Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 49, Skövde–Igelstorp, mötesfri väg

Vi planerar att bygga om väg 49 mellan Skövde och Igelstorp till en mötesfri väg. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten.

Vad?

Mötesfri väg mellan Skövde och Igelstorp.

Varför?

För att förbättra möjligheterna att resa med kollektivtrafik, öka framkomligheten och trafiksäkerheten och minska antalet viltolyckor.

Nuläge

Vägplanen har vunnit laga kraft. Vi arbetar med att ta fram en bygghandling.

Om projektet

Väg 49 mellan Skövde och Igelstorp är olycksdrabbad, och det bildas ofta köer. Antalet viltolyckor är många och det det behöver bli enklare för resenärer att resa kollektivt. Därför kommer vi att bygga om sträckan så att den blir mötesfri och höja hastighetsbegränsningen från 80 till 100 km/h. Vi kommer att sätta upp viltstängsel och bygga en faunapassage i form av en faunaport. För att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter planerar vi även att bygga en gång- och cykeltunnel(port) under vägen vid samhället igelstorp.

Syftet med projektet är i första hand att förbättra trafiksäkerheten och möjligheterna att resa kollektivt.

Projektet finansieras inom ramen för regional plan för Västra Götaland 2014–2025.

Tidsplan

1 Tidigt samråd December 2018

2 Öppet hus Juni 2019

3 Granskning av vägplan Juni 2020

4 Samråd Februari 20221

Ny granskning till följd av synpunkter som kom in vid förra granskningen.

Granskningstiden var 27 maj – 25 juni 2021.

Presentation från mötet finns under Dokument för projektet.
Synpunkter kunde lämnas fram till 7 januari 2022.

Vägplanen vann laga kraft juni 2023.

8 Projektering av bygghandling Våren 2024

9 Beräknad byggstart Februari 2025

10 Klart Preliminärt i början av 2027

Dokument för projektet

Ingår i satsningen "iSkövde"

Projektet ingår i satsningen "iSkövde" där Trafikverket och Skövde kommun planerar för att förbättra framkomligheten i och genom Skövde.

Kontakt

Thomas Munter

Projektledare

Telefon: +46 10-124 33 24

Ylva Lindahl

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 42 59