trafikanordningarna längs med aktuell sträcka.

Vi har meddelat berörda markägare via brev med information om att vägrätten har tagits i anspråk. Mark som med stöd av vägplanen får nyttjas tillfälligt, så kallad tillfällig nyttjanderätt, kommer att tas i anspråk allt eftersom. Vi meddelar datum för det succesivt till berörda markägare.

Tidsplan

1 Samrådsunderlag Vintern 2013

2 Beslut om betydande miljöpåverkan Augusti 2013

3 Samrådshandling Mars 2014

4 Granskning av vägplan Juni 2015

5 Leverans av bygghandling April 2023

6 Entreprenörsupphandling Juni-september

7 Produktion December 2023–December 2024

Kontakt

Epheram Demelash Getahun

projektledare

Telefon: +46 10-123 23 41

Charlotta Glasell

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 19 60