Logga in
Logga in

Flera län E18, Kristinehamn–Karlskoga, faunapassager

Vi utreder hur vi kan minska barriäreffekten för klövvilt på E18 mellan Kristineham och Karlskoga och därmed öka säkerheten för både djur och trafikanter.

Vad?

Vi ska minska barriäreffekten för klövvilt på E18 mellan Kristinehamn och Karlskoga.

Varför?

Det saknas säkra passager för djur på sträckan, och det sker många viltolyckor där viltstängslet tar slut.

Nuläge

Vi tar fram en vägplan.

Om projektet

E18 mellan Kristinehamn och Karlskoga är en regional barriär för alla former av vilt. Såväl större klövvilt som älg, rådjur, hjort och vildsvin, som små och medelstora däggdjur har stora problem att ta sig över vägen på ett säkert sätt. Vägen hindrar djuren från att röra sig längs sina vandringsvägar mellan mellersta och södra Sverige. Sträckan har viltstängsel, vilket leder djuren till att korsa vägen vid Kristinehamn eller Karlskoga i stället. Det gör att antalet djur som går över vägen där ökar, och det innebär en fara för både djur och trafikanter. Eftersom det inte finns några fungerande passager för djuren i dagsläget, finns det ett stort behov av nya lösningar.

Planerade åtgärder

Utifrån behoven har vi utrett vilka åtgärder som är lämpliga och var de skulle ge bäst resultat. Vi planerar att:

  • bygga en faunabro vid Kamåsen
  • bygga en faunaport vid Ämtfälla
  • komplettera två gång- och cykelportar med faunaskärmar
  • sätta upp faunastängsel
  • komplettera befintligt viltstängsel  med ett finmaskigt nät, för att få samma funktion som faunastängsel
  • bygga färister på fyra platser.

Ett steg mot en grönare infrastruktur

Trafikverket har ett ansvar att bidra till Sveriges miljömål. Enligt målet Ett rikt växt- och djurliv ska vi  sträva efter att bevara och utveckla den biologiska mångfalden. Infrastrukturen i form av vägar och järnvägar är ofta allvarliga barriärer för djur, såväl större klövvilt som småvilt. Viltolyckor med klövdjur är dyrt för samhället eftersom det kan leda till både personskador, restidskostnader och sämre biologisk mångfald.

Tidsplan

1 Utredning 2020

2 Arbete har påbörjats med vägplanen Hösten 2022

3 Tidigt samråd Februari 2023

4 Samråd Hösten 2023

5 Granskning Vintern 2023/2024

6 Fastställelsehandling till planprövning Våren 2024

7 Byggstart Planeras till 2025

8 Klart Planeras till 2027

Kontakt

Kenth Henriksson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 68 58