Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 535, Landvettervägen–Partillevägen

Vi bygger säkra passager för vilt och förbättrar trafikflödet längs Landvettervägen–Partillevägen för säkrare och smidigare resor.

Vad?

Vi bygger nya passager för att djur ska kunna korsa vägen på ett säkert sätt. Vi planerar för nya körfält för kollektivtrafik mellan Furulund och Partillemotet.

Varför?

Säkrare och smidigare resor. Viltåtgärderna gör så att djur på ett säkert sätt kan röra sig i landskapet, gynnar den biologiska mångfalden och förebygger risken för viltolyckor.

Nuläge

En faunapassage och ett viltvarningssystem planeras. Vi utreder utbyggnad av kollektivtrafikkörfält Furulund–Partillemotet.

Om projektet

Nya säkra passager för djur

Vi ska bygga en ny faunapassage, ett viltvarningssystem och komplettera med bättre faunastängsel från Tingsvägen i Partille kommun till Gamla Prästvägen i Härryda kommun. Samt bygga en färist vid infarten till Kåsjöns badplats.  

Framtidens resande i Partille

I området mellan Furulund och Partillemotet finns ett av Partille kommuns viktigaste stråk för hållbar framtida stads- och bebyggelseutveckling. Här utreder vi möjligheten att bygga stadsgata och körfält för Metrobuss tillsammans med Västra Götalandsregionen, Västtrafik och Partille kommun.

Nyheter

Tidsplan

Länsstyrelsen fattade beslut utifrån samrådsunderlaget om att projektet inte medför betydande miljöpåverkan.

Trafikverket bjöd till ett samrådsmöte digitalt.

3 Samråd: Granskningshandling Faunapassage oktober 2021

Ett samrådsunderlag  är det första steget vid framtagande av vägplan. Samrådsunderlaget fanns tillgängligt på Trafikverkets webbplats och allmänheten har haft möjlighet att lämna synpunkter på samrådsunderlaget under samrådstiden 2021-09-20 – 2021-10-11. Länsstyrelsen har utifrån samrådsunderlaget fattat beslut om att projektet inte medför betydande miljöpåverkan.

Samrådshandlingen fanns tillgänglig på Trafikverkets webbplats och allmänheten har haft möjlighet att lämna synpunkter på samrådshandlingen under samrådstiden 7–21 mars 2022.

Efter samrådet fortsätter planarbetet för att få fram ett färdigt planförslag. När planförslaget är framtaget kungörs det för granskning och handlingen kallas då granskningshandling. Under granskningstiden har berörda, allmänheten, myndigheter och övriga intressenter återigen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Förbättrade cirkulationsplatser och ny gång- och cykelväg

  • Förbättrad cirkulationsplats vid Tingsvägen i Partille kommun.
  • Ny cirkulationsplats vid Osbäcksvägen i Partille kommun.
  • Byte av rörbro (en rörformad tunnel) under vägen som förbinder Öjersjö med naturområdet utmed Maderna i Partille kommun.
  • Förbättrad cirkulationsplats vid Nya Öjersjövägen i Partille kommun.
  • Ny gång- och cykelväg mellan Nya Öjersjövägen i Partille kommun Gamla Prästvägen i Härryda kommun.

Granskningshandlingen kommer att kungöras och handlingen ställs ut under 30 dagar så att
berörda kan komma med synpunkter. Granskningssynpunkterna bearbetas och sammanställs, och skickas därefter till Länsstyrelsen med begäran om yttrande över vägplanen. I det sista skedet skickas vägplanen till Trafikverkets enhet Juridik- och planprövning för begäran om fastställelse, vilket beräknas ske under sommaren 2022.

I det sista skedet skickas vägplanen till Trafikverkets enhet Juridik- och planprövning för begäran om fastställelse, vilket beräknas ske under sommaren 2022.

10 Fastställelse Faunapassage 2022

9 Byggnation Viltvarningssystem 2023

11 Byggnation Faunapassage 2023

Frågor och svar

Vi planterar en ängsfröblandning med hälften svenska ängsväxter och hälften ängsgräs i de tre cirkulationsplatserna Furulund, Osbäcksvägen och Öjersjö. Det dröjer ett par år innan ängen tagit form och det kommer att se lite glest ut 2022.

Att vi anlägger en äng här gynnar den svenska floran och pollinatörer. Ängar behöver tas om hand på ett sätt som var vanligare förr i tiden. I och med att vi på Trafikverket underhåller ytorna kan vi tillgodose ängsväxternas behov och få dem att trivas genom att slå gräset och samla in slåttermaterialet.

 Ängsgräs och svenska ängsblommor som prästkrage, rödklint och käringtand i förgrunden,  väg i bakgrunden.

Ängsplantering i cirkulationsplats på väg 190. 

Vildsvin finns redan på båda sidor om Landvettervägen. Skillnaden när faunapassagen är färdig är att det blir färre, men säkrare, platser som djur kan korsa vägen på jämfört med idag. Djur passerar idag över vägen eller under vägen ett par hundra meter bort från platsen där faunapassagen planeras att byggas. 

I anslutning till faunapassagen kommer vi stärka skyddet mot trafiken. Vi sätter ett mer stabilt stängsel och bygger färister (balkar i vägen som hindrar klövdjur från att passera). Djuren leds istället till de mer säkra passagerna.

Karta som visar att faunapassagen är placerad mellan Furulund och Öjersjö i höjd med Stora Kåsjön och Åstebotjärn (vid Maderna).

Faunapassagen byggs på en plats där många viltolyckor sker idag.

Kontakt

Michael Dinh

Projektledare

Telefon: +46 10-123 07 13