Logga in
Logga in

Spännande bidrag i arkitekttävlingen Europan

Nu kan du ta del av alla bidragen i arkitekttävlingen Europan där Norrbotniabanan deltar med Piteå kommun. Tävlingsbidragen är idéskisser som visar hur området skulle kunna utvecklas med järnvägen.

Piteå kommun och Trafikverket deltar tillsammans i arkitekttävlingen för att få idéer och inspiration kring framtida stadsplanering inför dragningen av Norrbotniabanan genom staden. 

De sex tävlingsbidragen är idéskisser på hur stadsdelen kring Sörfjärden och Södra Hamn skulle kunna utvecklas på ett bra sätt samtidigt som en ny järnväg ska anläggas och staden växer. Bidragen innehåller även förslag på placering och utformning av ett resecentrum.

- Dessa idéskisser från arkitekterna visualiserar och beskriver hur området skulle kunna utvecklas tillsammans med järnvägen. säger Pär Fleuron, projektledare. Det blir en bra input i vår fortsatta planering i samverkan med kommunen när vi ska utveckla Piteå.

Du kan se bidragen och läsa korta beskrivningar av dem här nedan och även besöka utställningen med de tävlande bidragen på Stadsporten, Västergatan 10 i Piteå, 20 oktober-3 november.

De vinnande bidraget utses av en internationell jury i december och efter det finns möjlighet för Piteå kommun och Trafikverket att tillsammans utveckla innehållet i tävlingsbidragen.

Piteå kommuns pågående arbete med området i Södra hamn och Sörfjärden ingår i arbetet med ett planprogram för området. Trafikverkets arbete med järnvägsplaner beräknas starta i slutet av 2024.

Fakta om arkitekttävlingen:
Tävlingen är en internationell arkitektur- och stadsbyggnadstävling för team med deltagare under 40 år. Tävlingen hålls vartannat år, och temat för denna omgång är Living Cities (levande städer).

Syftet med medverkan i tävlingen är att få genomtänkta stadsbyggnadskoncept för hur man kan förbättra, underlätta och öka tillgången till vattnet och dess omgivande grönområden och samtidigt bygga en järnväg genom staden som gör det möjligt för urbanitet och natur att samexistera.

I maj fick deltagarna i tävlingen en digital rundvisning i Piteå för att bilda sig en uppfattning av tävlingsområdet. I slutet av juli skickade sedan deltagarna in sina tävlingsbidrag, följt av ett juryarbete under hösten. Vinnarna kommer att utses i december.

Tävlingsbidragen

I det här förslaget flyttas järnvägen bort från befintlig stadskärna ut mot Sörfjärden. Det tävlande teamet föreslår en placering av ett resecentrum intill Lövholmen med anslutande centrumbebyggelse som placeras på Sörfjärden. Teamet motiverar detta med landhöjningen. Kvarvarande vattenyta (”Timmerfjärden”) kan läsas som en kanal med omgivande park. Förslaget visar inte hur befintlig stadskärnan kan byggas vidare mot bangården. Västra kajen behåller sin funktion som camping. I presentationen ligger mycket fokus på utformningen av resecentrumbyggnaden.

Den bärande idén i detta bidrag är utvecklingen av Sörfjärden till en stor sammanhängande park/naturområde med ett flertal gångstråk, spänger och badbryggor. Marinan bevaras och integreras i detta koncept, likaså den befintliga campingen. Resecentrumet är organiskt utformat och fungerar som en ekodukt. Alla funktioner ryms under ett tak. Dess placering är ungefär i höjd med dagens räddningstjänst, kombinerat med faktumet att det tävlande teamet inte föreslår ny bebyggelse på dagens bangård, gör att resecentrum ligger något avskilt från stadskärnan.

Stadskärnan växer i det här förslaget närmare Sörfjärden genom ny bostadsbebyggelse mellan Hamnplan och Timmerleden samt med en gångbro från Uddmansgatan.

Stadskärnan knyts ihop med Sörfjärden genom ett flertal gångbroar som har ett eget attraktionsvärde. Ett av dessa är den namngivande ”Solander Ring” som presenteras som landmärke i Uddmansgatans förlängning och som möjliggör direkt tillgång till perrongen. Resecentrumet placeras i skärningspunkten Västergatan-Timmerleden och även den fungerar som en gångbro. Byggnaden ges en sjöbodsinspirerade gestaltning och den föreslås inrymma publika funktioner såsom bibliotek. Västra kajen utvecklas som område för kulturella och kreativa näringar, idrott och rekreation. Campingen bevaras och marinan utvecklas.

Det tävlande teamet låter Piteås centrum växa med nya kvarter mot både Sörfjärden och bangårdsområdet. Flera nya torg skapar mötesplatser runt resecentrum och i de nya stadskvarteren. Befintliga byggnader såsom räddningstjänsten och bangårdsbyggnader bevaras och integreras i den nya stadsstrukturen. Timmerleden föreslås som en stadsgata utan godstrafik.

Det tävlande teamet låter Piteås centrum växa med nya kvarter mot både Sörfjärden och bangårdsområdet. Resecentrum placeras i skärningspunkten Västergatan-Timmerleden. Iögonfallande är ”pier-plazan” som är ett stort torg som går under den järnvägen och som sträcker sig ända ut till marinan på Sörfjärden. Västra kajen utvecklas som evenemangs- och mässområde som även erbjuder rekreation och platser för olika fritidsaktiviteter.

Stadskärnan kopplas ihop med Sörfjärden genom en bro som avslutas med en offentlig pool vid strandkanten. I de nya bebyggelseområdena på bangården integreras dagvattenlösningar i gestaltningen av utemiljö. Det tävlande teamet föreslår att bygga bostäder på befintliga mataffärer samt att flytta och återuppbygga byggnader såsom busstationen.

I det här förslaget minskas barriärerna mellan stadskärnan och Sörfjärden genom att förlägga resecentrum och den anslutande järnvägssträckan under en konstgjord kulle. På det sättet skapas även en sluttande park ner mot Sörfjärden. Resecentrumet är här centralt placerat i Uddmansgatans förlängning och synliggörs med ett landmärke i form av ett utsiktstorn som står på toppen av kullen. Staden föreslås växa mot både bangården och Sörfjärden. Västra kajen och grönytorna ovanför Lövholmen föreslås som kommunala trädgårdar/kolonilotter, campingen och marinan bevaras.

Stadskärnan knyts ihop med Sörfjärden genom en gångtunnel i Uddmansgatans förlängning och en bro vid ett resecentrum. Detta placeras i skärningspunkten Västergatan-Timmerleden. Piteå centrum föreslås växa med tre nya bostadskvarter, ett på bangården, ett mellan Hamnplan och Timmerleden, och ett på Västra kajen som planeras med en organisk kvartersstruktur. Campingen och marinan bevaras. Nya torg skapas i anslutning till resecentrumet. Stora COOP ska byggas på med bostäder. Det tävlande teamet lägger stor vikt på en sammanhängande parkstruktur runt den befintliga stadskärnan och som ska vara ett grönstråk som uppmuntrar till utflykt (”exploration path”).