Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 523, Härskogsvägen, trafiksäkerhetsåtgärder Stora Härsjön – Kullsjön, Lerums kommun

Vi vill öka trafiksäkerheten på Härskogsvägen mellan Stora Härsjön-Kullsjön och utreder möjliga åtgärder. Projektet kommer påverka vandringsleder i området.

Vad?

Vi har påbörjat arbetet med vägplan för att utreda trafiksäkerhetshöjande åtgärder i form av nysträckning och åtgärder på befintlig väg.

Varför?

Förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet för alla fordonsslag.

Nuläge

Vi arbetar med vägplan och planerar genomföra samråd efter sommaren.

Inbjudan till samråd – planutformning

Väg 523, Rya-Kastenhofsmotet, delen Stora Härsjön-Kullsjön i Lerums kommun

Vi planerar för byggande av ny väg 523 och indragning av befintlig väg från allmänt underhåll. Vi bjuder nu in berörda fastighetsägare, enskilda väghållare och övriga som berörs till ett möte för att berätta om projektet och ta del av synpunkter. Varmt välkomna!

Tid och plats: Torsdag 22 september 2022, klockan 18-20 i SOK:s klubbstuga, Härskogens friluftsområde, Härskogsvägen 108, Lerum.

Vi informerar om:

  • vägplanens formella handläggning
  • förslag på vägens utformning
  • förslagets miljökonsekvenser
  • förändring av allmän/enskild väg
  • förslagets påverkan på Stamsjöleden

Plats för handlingar: Samrådshandlingen för vägförslaget kan du ta del av på www.trafikverket.se/vag523-harskogsvagen och på Trafikverket, Vikingsgatan 4, Göteborg under samrådstiden 19 september–19 oktober 2022.

Synpunkter: Skicka dina synpunkter senast 19 oktober 2022 till Trafikverket,
Ärendemottagning, Box 810, 781 28 Borlänge eller tillinvesteringsprojekt@trafikverket.se. Ange diarienummer TRV 2022/43289. Du kan även lämna dina synpunkter via www.trafikverket.se/vag523-harskogsvagen.

Mer information: Carl Dalman, projektledare, eller Niklas Andersson, markförhandlare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Om projektet

Härskogsvägens standard varierar och delar av sträckan har snäva kurvor och dålig sikt vilket leder till sämre trafiksäkerhet. Vägens olycksstatistik är sämre än vad som kan förväntas av en väg med motsvarande trafikmängder.

Vi planerar därför att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet för alla trafikanter på del av väg Härskogsvägen mellan Stora Härsjön och Kollsjön med anslutningar. Vi avser bland annat att göra följande åtgärder:

  • Förbättra trafiksäkerheten för parkering vid Kollsjön
  • Förbättra trafiksäkerheten längs berörd del av Härskogsvägen
  • Utforma passage för vandrare tvärs Härskogsvägen på ett trafiksäkert sätt, om möjligt planskilt
  • Förändra del av Härskogsvägen från allmän väg till enskild väg
  • Skapa väl gestaltade vägar och vandringsleder anpassade till landskapet

Tidsplan

1 Tidigt samråd 2 - 23 maj 2022

2 Samrådstid 19 september-19 oktober 2022

3 Granskning av vägplan under vintern 2023

4 Byggstart planerad byggstart 2024–klart 2027

Dokumet

Kontakt

Carl Dalman

Projektledare

Telefon: +46 10-123 67 39

Niklas Andersson

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 60 19