Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 1900, lokalvägsstandard

Vi bygger om gamla E20 mellan Vårgårda och Alingsås till lokalvägstandard med vägrensseparering för gående och cyklister.

Vad?

Lokalvägsstandard, ny asfaltsbeläggning, vägrensseparering för gående och cyklister.

Varför?

Ökad trafiksäkerhet.

Nuläge

Projektet är klart och projektsidan tas bort i början av 2023.

Kostnad

30 miljoner kronor.

Om projektet

Sedan nya E20 mellan Alingsås och Vårgårda öppnade för trafik har antalet fordon på sträckan minskat från cirka 10 000 till 1 500 per dygn. Körbanorna är anpassade för 110 km/tim, enligt dåtidens regelverk för europaväg, där vägrenen var tänkt användas av både gång, cykel och större långsamtgående fordon.

60 % av förarna på sträckan kör idag för fort på väg 1900 eftersom vägens bredd påverkar förarens hastighet. Vi har sett allvarliga olyckor öka på breda, raka vägar med kraftigt minskad trafik, därför anpassas vägen nu till sin nya funktion som lokalväg för att öka trafiksäkerheten.

Så anpassas vägen till lokalväg

Trafikmängden på väg 1900 har minskat med 85 % sedan nya E20 öppnade för trafik. Vägen är idag dimensionerad för cirka 10 000 fordon/dygn. Körbanorna är breda och anpassade för 110 km/tim., enligt dåtidens regelverk för en europaväg, där vägrenen var tänkt användas av både gående, cyklister och långsamtgående fordon.

Vägen får nu minskad totalbredd från 12-13 meter till 9 meter, varav 1,5 meter vägren på vardera sida. Vi gör en vägrensseparering med extra bred linjemålning med räfflor. Vägrenen är bredare än standard för lokalväg av den här storleken, med extra utrymme för gående och cyklister. Antalet fordon som överskrider hastighetsbegränsningen på lokalväg 1900 är idag 60 %, därför anpassar väg 1900 till lägre trafikmängd och sin nya funktion som lokalväg för att öka trafiksäkerheten.

Hela sträckan asfalteras eftersom vägen var i behov av ny beläggning för att upprätthålla god trafiksäkerhet. Vägmarkeringen vid vägrenen görs räfflad och något bredare för att tydligare separera ytan för gående och cyklister.

Vägrenen blir bredare än standard för lokalväg av den här storleken och får en extra bred linjemålning. I vägens ändpunkter mot Alingsås respektive Vårgårda samt vid Hols skola bygger vi överfarter för gående och cyklister för att göra det säkrare för oskyddade trafikanter att korsa vägen. Vid dessa punkter kommer det vara en lägre hastighetsbegränsning på 60 km/h.

Därför bygger vi vägrensseparering

Längs väg 1900 visar trafikmätningar och prognoser av framtida flöden att behovet av avskild gång- och cykelbana inte är tillräckligt stort för att det ska vara samhällsekonomiskt försvarbart att anlägga en separat gång- och cykelbana i statlig regi.

Vi bygger därför istället det som kallas för vägrensseparering, alltså en något mer markerad linjemålning med räfflor för att tydliggöra för övriga trafikanter att vägrenen kan användas av gående- och cyklister. Utrymmet som gående och cyklister kan nyttja är 1,5 meter brett, bredare än standarden för den här typen av lokalväg och kan vid behov också nyttjas för motortrafik.

Vägrenen vinterhålls på samma sätt som övriga vägen. Hastighetsbegränsningen är lägre vid de platser där vi bygger anvisade passager för gående och cyklister.

Trafikregler i vägrenen

På vägrenen gäller trafikregler för gång- och cykeltrafik på väg; gående på vänster sida av vägen och cyklister på höger sida av vägen. En cyklist kan alltså inte möta en annan cyklist på sin sida vägen, men kommer att kunna möta gående i vägrenen.

Vägbelysningen i bland annat Bälinge monteras ned eftersom den är föråldrad och har nått sin tekniska livslängd. Ny belysning sätts inte upp eftersom det inte är samhällsekonomiskt försvarbart med hänsyn till den låga trafikmängden.

Befintliga busshållplatser kommer behållas, men deras läge kommer anpassas till den nya vägbredden. Standarden på busshållplatserna vid Hols skola kommer att höjas, vi tillgänglighetsanpassar och här kommer även anläggas en passage över väg 1900 för att öka säkerheten.

När vänster- och högersvängfälten tagits bort blir korsningarna mindre och detta minskar upplevelsen av att det är en trafikmiljö utformad för hög fart och framkomlighet, på samma sätt som minskad vägbredd bidrar till ökad trafiksäkerhet.

Eftersom trafikmängderna nu är lägre är bedömningen att den hastighetsdämpande effekten av att ta bort vänster- och högersvängfält totalt sett ger bättre trafiksäkerhet än att ha dem kvar. Att fordon saktar in för att svänga har en positiv effekt på trafiksäkerheten för alla trafikslag genom att det blir lägre hastigheter på sträckan.

Vägsektionens bredd medför, trots att den smalnats av, att upphinnande personbilar kan passera till höger om bilar som väntar för att göra en vänstersväng från väg 1900, om än i lägre hastighet än i nuläget.

Den lägre trafikmängden gör att det inte längre finns ett behov av trafikkontrollplats, den tas därför bort.

Översiktskarta

Karta som visar väg 1900, mellan trafikplats Bälinge i Alingsås kommun och trafikplats Hjultorp i Vårgårda kommun

Frågor och svar

En separat gång- och cykelväg längs väg 1900 skulle kräva en så kallad skiljeremsa, ett cirka 3 meter brett dike, som skiljer gång- och cykelvägen från körbanan. På väg 1900 är det inte möjligt att få plats med en sådan lösning inom befintligt vägområde, vilket innebär att mer mark hade behövt tas i anspråk och en ny vägplan upprättas.

De 13 meter som finns idag räcker alltså inte till för att bygga en gång- och cykelbana här som uppfyller kraven. Upprättande av vägplan skulle i sin tur medföra både avsevärd tidsförlängning samt risk för att hela åtgärden skulle bortprioriteras i konkurrens om pengatilldelningen med andra projekt.

Utifrån de antal som går eller cyklar här idag och beräknas göra det under överskådlig framtid, är det inte samhällsekonomiskt försvarbart att bygga nytt här till de kostnader och markintrång som det medför.

Trafikverkets bedömning är att de åtgärder som nu görs med vägrensseparering för gående och cyklister innebär en fullgod lösning som är en avvägning mellan trafiksäkerhet och framkomlighet i förhållande till trafikmängderna.

Normal utformning av lågtrafikerade tvåfältsvägar på landsbygd med gång- och cykeltrafik är med vägrensseparering och med vägrensbredd 0.75 m. För väg 1900 har Trafikverket valt att bibehålla dubbelt så bred vägren än normal standard vid nybyggnad, 1,5 meter på vardera sida.

På vägrenen gäller trafikregler för gång- och cykeltrafik på väg. En cyklist kan alltså inte möta en annan cyklist på sin sida vägen, men kommer att kunna möta gående i vägrenen.

En bred vägren riskerar att användas felaktigt, det vill säga dubbelriktat av gående och cyklister i båda färdriktningarna. Samtidigt riskerar förarna på körbanan, precis som idag, köra i för höga hastigheter när vägens yta upplevs som bred.

Främsta skälet till att inte behålla vägen så som den är, är att det inte bedöms trafiksäkert. Vägen är idag utformad som en europaväg för betydligt högre trafikmängder än de som efter nya motorvägens öppnande trafikerar vägen.

Vägen utformas nu för att vara ändamålsenlig lokalväg, utifrån trafikmängd och de trafikslag som ska nyttja vägen, inklusive cyklister och fotgängare. Vägen görs smalare för att det fungerar hastighetsdämpande, men tillräckligt bred för god framkomlighet och trafiksäkerhet.

Utöver detta skulle en kvarlämnad överdimensionerad väg innebära ett behov av mer omfattande drift och underhåll och därmed omotiverad förbrukning av skattemedel.

Tidsplan

Planering och detaljprojektering av åtgärder som i ett tidigt skede föreslagits i samband med vägplanen för ny E20. Åtgärderna föranledde inte framtagande av vägplan, men har samråtts med ett antal parter såsom Vårgårda och Alingsås kommun, Västra Götalandsregionen och Västtrafik.

Upphandlad entreprenör är Mark- och Energibyggarna i Göteborg AB.

3 Byggnation februari–augusti/september 2022