Logga in
Logga in

Flera län E18, Kristinehamn–Karlskoga, faunapassager

Vi utreder hur vi kan minska barriäreffekten för klövvilt på E18 mellan Kristineham och Karlskoga och därmed öka säkerheten för både djur och trafikanter.

Vad?

Vi ska minska barriäreffekten för klövvilt på E18 mellan Kristinehamn och Karlskoga.

Varför?

Det saknas säkra passager för djur på sträckan, och det sker många viltolyckor där viltstängslet tar slut.

Nuläge

Vi tar fram en vägplan.

Om projektet

E18 mellan Kristinehamn och Karlskoga är en regional barriär för alla former av vilt. Vägen hindrar i dag djuren från att röra sig längs sina vandringsvägar mellan mellersta och södra Sverige. Varken större klövvilt (älg, rådjur, hjort och vildsvin) eller små till medelstora däggdjur kan ta sig över vägen på ett säkert sätt.

Sträckan har viltstängsel, vilket leder djuren till att korsa vägen vid Kristinehamn eller Karlskoga. Det gör att antalet djur som går över vägen där ökar. Det innebär i sin tur en fara för både djur och trafikanter. Eftersom det inte finns några fungerande passager för djuren i dagsläget finns det ett stort behov av nya lösningar.

Planerade åtgärder

Utifrån behoven har vi utrett vilka åtgärder som är lämpliga och var de skulle ge bäst resultat. Vi planerar att

  • bygga en faunabro vid Kampåsen
  • bygga en faunaport vid Ämtfälla
  • sätta upp faunastängsel
  • bygga färister på fem platser.

Ett steg mot en grönare infrastruktur

Trafikverket har ett ansvar att bidra till Sveriges miljömål. Enligt målet "Ett rikt växt- och djurliv" ska vi sträva efter att bevara och utveckla den biologiska mångfalden. Infrastrukturen i form av vägar och järnvägar är ofta allvarliga barriärer för djur, såväl större klövvilt som småvilt. Viltolyckor med klövdjur är dyrt för samhället eftersom det kan leda till både personskador, restidskostnader och sämre biologisk mångfald.

Tidsplan

1 Utredning 2020

2 Arbete har påbörjats med vägplanen hösten 2022

3 Tidigt samråd februari 2023

4 Samråd (skede samrådshandling) oktober 2023

5 Granskning 6 februari–7 mars 2024

6 Fastställelsehandling till planprövning våren 2024

7 Byggstart planeras till 2026

8 Klart planeras till 2028

Kontakt

Kenth Henriksson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 68 58