Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 2611, Filsbäck–Helde, gång- och cykelväg

HVi planerar tillsammans med Lidköpings kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 2611. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vad?

Ny gång- och cykelväg längs väg 2611 mellan Filsbäck och Helde.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Vägplanen har vunnit laga kraft. Vi tar fram en bygghandling.

Om projektet

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg utmed väg 2611 mellan Filsbäck och Helde i samarbete med Lidköpings kommun. Den kommer att ansluta till befintliga gång- och cykelvägar vid Filsbäck, och vi kommer även att bygga en säker passage över väg 44 vid Filsbäck.

​Den cirka 1 600 meter långa gång- och cykelvägen planeras för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det förbättrar även möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvaliten för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.

Tidsplan

.

2 Beslut om betydande miljöpåverkan vintern 2019/2020

3 Samrådsmöte/-handling våren 2020

4 Granskning av vägplan hösten 2020

5 Fastställelseprövning vägplan våren 2021

6 Planerad byggstart preliminärt våren/sommaren 2023

Kontakt

Tonny Eliasson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 67 65