Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 721, delen cirkulation väg 721/723–Kollungsvägen, Utäng, gång- och cykelväg

Vi planerar tillsammans med Tjörns kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 721. Syftet är att gående och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vad?

Ny gång- och cykelväg längs väg 721, Storgatan, mellan väg 723 och Kollungsvägen.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Vi tar fram bygghandlingen. Vägplanen har vunnit laga kraft.

Om projektet

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 721, Storgatan, mellan cirkulationsplatsen vid väg 723 och Kollungsvägen i Utäng. Tjörns kommun har sett ett behov av en gång- och cykelväg eftersom gående och cyklister i dagsläget inte kan färdas på vägen på ett trafiksäkert sätt.

Vi bygger den 1 400 meter långa gång- och cykelvägen för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det förbättrar möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvaliten för boende och bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.

Tidsplan

1 Samråd tidigt skede (samrådsunderlag) våren 2019

2 Beslut om betydande miljöpåverkan våren 2019

3 Samrådsmöte/samrådshandling våren 2020

4 Granskning av vägplan sommaren 2020

5 Fastställelseprövning vintern 2020/2021

6 Planerad byggstart augusti/september 2024

Kontakt

Beatrice Hjärn

Projektledare

Telefon: +46 10-123 52 35

Linda Stålberg

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 17 24