Logga in
Logga in

Nu leder vi bäcken över Norrbotniabanan

På vår första delsträcka i Umeå bygger vi en bro som bland annat rymmer omledningen av en bäck. Nu rinner äntligen vattnet på akvedukten, och till våren färdigställer vi den ekologiska utformningen.

Genom att låta vattendraget passera över järnvägen och ansluta nedströms till sitt läge som den har idag bevaras dess naturliga funktion vilket främjar biologisk mångfald.

– Det vanligaste brukar förstås vara att man bygger broar som tar vägar och järnvägar över vattnet, men här blir det alltså tvärt om. Att minska negativa effekter på närområdet är en viktig del i vårt arbete, och i det här fallet innebär det en spännande lösning där bron får ta Storranningsbäcken över Norrbotniabanan. Det här är helt enkelt den bästa lösningen som innebär minst påverkan på omgivningen, förklarar Jonas Jonsson, miljöspecialist.

Förutom att ta vattendraget över Norrbotniabanan kommer bron att ha flera funktioner. Utöver Storranningsbäcken kommer bron också rymma en vandringsled för friluftsliv samt passager för vilt, så att även människor och djur ska kunna passera järnvägen på ett smidigt och säkert sätt.

– Det är mycket som ska få plats på en och samma bro. Viltpassagen innefattar till exempel ett sex meter brett buskage med buskar, träd och annan växtlighet, och även en stenmur, berättar Jonas.

För att rymma allt blir den mångfunktionella bron hela 29 meter bred, vilket motsvarar långsidan av en basketplan.

– Den här bron säger kanske något om hur komplext arbetet med att bygga Norrbotniabanan är. Vi tar in många perspektiv när vi planerar banan och det här är en av många skräddarsydda lösningar för att bygga en modern järnväg som tar stor hänsyn till omgivningarna, säger Jonas.

Till våren kommer vi färdigställa den ekologiska utformningen. Det handlar bland annat om att vattenlevande djur ska ta sig fram på ett smidigt sätt i bäcken och att återställa marken runt om till ett grönområde så att vilt vill passera här.

- Vi kommer plantera gräs och buskar, samt lägga ut sanddynor på sidan av bäcken för insekternas skull, förklarar Johanna Öhgren, miljöspecialist.