Logga in
Logga in

Nu inventerar Norrbotniabanan fornlämningar mellan Skellefteå och Luleå

Där Norrbotniabanan ska gå mellan Skellefteå och Luleå finns arkeologiskt och kulturhistoriskt intressanta områden. Därför genomför vi nu arkeologiska utredningar där vi inventerar fornlämningar på sträckan.

Arbetet börjar i mitten av augusti och väntas pågå fram emot slutet av oktober. Utredningen görs genom en visuell besiktning av marken. Med andra ord kommer arkeologerna att leta efter synliga fornlämningar. På en del platser kommer de att sticka små hål i marken med en jordsond. Utredningen kommer inte lämna några spår efter sig, och det kommer inte köra fordon i terrängen eller ske någon avverkning.

– Arkeologerna kommer att ta sig fram i terrängen till fots och besöka utvalda områden där de bedömer att de kommer kunna finna fornlämningar av något slag. Det kan exempelvis röra sig om boplatser, gravar eller kokgropar, förklarar Sofia Jonsson, projektledare.

Ligger till grund för beslut

I dagsläget är det inte beslutat exakt läge för Norrbotniabanan på sträckan mellan Skellefteå och Luleå. Det som är beslutat är en korridor, och inom den kommer järnvägen att ligga.

– När vi tar fram järnvägsplaner utreder vi olika linjedragningar inom korridoren innan vi slutligen bestämmer exakt läge för järnvägen. Den arkeologiska utredningen kommer vara ett av många underlag till beslutet om var järnvägen placeras, säger Sofia.

I processen när vi tar fram järnvägsplanerna kommer vi också att hålla informationsmöten och samråd där allmänheten och andra berörda parter har möjlighet att komma med synpunkter.

Se länkarna nedan för en digital karta över Norrbotniabanan. I den kan du se utredningskorridorens sträckning mellan Skellefteå–Luleå där de arkeologiska utredningarna utförs.