Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 47/Östra vägen, åtgärder förbifart Grästorp

Vi planerar styra om trafiken så tunga transporter inte kör genom centrala Grästorp utan via väg 2561. Det gör vi för att öka framkomlighet, förbättra trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter och minska bullerproblem.

Vad?

Punktinsatser för att styra om trafiken så att de tunga transporterna inte kör in genom centrala Grästorp bland annat genom nya cirkulationsplatser.

Varför?

Öka trafiksäkerheten, minska barriäreffekter och åtgärda buller- och vibrationsproblem

Nuläge

Bygge pågår.

Om projektet

Aktuellt

Vi kommer under vecka 24 (10–16 juni) att göra beläggningsarbeten längs väg 2561, vilket kommer innebära begränsad framkomlighet. Om möjligt välj gärna alternativ väg. 

Genomfartstrafiken på väg 47 i Grästorp orsakar i dag stora problem för de boende i tätorten. Det handlar om buller, avgaser och vibrationer men också om barriäreffekter och otrygga miljöer för oskyddade trafikanter.

Vi ska göra ett antal punktinsatser för att styra om trafiken så att de tunga transporterna inte kör genom centrala Grästorp, utan i stället via väg 2561. Nuvarande väg 2561 kommer att bli en ny sträckning av väg 47. Längs denna väg finns det behov av att öka kapaciteten och framkomligheten, öka trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna samt att minimera bullerproblem som kan uppstå med ökade transporter på vägen.

Vi planerar att:

  • bygga en cirkulationsplats i korsningen mellan väg 47, väg 186 och väg 2561. Den är nu klar och öppnad för trafik.
  • bygga en cirkulationsplats i korsningen mellan väg 2561 och väg 44
  • utreda och genomföra bulleråtgärder
  • bygga ut två hållplatser med fickor
  • förlänga gång- och cykelvägen cirka 500 meter.

Så påverkas du under byggtiden

Du som bor i närheten kan komma att störas av buller från arbetet, och framkomligheten på vägen kommer att variera under arbetets gång. Vi arbetar etappvis längs vägen, men planerar att det ska gå att ta sig förbi arbetsområdet under hela byggtiden.

Vi bjöd in till informationsmöte 19 oktober 2022. Presentation från mötet finns att ladda ner under Dokument.

Tidsplan

Under våren 2019 kunde allmänheten lämna sina synpunkter på det samrådsunderlag som fanns tillgängligt på Trafikverkets webbplats. Samrådsunderlaget finns under Dokument.

Länsstyrelsen kunde under våren 2019, utifrån samrådsunderlaget, besluta att projektet inte medför betydande miljöpåverkan.

Samrådshandlingar togs fram under våren 2020 och allmänheten fick möjlighet att lämna synpunkter. Samrådshandlingen finns under Dokument.

Efter samrådsskedet tog vi fram granskningshandlingar för vägplanen. Vägplanen kungjordes för granskning den 28 september 2020.

Granskningshandlingen finns under Dokument.

Länsstyrelsen tillstyrkte vägplanen i januari 2021. Trafikverket upprättade därefter vägplan med status fastställelsehandling och begärde fastställelseprövning. 

Fastställelsehandlingen finns under Dokument.

6 Byggstart Början av november 2022

7 Klart Planeras till sommaren/hösten 2024

Kontakt

Emelie Falk

Projektledare

Telefon: +46 10-124 46 28

Tomas Blidsell

Biträdande projektledare

Charlotta Glasell

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 19 60