Logga in
Logga in

Naturvärden undersöks inom Norrbotniabanans korridor

Nu genomför vi naturvärdesinventeringar inom Norrbotniabanans korridor som sträcker sig mellan Skellefteå och Luleå. Underlaget blir en viktig pusselbit för att hitta den optimala sträckningen där järnvägen kommer gå.

Inventeringarna kommer pågå under det här året, där fältbesöken genomförs under sommaren och all data sammanställs under hösten. Målsättningen är att kartlägga viktiga naturvärden inom korridoren.

– Det handlar exempelvis om vattendrag och olika naturtyper, även olika Natura 2000-områden som vi vill titta närmare på. Det kan exempelvis handla om att kartlägga förekomsten av gamla träd som utgör en viktig boplats för djur och insekter, säger Pär Fleuron, projektledare för Norrbotniabanan.

Inventeringen blir en av flera pusselbitar för att hitta den optimala sträckningen för järnvägen. Under de närmsta åren kommer det pågå flera olika fältarbeten inom hela korridoren för att välja linje.

– I grunden gör vi inventeringarna för att få mer kunskap om vilka förutsättningar som finns inom korridoren. På så vis kan vi fatta ett så bra beslut som möjligt kring var järnvägslinjen hamnar, där vi tar största möjliga hänsyn till människa och miljö, berättar Pär.

Med hjälp av underlaget kan vi exempelvis undvika att passera genom vissa områden där det finns höga naturvärden, eller föreslå riktade åtgärder i miljökonsekvensbeskrivningen som skyddar eventuella växter och djur.

– Kan vi undvika att gå genom områden som har höga naturvärden så gör vi det. Samtidigt bygger vi en järnväg som inte kan svänga hur som helst, och om det visar sig att vi måste passera genom områden med höga naturvärden kommer det att beskrivas i miljökonsekvensbeskrivningen, och där kommer vi också ta fram åtgärder för hur vi kan minimera påverkan på miljön, säger Pär.