Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 47/Östra vägen, åtgärder förbifart Grästorp

Vi planerar styra om trafiken så tunga transporter inte kör genom centrala Grästorp utan via väg 2561. Det gör vi för att öka framkomlighet, förbättra trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter och minska bullerproblem.

Vad?

Punktinsatser för att styra om trafiken så att de tunga transporterna inte kör in genom centrala Grästorp bland annat genom nya cirkulationsplatser.

Varför?

Öka trafiksäkerheten, minska barriäreffekter och åtgärda buller- och vibrationsproblem

Nuläge

Vi har upphandlat entreprenör och förbereder inför byggstart.

Om projektet

Genomfartstrafiken på väg 47 i Grästorp orsakar i dag stora problem för de boende i tätorten. Det handlar om buller, avgaser och vibrationer men också om barriäreffekter och otrygga miljöer för oskyddade trafikanter.

Vi ska göra ett antal punktinsatser för att styra om trafiken så att de tunga transporterna inte kör genom centrala Grästorp, utan i stället via väg 2561. Nuvarande väg 2561 kommer att bli en ny sträckning av väg 47. Längs denna väg finns det behov av att öka kapaciteten och framkomligheten, öka trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna samt att minimera bullerproblem som kan uppstå med ökade transporter på vägen.

Vi planerar att:

  • bygga en cirkulationsplats i korsningen mellan väg 47, väg 186 och väg 2561
  • bygga en cirkulationsplats i korsningen mellan väg 2561 och väg 44
  • utreda och genomföra bulleråtgärder
  • bygga ut två hållplatser med fickor
  • förlänga gång- och cykelvägen cirka 500 meter.

Välkommen på informationsmöte

Nu sätter vi snart igång med arbetet och bjuder därför in dig som bor i närheten till ett informationsmöte.

Tid: Onsdag 19 oktober klockan 18–20.
Plats: Grästorps skola.

Tidsplan

Under våren 2019 kunde allmänheten lämna sina synpunkter på det samrådsunderlag som fanns tillgängligt på Trafikverkets webbplats. Samrådsunderlaget finns under Dokument.

Länsstyrelsen kunde under våren 2019, utifrån samrådsunderlaget, besluta att projektet inte medför betydande miljöpåverkan.

Samrådshandlingar togs fram under våren 2020 och allmänheten fick möjlighet att lämna synpunkter. Samrådshandlingen finns under Dokument.

Efter samrådsskedet tog vi fram granskningshandlingar för vägplanen. Vägplanen kungjordes för granskning den 28 september 2020.

Granskningshandlingen finns under Dokument.

Länsstyrelsen tillstyrkte vägplanen i januari 2021. Trafikverket upprättade därefter vägplan med status fastställelsehandling och begärde fastställelseprövning. 

Fastställelsehandlingen finns under Dokument.

6 Byggstart Preliminärt i början av november 2022

7 Klart Planeras till sommaren/hösten 2024

Kontakt

Emelie Falk

Projektledare

Telefon: +46 10-124 46 28

Tomas Blidsell

Biträdande projektledare

Charlotta Glasell

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 19 60