Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 523, Härskogsvägen, trafiksäkerhetsåtgärder Stora Härsjön – Kullsjön, Lerums kommun

Vi vill öka trafiksäkerheten på Härskogsvägen mellan Stora Härsjön-Kullsjön och utreder möjliga åtgärder. Projektet kommer påverka vandringsleder i området.

Vad?

Vi har påbörjat arbetet med vägplan för att utreda trafiksäkerhetshöjande åtgärder i form av nysträckning och åtgärder på befintlig väg.

Varför?

Förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet för alla fordonsslag.

Nuläge

Vi arbetar med vägplan och planerar genomföra samråd efter sommaren.

Samrådsremiss för Vägplan/samrådsunderlag väg 523, Härskogsvägen, Rya – Kastenhofsmotet, delen Stora Härsjön-Kollsjön i Lerum kommun, Västra Götalands län.

Samrådsremiss för Vägplan/samrådsunderlag väg 523, Härskogsvägen, Rya – Kastenhofsmotet, delen Stora Härsjön-Kollsjön i Lerum kommun, Västra Götalands län.

Trafikverket Region väst har tagit fram ett samrådsunderlag för att utreda möjligheten att bygga om väg 523 Härskogsvägen delen Stora Härsjön- Kollsjön samt indragning av väg från allmänt underhåll. Delar av befintlig väg 523, söder om korsningen mot Gamla Härskogsvägen föreslås göras om till enskild väg. Norr om korsningen mot Gamla Härskogsvägen föreslås vägen återställas till grusbelagd vandringsled.

Samrådet syftar till att ge och få information. Syftet är att allmänheten såväl som myndigheter och organisationer ska kunna bidra med sin kunskap om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till i arbetet. Efter denna remiss arbetar vi vidare med handlingarna med stöd av inkomna synpunkter.

Vi vill få in synpunkter och yttranden på samrådsunderlaget senast 2022-05-23. Synpunkter skickas till Trafikverket Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge eller via synpunktsformuläret nedan. Ange ärendenummer TRV 2022/43289.

Handlingen finns tillgänglig på Trafikverkets webbplats, se länk nedan.

Vid eventuella frågor kontakta Carl Dalman, projektledare

Om projektet

Härskogsvägens standard varierar och delar av sträckan har snäva kurvor och dålig sikt vilket leder till sämre trafiksäkerhet. Vägens olycksstatistik är sämre än vad som kan förväntas av en väg med motsvarande trafikmängder.

Vi planerar därför att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet för alla trafikanter på del av väg Härskogsvägen mellan Stora Härsjön och Kollsjön med anslutningar. Vi avser bland annat att göra följande åtgärder:

  • Förbättra trafiksäkerheten för parkering vid Kollsjön
  • Förbättra trafiksäkerheten längs berörd del av Härskogsvägen
  • Utforma passage för vandrare tvärs Härskogsvägen på ett trafiksäkert sätt, om möjligt planskilt
  • Förändra del av Härskogsvägen från allmän väg till enskild väg
  • Skapa väl gestaltade vägar och vandringsleder anpassade till landskapet

Tidsplan

1 Tidigt samråd 2 - 23 maj 2022

2 Samrådsmöte under hösten 2022

3 Granskning av vägplan under vintern 2023

4 Byggstart planerad byggstart 2024–klart 2027

Kontakt

Carl Dalman

Projektledare

Telefon: +46 10-123 67 39

Niklas Andersson

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 60 19