Logga in
Logga in

Bevarar och förbättrar vattendrags kapacitet när Norrbotniabanan byggs

För att bevara och främja biologisk mångfald planerar vi att i så stor utsträckning som möjligt behålla befintliga svämplan, alltså naturliga buffertzoner, vid Hertsångerälven. Vid Lillån planerar vi att anlägga nya.

En av de främsta fördelarna med  svämplaner är att de främjar den biologiska mångfalden genom att skapa gynnsamma livsmiljöer för en mängd olika växt- och djurarter. Fiskar, fåglar, amfibier och andra vattenlevande organismer drar nytta av dessa skyddade områden och använder dem som reproduktionsområden och födosöksplatser. Dessutom fungerar de som ett naturligt markfilter för att rena och fördela vattenresurser.

– Att genomföra det här åtgärden innebär att vi bibehåller mer habitat till arter som exempelvis groddjur, förklarar Magnus Ringlöv, projekteringsledare.

Naturliga buffertzoner

Vi planerar också att anlägga svämplaner i samband med att vi bygger nya broar över Lillån i Robertsfors kommun. Ytorna kommer fungera som naturliga buffertzoner för att ta emot överskottsvatten under perioder av högt vattenflöde. Dessa områden kommer sedan att översvämmas periodvis och skapa bra förhållanden för en rad växt- och djurarter som är beroende av periodiska översvämningar för sin överlevnad.

– Rent praktiskt innebär det att vi kommer anlägga plana ytor utmed vattendraget, där vattendraget kan få svämma över vid höga flöden. Marken kommer sedan till viss del växa igen och svämma över i omgångar, förklarar Magnus.

Fler områden kan också komma att bli aktuella för miljöåtgärden. 

– Vi tittar på flera olika vattendrag längs Norrbotniabanans sträckning där det kan vara möjligt att anlägga den här typen av ytor, något som bidrar till möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna i vattendragen. Det kan komma att bli fler områden, vi ska utreda och se vart det är lämpligt, säger Magnus.