Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 49, Axvall–Varnhem, mötesfri landsväg

Vi planerar att bygga ut väg 49 mellan Axvall och Varnhem till mötesfri landsväg. Syftet är att öka trafiksäkerheten, förbättra framkomligheten och vägens standard.

Vad?

Utbyggnad av väg 49 mellan Axvall och Varnhem till mötesfri landsväg.

Varför?

Syftet är att förbättra framkomlighet, trafiksäkerhet och vägstandard men även att förbättra miljöförhållandena utmed vägen.

Nuläge

Vägplanen fastställdes i oktober 2023 men är överklagad. Bygghandlingen slutförs i början av 2024. Vi väntar svar från Regeringen för att gå vidare med upphandling av entreprenör.

Kostnad

Kostnad för den föreslagna utbyggnaden är i planen upptagen till 524 miljoner kronor i prisnivå 2023.

Om projektet

Väg 49 är en viktig förbindelselänk mellan främst väg E20 och Skövdeområdet. Den har även en betydande pendlingstrafik mellan bland annat Skövde och Skara samt Skövde och Lidköping. I nuläget har väg 49 en otillräcklig vägstandard i förhållande till trafikmängden. Med många anslutande vägar och fastighetsutfarter innebär detta stora olycksrisker. Därför är det av stor vikt att vägen byggs ut till en högklassig regional väg. Vägen byggs om för att bli en mötesfri landsväg med en ny trafikplats vid Varnhem.

Stora miljövärden

Längs sträckan finns områden med stora miljövärden och riksintressen. Det handlar om intressen för naturmiljö, kulturmiljö och friluftsliv. Vid Axvalla Hed och vid Tåsjön finns Natura 2000-områden, alltså speciellt skyddade naturområden. Vägen kommer därför att anpassas till olika miljöintressen. Vi planerar en större faunapassage på sträckan tillsammans med faunastängsel längs hela sträckan.

Kulturmiljön i området är en viktig fråga i projektet för att få vägen att på bästa möjliga sätt smälta in i kulturlandskapet och inte påverkar kulturarv, som exempelvis Kata gård, mer än nödvändigt. Vägens påverkan har visualiserats med hjälp av en 3D-modell som går att se i filmklippet nedan.

Nuläge och kompletterande granskning av vägplan

Väg 49 går igenom ett känsligt område med höga natur- och kulturvärden. För att inte påverka dessa värden negativt måste arbetet med utbyggnaden ske under mycket noggranna omständigheter. Trafikverket kontrollerar och kvalitetssäkrar det arbete som utförs. När projektet började arbetet med bygghandlingen ökades noggrannheten, vilket har ledde fram till ett behov av kompletterande granskning.

Vägplanen genomgick en kompletterande granskning under 2022. De synpunkter som kom in vid den första granskningen kvarstår, och de inkomna synpunkter på förändringarna har sen behandlats i den kompletterande granskningen.

Miljökonsekvensbeskrivningen är på nytt godkänd av Länsstyrelsen. De ändringar som gjorts i vägplanen sedan förra granskningen finns att läsa i handlingen ”PM ändring efter granskning av plan”. 

Tidsplan

Här går det att läsa om projektets tidsplan.

Under våren 2021 var det planerat att vägplanen för projektet skulle fastställas. I en kvalitetssäkring av vägplanen upptäcktes dock ett behov av en kompletterande granskning. Det innebar att vägplanen återigen behövde samrådas med berörda parter inklusive Länsstyrelsen samt göras tillgänglig för kompletterande granskning. Vägplanen förväntas fastställas under 2023 och projektet förväntas bli klart i slutet av år 2025.

Vi arbetar med en bygghandling parallellt med att vägplanen färdigställs.

Preliminär byggstart planeras till sommaren/hösten 2024. 

Illustrerande film av vägsträckan

Information om filmen

Filmillustrationen är ej uppdaterad till dagens vägförslag men visar övergripande hur utformningen planeras. För detaljer kan du titta i illustrationskartorna som finns under Dokument nedan.

Kontakt

Charlotta Glasell

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 19 60

Björn Elfström

Projektledare

Telefon: +46 10-123 27 85