Logga in
Logga in

Järnvägsinstallationer

Nu börjar vi snart med att installera delar av Västlänkstunneln med järnvägsspecifika installationer och teknik. Det innebär att vi anlägger järnvägsspåren och installerar allt som finns med omedelbar närhet till spåren.

Korta fakta

Vad: Västlänken byggs med cirka 16 000 meter ballastfritt spår och cirka 4 000 meter vanligt spår, inklusive installationer och teknik som har med tågdrift och tågföring att göra.

Varför: Västlänken är en järnväg i tunnel under centrala Göteborg som ger staden genomgående pendel- och regiontrafik. Tre nya stationer; Centralen, Haga och Korsvägen, gör att du kan resa enklare, snabbare och med färre byten.

Nuläge: Upphandling av entreprenör för dessa arbeten pågår.

Det innebär att vi bygger ballastfria spår, kontaktskena, kontaktledning, kraftförsörjning, installation av signalsystem och telekommunikation samt tillhörande teknikbyggnader.

Upphandling av den entreprenör som ska bygga järnvägsanläggningen för Centralen, Kvarnberget och Almedal pågår och förväntas vara klart vid årsskiftet. Därefter påbörjas entreprenaden med fokus på planering, beställa material, projektering för teknikbyggnader och kontaktskena samt att få entreprenören på plats.  Produktionsstart planeras till hösten 2024.

Vår nya järnvägstunnel tar form

Västlänkens tunnel kommer innehålla cirka 20 000 meter järnvägsspår och det kommer ta cirka 12 minuter att åka igenom tunneln när den är klar. Det kommer bli en modern och komplett anläggning som nu fylls med järnvägsspecifika installationer och teknik. Arbetet är omfattande och innebär att anläggningen installeras med järnvägsspår inklusive installationer och teknik som har med tågdrift och tågföring att göra. Det ingår även kraftförsörjningsanläggning till tunneln, radioanläggning och omfattande lågspänningsinstallationer.

Andra installationer som är aktuella för Västlänken är ventilation, belysning, brandlarmsystem, rulltrappor och hissar. Tunneln förbereds även för signalsystemet ERTMS (European Rail Traffic Management System).

Installationer

Spåren kommer byggas som ballastfritt spår, det vill säga att istället för att fästa rälerna på slipers som sedan placeras i makadam byggs det ballastfria spåret upp av en betongplatta. Syftet är att minska schaktdjupet och minska underhållskostnaderna. Denna konstruktion är vanligt förekommande vid spårbyggnad i tunnlar i Europa. Ballastfria spår har en levnadslängd på cirka 80 år och behöver inte underhållas lika ofta jämfört med vanliga järnvägsspår. Av totalt 20 km järnvägsspår är 16 km ballastfritt spår. I Almedal installeras 4 km vanligt spår med ballast.

För att tågdriften ska fungera förses Västlänkstunneln med kontaktledningsanläggning, kraftförsörjningsanläggning och lågspänningsinstallationer. Elen är en förutsättning och Västlänken förbrukar mycket el. Trafikverket använder förnybar energi och det är vårt ansvar att värna om ett effektivt och hållbart transportsystem som är driftsäkert. Tåg har en låg miljöbelastning och är ett klimatsmart sätt att resa.

I tunneln kommer vi installera kontaktskena för 16kV som är placerad i taket, vilken tågets strömavtagare pressas mot och förser tåget med ström. I tunneln installeras ett 22/0,4kV elnät för kraftförsörjning av Västlänkens stationer samt teknikhus för tågdriften.

I Almedal installeras konventionell kontaktledningsanläggning med kontaktledningsstolpar enligt bilden nedan.

Elen är nödvändig för stationerna och för de signal- och teletekniska installationerna som ska göras. De signaltekniska installationerna innefattar kontroll över trafikala ljussignaler och växlar så att tågtrafiken kan ske på ett säkert sätt och de teletekniska installationerna är för datakommunikationen till tunnelns teknikanläggningar samt för att resenärer skall kunna prata i mobiltelefon och använda mobila nätverk för dataanvändning.  Vi har nätstationer med lågspänningsställverk för hjälpkraft. Ett el-ställverk är den punkt där strömmen fördelas ut på ett säkert sätt till el-anläggningens förbrukare såsom ventilationsanläggningar, pumpstationer, stationernas belysning och uttag samt signal och teleanläggningar.

Trafikverket köper elkraft, till stor del så kallad ”grön el” från de stora kraftbolagen. Den el som levereras omvandlas i omformarstationer som finns utmed järnvägen.

För att kunna leda spårtrafiken längs med Västlänkens sträcka installeras ett traditionellt signalsystem, det vill säga med ljussignaler och ATC (Automatic train control), som innebär att det blir säkert att resa med tågen och att vi nyttjar kapaciteten på bästa sätt. I Västlänkens tunnel kommer vi ha korta avstånd mellan signalerna. Vi projekterar för att signalerna ska klara av ett tåg varje 90 sekund i vardera riktningen. Det blir 24 tåg i timmen.

Fakta: 28 växlar, 70 000 meter signalkabel, 253 signaler, 17 teknikutrymmen, 1 nytt ställverk för Västlänken, 779 baliser, 95 000 meter baliskabel, 77 000 meter spårledningskabel.

 

Tele-och radiokommunikation har vi för att utrustningen ska kunna kommunicera med varandra. Vi förser och säkrar att det finns telekommunikation längs hela Västlänkens sträcka via ett transmissionsnät som går igenom hela tunneln.

Telekommunikation innefattar flera delar och är viktig för dig som reser med Västlänken. Till exempel förser vi tunneln med smarta skyltar och högtalare så att du alltid har korrekt trafikinformation. Dessa skyltar och högtalare installeras via ett spridningsnät. Det innebär även att vi får kontakt med alla våra system, framför allt med våra ställverk.  Återutsändningsutrustningar med läckande kabel för tunnelradio installeras via bärlinor längst med hela tunneln.

Film om järnvägsinstallationer

Samtidigt som vi pålar och spontar för Västlänkens tunnlar så pågår planeringen för vad som ska komma sen: arbeten som ser till att tågen slutligen kan börja rulla. Det handlar om att få bana el, signaler och telekommunikation på plats.

Kommande spåravstängningar 2025

Under våren och sommaren 2025 kommer vi utföra de återstående arbetena vi har i området kring järnvägsanläggningen i Almedal. Det innebär att järnvägsspår i området behöver stängas av vid flera tillfällen från vecka 10 till och med vecka 34.

I området Almedal passerar idag Västkustbanan och Kust till kustbanan. Arbetet i Almedal är en förutsättning för Västlänken och därför en viktig pusselbit för att på sikt förbättra resandet i Göteborg och i hela Västsverige.

Våra arbeten kommer innebära en mer robust järnväg med längre livstid och mindre underhållsbehov, som uppfyller våra resenärers behov och förväntningar. När Västlänken är klar blir järnvägen mer pålitlig och det blir enklare att resa grönt, smidigt och tryggt.