Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 2183, Ed–Nössemark, bärighets- och förstärkningsåtgärder

Vi förbättrar bärigheten och stabiliteten på väg 2183, sträckan mellan Ed och Nössemark. Vi gör dessa åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på aktuell sträcka.

Vad?

Vi förstärker vägen för att öka hållfastheten (bärigheten).

Varför?

För att öka bärigheten, trafiksäkerheten och framkomligheten.

Nuläge

Vi bygger.

Om projektet

Vi förbättrar bärigheten på väg 2183, med start från tidigare färdigställd etapp vid Mäfällingen och cirka 12 kilometer söderut mot Ed. Vägen är i dag 5,5 till 6 meter bred och på vissa sträckor är bärigheten (hållfastheten) mycket dålig. Trafiksäkerheten på vägsträckan är låg på grund av de kurvor som finns och den dåliga sikten på vissa delar av sträckan. Genom att förstärka stora delar av sträckan och bredda kurvor kommer trafiksäkerheten och framkomligheten att förbättras.

Målet med projektet är framförallt att förbättra vägens bärighet så att den klarar den tunga trafik som dagligen kör på vägen.

Vägen kommer att ha samma sträckning som förut, men kommer att bli lite bredare och högre som en följd av den metod vi valt för att förbättra bärigheten.

Planerade åtgärder

Vi planerar att

  • göra nya diken och dräneringar för bättre avvattning av vägen
  • byta längsgående och tvärgående vägtrummor
  • anpassa slänter (diken) och schakta berg för att anpassa sidoområden
  • anpassa inner- och ytterslänter (diken)
  • fräsa in makadam i vägen längs hela sträckan
  • göra så kallade stödbensurgrävningar* på speciellt utsatta partier
  • bygga nya vägsträckor där vi rätar ut kurvor.

*Stödbensurgrävning innebär att vi byter ut instabilt jordmaterial bredvid vägen mot stabilare massor.

Se karta över vägsträckan som vi bygger om (pdf, 1,9 MB)

Så påverkas trafiken under byggtiden

Bygget pågår från 12 december 2022 till hösten/vintern 2024. Under byggtiden är framkomligheten på vägen mycket begränsad. I samband med komplexa arbetsmoment stänger vi av vägen helt under kortare stunder (10–15 minuter). Arbetstakten kommer inte att vara lika hög året runt, eftersom vi är beroende av vädret.

Under 2024 kommer arbeten med att förstärka, bredda och räta ut kurvor på väg
2183 fortsätta. Merparten av arbetena med att spränga berg, nya vägtrummor samt att skifta ut material i vägens sidor och då samtidigt bredda vägen är utförda.
Projektet går därför in i en ny fas med att fräsa in makadam i vägen och utföra ny
asfaltsbeläggning.

Trafikstörningar april till juli

Med start i april kommer den kvarvarande beläggningen att fräsas bort. Därefter
kommer makadam läggas ut och fräsas in i vägen. Ovanpå det kommer ett tunt
förstärkningslager läggas ut med hyvel och justeras till den nya vägprofilen. Med start i juli kommer ny beläggning av återvunnen asfalt läggas på vägen.

Under den här tiden kommer större delar av väg 2183 vara grusväg med ökad risk för störningar i trafiken. Trafik kommer dagtid främst måndagar–torsdagar regleras med hjälp av lots. Reglering med trafikljus kommer fortsätta som tidigare.

Visa hänsyn

Vi ber om överseende för den påverkan bygget har på din vardag och ber dig som trafikant att ta hänsyn till medtrafikanter och de som arbetar vid och på vägen, för allas säkerhet.

Tidsplan

Granskningshandlingen finns under Dokument.

Vi avverkar vegetation och flyttar ledningar.

3 Byggstart 12 december 2022

4 Klart Preliminärt hösten/vintern 2024

Kontakt

Jonas Blomqvist

Projektledare

Telefon: +46 10-123 27 82

Hans Eklund

Markförhandlare

Telefon: +46 10-124 18 82