Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 47/Östra vägen, åtgärder förbifart Grästorp

Vi planerar styra om trafiken så tunga transporter inte kör genom centrala Grästorp utan via väg 2561. Det gör vi för att öka framkomlighet, förbättra trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter och minska bullerproblem.

Vad?

Punktinsatser för att styra om trafiken så att de tunga transporterna inte kör in genom centrala Grästorp bland annat genom nya cirkulationsplatser.

Varför?

Öka trafiksäkerheten, minska barriäreffekter och åtgärda buller- och vibrationsproblem

Nuläge

Vägplanen har vunnit laga kraft.

Om projektet

Genomfartstrafiken på väg 47 i Grästorp orsakar i dag stora problem för de boende i tätorten. Det handlar om buller, avgaser och vibrationer men också om barriäreffekter och otrygga miljöer för oskyddade trafikanter.

Vi ska göra ett antal punktinsatser för att styra om trafiken så att de tunga transporterna inte kör genom centrala Grästorp, utan i stället via väg 2561. Nuvarande väg 2561 kommer att bli en ny sträckning av väg 47. Längs denna väg finns det behov av att öka kapaciteten och framkomligheten, öka trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna samt att minimera bullerproblem som kan uppstå med ökade transporter på vägen.

Några åtgärder som planeras: 

  • utföra en korsningsåtgärd väg 47/2561
  • bygga en cirkulationsplats vid korsning 2561/44
  • utredning av bulleråtgärder
  • bygga ut befintliga hållplatser med fickor
  • förlänga gång- och cykelvägen cirka 500 meter.

Tidsplan

Här kan du läsa om projektets tidsplan.

Under våren 2019 kunde allmänheten lämna sina synpunkter på det samrådsunderlag som fanns tillgängligt på Trafikverkets webbplats. 

Länsstyrelsen kunde under våren 2019, utifrån samrådsunderlaget, besluta att projektet inte medför betydande miljöpåverkan.

Samrådshandlingar togs fram under våren 2020 och allmänheten fick därmed möjlighet att lämna synpunkter. 

Efter samrådsskedet tog granskningshandlingar fram för vägplanen. Vägplanen kungjordes för granskning den 28 september 2020.

Länsstyrelsen tillstyrkte vägplanen i januari 2021. Trafikverket upprättade därefter vägplan med status fastställelsehandling och begärde fastställelseprövning. 

Byggstart planeras preliminärt ske i augusti 2022. 

Kontakt

Emelie Falk

Projektledare

Telefon: +46 10-124 46 28

Tomas Blidsell

Biträdande projektledare

Charlotta Glasell

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 19 60