Logga in
Logga in

Planksidan

Det krävs en hel del konst och kreativitet för att bygga Västlänken. I väntan på att projektet står klart använder vi planken som en mötesplats för kreativa och konstnärliga uttryck.

För att lindra byggplankens negativa påverkan vill vi i väntan på att Västlänken står klar använda dem som en mötesplats för kreativa aktiviteter och konstnärliga uttryck.

Sveriges största konstprojekt?

Totalt avgränsas arbetsplatserna för Västlänken med flera kilometer plank på flera olika platser i centrala Göteborg. De gröna planken är 2,8 meter eller 4 meter höga. De sitter uppe under olika lång tid beroende på produktion och behov av avskärmningar och konsten kommer att variera under tiden.

På denna stora utställningsyta erbjuder vi kreatörer plats för uppförande av verk mot ersättning. Kreatörer har möjlighet att uppföra sina kreativa verk på byggplanken vid platser som dagligen passeras av tusentals åskådare. Vi ser gärna att den konst som uppförs har en idémässig koppling till den specifika platsen.

Här syns konsten

Karta som visar var konsten för Planksidan finns i Göteborg.

Riktlinjer för medverkan på Planksidan

Du ska ha fyllt 18 år och ha en F-skattsedel. Har du inte en F-skattsedel kan du fakturera via egenanställningsföretag. Yngre personer kan delta via förskolor, skolor eller liknande verksamheter.

När vi fördelar platser och ekonomiskt stöd, prioriteras förslag som:

 • Är innovativa, originella och skapar oväntade upplevelser.
 • Både design- och idémässigt har koppling till den specifika platsen.
 • Inbjuder, väcker intresse eller aktiverar förbipasserande i stadsrummet.
 • Är anpassade till den tilldelade ytan.
 • Klarar påfrestningar från väder och vind i minst sex månader (banderoll eller
  vepa accepteras inte).
 • Lever upp till projekt Planksidans riktlinjer.

OBS: Intresseorganisationer och liknande kan inte få ekonomisk ersättning.

Alla medverkande i Västlänkens projekt Planksidan måste följa dessa grundläggande riktlinjer för innehåll och uttryck. Innehållet ska även vara lämplig att visas till minderåriga.

 • De kreativa aktiviteternas innehåll får inte:
 • Strida mot svensk lag (inklusive upphovsrätten) eller lokala ordningsföreskrifter.
 • Vara stötande, provocerande eller uttrycka våldsamma inslag.
 • Förespråka våld, skadegörelse eller vara kränkande avseende kön, könsöverskridande
  identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
 • Efterlikna officiell information (trafikinformation, kommunal information etc.)
 • Marknadsföra vara eller tjänst. Logotyper får inte förekomma.

Byggplanken är främst en avgränsning och ett skydd kring byggarbetsplatserna och därför finns det vissa krav på utformningen av de aktiviteter som görs på byggplanken:

 • Fasta element får inte göra det möjligt att klättra över byggplanket.
 • Fasta element får inte ha större vikt än vad byggplanken kan bära (individuell bedömning görs baserad på den information som ges i ansökan).
 • Fasta element får inte vara vassa eller på annat sätt farliga för förbipasserande.
 • Element som sträcker sig ovanför byggplanken kräver särskilt tillstånd.
 • Fasta element får inte sticka ut från planket mer än 10 cm.

Material och utrustning skall inte utgöra en fara eller hälsorisk och måste vara minsta möjliga påverkan på miljön.

Arbetsmiljölagen ska följas beträffande material och utrustning, till exempel krav på skydd
och skyddskläder såsom skyddsmask eller handskar särskilt vid användning av sprayfärg, lim, lacker, tapetklister och liknande.

Vid uppförande av verk gäller följande:

 • Tilldelning av exakt plats på byggplanket och planering av genomförande av aktiviteten görs i god tid tillsammans med Projektkoordinatorn.
 • En genomgång med Projektkoordinatorn görs strax innan arbetet på planket inleds.
 • Trafikverket tillhandahåller ställning, lift eller motsvarande samt tillfälliga trafikanordningar.
 • Verket ska uppföras på tilldelad plats på planket.
 • Byggarbetsplatsen innanför planken får inte beträdas.
 • Gällande lagar ska följas.
 • Särskilt tillstånd krävs för att skruva/fästa föremål på planken.
 • Det är inte tillåtet att göra hål i eller orsaka skador på planken.
 • Det är inte tillåtet att klistra eller häfta material på planken.
 • Det är inte tillåtet att sätta upp banderoll eller vepa på planken.
 • Undvik att störa närboende och verksamheter, lämna plats för förbipasserande
  och annan trafik.
 • Störande verksamhet får inte utföras mellan kl. 19 och 07.
 • Avfall tas med när du lämnar planket för dagen.

Trafikverket kommer att ge ekonomiskt stöd för materialkostnader och nedlagt arbetstid. Detta kommer att prövas för varje enskild medverkande. Framtagandet av skiss eller annat material för denna ansökan ersätts ej. Reseersättning betalas ej ut.

Konstverk eller annan utsmyckning på planken ägs av Trafikverket, som också ansvarar för
borttagande när projektet avslutas.

Trafikverket åtar sig inte ersättnings eller underhållsansvar för konstverk och annan
utsmyckning.

Vid medverkan i Västlänkens projekt Planksidan ges godkännande att Trafikverket får full rätt att marknadsföra och publicera Västlänkens projekt Planksidan i tryck och digitala kanaler med bilder på den konst och de kreativa aktiviteter som uppförs i plankprojektet utan ersättning.

Vid marknadsföring ska konstnärens namn anges.

Anmäl ditt intresse

Är du konstnär, kreatör eller har en kreativ idé som du skulle vilja förverkliga? Anmäl ditt intresse att medverka i kreativa aktiviteter och konstnärliga uttryck på Västlänkens byggplank – projekt Planksidan.

Guide till de kreativa aktiviteterna

Här finns en nedladdningsbar pdf av boken "Guide till de kreativa aktiviteterna 2022". Denna guide presenterar de aktuella verk på Västlänkens byggplank.