Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 535, Landvettervägen–Partillevägen

Vi bygger säkra passager för vilt och förbättrar trafikflödet längs Landvettervägen–Partillevägen för säkrare och smidigare resor.

Vad?

Vi bygger nya passager för att djur ska kunna korsa vägen på ett säkert sätt.

Varför?

Säkrare resor. Viltåtgärderna gör så att djur på ett säkert sätt kan röra sig i landskapet, gynnar den biologiska mångfalden och förebygger risken för viltolyckor.

Nuläge

En faunapassage och ett viltvarningssystem byggs.

Om projektet

Nya säkra passager för djur

Flera åtgärder kommer att göras för att underlätta passager för vilt vilket också syftar till att öka säkerheten för trafikanter. 

Viltvarningssystem och faunapassage

Vi ska bygga ett viltvarningssystem och komplettera med bättre faunastängsel och nya färister kring korsningen Landvettervägen/Gamla Prästvägen i Härryda kommun. Byggnation av viltvarningssystemet startade hösten 2023 och förväntas bli klar före sommaren 2024. 

Ytterligare åtgärder kommer att göras längs väg 535 för att minska risken för viltolyckor. En faunapassage kommer att byggas under Landvettervägen i höjd med Åstebotjärn. Den planerade byggstarten för faunaåtgärderna är satt till vinter/vår 2024. Faunaåtgärderna i steg två är indelade i tre steg:

  • En faunapassage under väg 535 i höjd med Åstebotjärn.
  • Dagens befintliga viltstängsel kompletteras med nytt, bättre faunastängsel från Tingsvägen i Partille kommun till Gamla Prästvägen i Härryda kommun.
  • Anläggning av en färist vid infarten till Kåsjöns badplats.

Faunapassage. Ett stort skogsområde omger Landvettervägens båda sidor. Området har ett rikt viltliv. Genom faunapassagen får älgar, rådjur och andra djur en fri passage under Landvettervägen. Det gör vägen säkrare både för trafikanter och för djur. Byggstart är planerad till årsskiftet 2023/ 2024.

Viltvarningssystem.  Ett varningssystem som uppmärksammar trafikanter på att vilt rör sig i närheten av vägen ska byggas i korsningen Landvettervägen/Gamla Prästvägen i Härryda kommun. Byggstart hösten 2023.

Nyheter

Tidsplan

Länsstyrelsen fattade beslut utifrån samrådsunderlaget om att projektet inte medför betydande miljöpåverkan.

Trafikverket bjöd till ett samrådsmöte digitalt.

3 Samråd: Granskningshandling Faunapassage oktober 2021

Ett samrådsunderlag  är det första steget vid framtagande av vägplan. Samrådsunderlaget fanns tillgängligt på Trafikverkets webbplats och allmänheten har haft möjlighet att lämna synpunkter på samrådsunderlaget under samrådstiden 2021-09-20 – 2021-10-11. Länsstyrelsen har utifrån samrådsunderlaget fattat beslut om att projektet inte medför betydande miljöpåverkan.

Samrådshandlingen fanns tillgänglig på Trafikverkets webbplats och allmänheten har haft möjlighet att lämna synpunkter på samrådshandlingen under samrådstiden 7–21 mars 2022.

Efter samrådet fortsätter planarbetet för att få fram ett färdigt planförslag. När planförslaget är framtaget kungörs det för granskning och handlingen kallas då granskningshandling. Under granskningstiden har berörda, allmänheten, myndigheter och övriga intressenter återigen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Förbättrade cirkulationsplatser och ny gång- och cykelväg

  • Förbättrad cirkulationsplats vid Tingsvägen i Partille kommun.
  • Ny cirkulationsplats vid Osbäcksvägen i Partille kommun.
  • Byte av rörbro (en rörformad tunnel) under vägen som förbinder Öjersjö med naturområdet utmed Maderna i Partille kommun.
  • Förbättrad cirkulationsplats vid Nya Öjersjövägen i Partille kommun.
  • Ny gång- och cykelväg mellan Nya Öjersjövägen i Partille kommun Gamla Prästvägen i Härryda kommun.

Granskningshandlingen kommer att kungöras och handlingen ställs ut under 30 dagar så att
berörda kan komma med synpunkter. Granskningssynpunkterna bearbetas och sammanställs, och skickas därefter till Länsstyrelsen med begäran om yttrande över vägplanen. I det sista skedet skickas vägplanen till Trafikverkets enhet Juridik- och planprövning för begäran om fastställelse, vilket beräknas ske under sommaren 2022.

8 Fastställelse Faunapassage 2022

I det sista skedet skickas vägplanen till Trafikverkets enhet Juridik- och planprövning för begäran om fastställelse, vilket beräknas ske under sommaren 2023.

10 Byggnation Viltvarningssystem 2023

11 Byggnation Faunapassage 2024

Frågor och svar

Vi planterar en ängsfröblandning med hälften svenska ängsväxter och hälften ängsgräs i de tre cirkulationsplatserna Furulund, Osbäcksvägen och Öjersjö. Det dröjer ett par år innan ängen tagit form och det kommer att se lite glest ut 2022.

Att vi anlägger en äng här gynnar den svenska floran och pollinatörer. Ängar behöver tas om hand på ett sätt som var vanligare förr i tiden. I och med att vi på Trafikverket underhåller ytorna kan vi tillgodose ängsväxternas behov och få dem att trivas genom att slå gräset och samla in slåttermaterialet.

Svenska ängsväxter i förgrunden och linjemålning för en rondell i balkrunden.

Ängsplantering i cirkulationsplats på väg 190. 

Vildsvin finns redan på båda sidor om Landvettervägen. Skillnaden när faunapassagen är färdig är att det blir färre, men säkrare, platser som djur kan korsa vägen på jämfört med idag. Djur passerar idag över vägen eller under vägen ett par hundra meter bort från platsen där faunapassagen planeras att byggas. 

I anslutning till faunapassagen kommer vi stärka skyddet mot trafiken. Vi sätter ett mer stabilt stängsel och bygger färister (balkar i vägen som hindrar klövdjur från att passera). Djuren leds istället till de mer säkra passagerna.

Faunapassagen byggs på en plats där många viltolyckor sker idag.

Kontakt

Michael Dinh

Projektledare

Telefon: +46 10-123 07 13

Camilla Hentschel

Kommunikatör

Telefon: +46 10 125 98 40