Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 542, Davids västra väg –hållplats Björröd, gång- och cykelväg

Vi planerar tillsammans med Härryda kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 542. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vad?

Ny gång- och cykelväg längs väg 542, Eskilsbyvägen, mellan Davids västra väg och busshållplats Björröd.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Byggstart planerad 2 april 2024.

Om projektet

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg utmed väg 542, Eskilsbyvägen, mellan Davids västra väg och busshållplats Björröd i samarbete med Härryda kommun. Den kommer att ansluta till befintliga gång- och cykelvägar.

Den ​250 meter långa gång- och cykelvägen planeras för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det förbättrar även möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvaliten för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.

Så påverkas trafiken och dig som närboende under byggtiden

Hastigheten kommer att vara nedsatt under arbetets gång, och framkomligheten kommer att vara begränsad. Minst ett körfält kommer att vara öppet under hela byggtiden.

Vi kommer även utföra sprängningar på vardagar klockan 9–15. När vi spränger kommer vägen vara avstängd högst 5 minuter i taget.  

Tidsplan

1 Bygghandlingsprojektering våren/sommaren 2023

2 Planerad byggstart 2 april 2024

3 Beräknas klart sommaren 2024

Kontakt

Susann Sjöcrona

Projektledare

Telefon: +46 10-123 43 84