Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 2183, Ed-Nössemark, bärighets- och förstärkningsåtgärder

Vi ska förbättra bärigheten och stabiliteten på väg 2183, sträckan mellan Ed och Nössemark. Vi gör dessa åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på aktuell sträcka.

Vad?

Vi förstärker vägen för att öka hållfastheten (bärigheten).

Varför?

För att öka bärigheten, trafiksäkerheten och framkomligheten.

Nuläge

Förberedande arbeten pågår i form av avverkning längs med hela sträckan och flytt av ledningar. Vi förbereder även upphandling av byggentreprenör. 

Om projektet

Vi planerar att förbättra bärigheten på väg 2183, med start från tidigare färdigställd etapp vid Mäfällingen och cirka 12 kilometer söder ut mot Ed. Vägen är i dag 5,5 till 6 meter bred och på vissa sträckor är bärigheten (hållfastheten) mycket dålig. Trafiksäkerheten på vägsträckan är låg på grund av de kurvor som finns och den dåliga sikten på vissa delar av sträckan. Genom att förstärka stora delar av sträckan och bredda kurvor kommer trafiksäkerheten och framkomligheten att förbättras.

Målet med projektet är framförallt att förbättra vägens bärighet så att den klarar den tunga trafik som dagligen kör på vägen.

Åtgärderna kommer att genomföras i befintlig sträckning för väg 2183. Viss breddning av hela vägsträckan som en följd av vald metod för bärighetshöjning, vägprofilen kommer även att höjas något.

Åtgärder som ska genomföras längs sträckan

  • Avvattningsåtgärder (nya diken och dräneringar) och trumbyten (längsgående och tvärgående).
  • Anpassning av slänter (diken) samt bergschakt för anpassning av sidoområden.
  • Anpassning av inner- och ytterslänter (diken).
  • Infräsning av makadam längs hela sträckan.
  • Stödbensurgrävningar på speciellt utsatta partier.
  • Ny vägsträcka vid kurvrätning.

Tidsplan

1 Förberedande arbete startar februari 2022

2 Beräknad byggstart hösten 2022

Kontakt

Jonas Blomqvist

Projektledare

Telefon: +46 10-123 27 82

Hans Eklund

Markförhandlare

Telefon: +46 10-124 18 82