Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 1968, Starrkärrsvägen–Prästalund, gång- och cykelväg

Vi planerar tillsammans med Ale kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 1968. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vad?

Ny gång- och cykelväg längs väg 1968 mellan Starrkärrsvägen och Prästalund.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Projektering av bygghandling pågår.

Om projektet

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg utmed väg 1968 mellan Starrkärrsvägen och Prästalund i samarbete med Ale kommun. I korsningen med väg 1972 ska den nya gång- och cykelvägen ansluta till befintlig gång- och cykelväg.

Den cirka 900 meter långa gång- och cykelvägen planeras för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det förbättrar även möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvaliten för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.

Tidsplan

1 Bygghandlingsprojektering 2023

2 Byggstart Hösten/vintern 2024

Kontakt

Christine Samuelsson

Projektledare

Niklas Andersson

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 60 19