Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 679, Ammenäsvägen–Sundstrand, gång och cykelväg

Vi planerar tillsammans med Uddevalla kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 679. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vad?

Ny gång- och cykelväg längs väg 679 mellan Ammenäsvägen och Sundstrand.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Produktion pågår.

Om projektet

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg utmed väg 679 mellan Ammenäsvägen och Sundstrand i samarbete med Uddevalla kommun. Den kommer att ansluta till en mindre väg in till bostadsområdet Sundstrand. Där finns det även möjlighet för oskyddade trafikanter att ta sig vidare till Uddevalla.

Den 2 700 meter långa gång- och cykelvägen planeras för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det förbättrar möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvaliten för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.

Tidsplan

1 Samråd sommaren 2019

2 Beslut om betydande miljöpåverkan hösten 2019

3 Granskning hösten 2019

4 Fastställelseprövning våren 2021

5 Vägplanen vann laga kraft april 2022

6 Planerad byggstart 2024

Kontakt

Malin Norlander

Projektledare

Telefon: +46 10-123 01 51