Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 190, Skiljebacken–Björredsvägen, gång- och cykelväg

Vi planerar tillsammans med Göteborgs Stad att bygga en gång- och cykelväg längs väg 190. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vad?

Ny gång- och cykelväg längs väg 190 mellan Skiljebacken och Björredsvägen

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Omstart av projektet. Vi håller nu på att se över tidplan och kostnader.

Om projektet

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg utmed väg 190, Gråbovägen, mellan Skiljebacken och Björredsvägen i samarbete med Göteborgs Stad. I väster ska den nya gång- och cykelvägen ansluta till nuvarande gång- och cykelväg.

Den 1 200 meter långa gång- och cykelvägen planeras för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det förbättrar även möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvalitet för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.

Tidsplan

1 Tidigt samrådsmöte 7 juni 2018

Projektet vilande i några år, sedan tidigare arbete med vägplan avbröts under 2019.

3 Se över tidplan och kostnader för projektet 2023

4 Börja ta fram vägplan 2024

Kontakt

Beatrice Hjärn

Projektledare

Telefon: +46 10-123 52 35