Logga in
Logga in

Stort intresse för tänkbar dragning av Norrbotniabanan norr om Skellefteå

Lokalerna fylldes när vi bjöd in allmänheten till öppet hus i Byske för att svara på frågor och berätta om arbetet med Norrbotniabanan norr om Skellefteå på sträckan Skellefteå, Degerbyn – Länsgränsen.

Besökarna bjöds på samtal med projektmedarbetarna och vi höll även presentationer med efterföljande frågestund.

– Vi är glada att så många hade tid och möjlighet att komma och prata med oss i projektet. Vi har nu ett omfattande arbete framför oss att ta fram järnvägsplan för sträckan och här är allmänhetens synpunkter på planerna oerhört viktiga för oss att få in i ett så tidigt skede som möjligt, berättar Sofia Jonsson, projektledare för sträckan.

Målsättningen är att påbörja bygget och sätta spaden i backen före 2033, men innan dess behöver järnvägsplanerna tas fram. I dagsläget gör vi fältarbeten för att få mer kunskap om naturmiljön och markförhållandena.

– De närmsta åren studerar vi olika tänkbara linjedragningar, med andra ord placeringen av järnvägen. Dessa tänkbara linjer kommer vi också samråda med kommunen, allmänheten, markägare, intressegrupper, företag och andra som påverkas av den nya järnvägen. Arbetet ska utmynna i en bestämd linje under 2025. Här ingår också att bestämma läget för den nya regionaltågsstationen som ska byggas i Byske. Placeringen av den kommer vi att samråda tätt med Skellefteå kommun för att tillsammans hitta den lämpligaste placeringen, säger Sofia.

Har du frågor om projektet som du inte fick möjlighet att ställa? Skicka ett meddelande till oss här.

I dragspelsmenyn nedan kan du läsa mer om varje delsträcka och se möjliga linjer som presenterades på mötet. Fler möjliga linjer kan tillkomma i arbetet med järnvägsplanen.

I söder av sträckan börjar vi i Degerbyn i västra Skellefteå. Där kommer fokus vara på hur linjesträckningen tar sig ut ur Skellefteå och upp till den kommande tunneln i området mellan Skellefteå och Ersmark. Vi utökar här korridoren längs väg 95 för att se om det är möjligt att hålla ihop infrastrukturen längs med väg 95 ut ur Skellefteå.

I området kring Ersmark och Frostkåge går järnvägen till stor del över odlingslandskap. Här kommer järnvägens påverkan på landskapsbilden att vara i fokus. Det kommer bli en utmaning att hålla järnvägen i en låg profil, eftersom järnvägen kommer att behöva stiga upp mot Ostvik så att den inte påverkar den grundvattenförande åsen där.

Söder om Byske är korridoren bred. Här gör vi kompletterande geotekniska undersökningar för att ta reda på mer om markförhållandena i området. Här och på en stor del av sträckningen vidare norrut finns mycket myrmark som vi också behöver ta hänsyn till.

I Byske är korridoren smal, och alla linjer vi undersöker nu ligger tätt ihop mitt i korridoren, där vi påverkar minst bebyggelse. Byske ligger i en dalgång, vilket gör att järnvägen inte kommer att kunna gå i markplan, utan järnvägen kommer att gå på bro en stor del av sträckan genom Byske. Vi kommer att samråda tätt med Skellefteå kommun och kommer tillsammans med dem att utreda den lämpligaste placeringen för den nya stationen.

I planeringsarbetet kommer vi också ta stor hänsyn till Byskeälven, som både är ett Natura 2000-område och har stora värden som naturmiljö, kulturmiljö och friluftsliv.

Norr om Byske kommer järnvägen att stiga uppåt för att ta sig över den vattenförande åsen vid Tåme, och innan dess även E4. Det är flera passager av viktiga vägar på sträckan, och var och en av dem kommer att behöva detaljstuderas innan vi väljer linje. Norr om Tåmeälven fortsätter järnvägen vidare över myrmarker och passerar sedan väster om Åbyn. Här finns odlingslandskap och kulturmiljövärden som också kräver stor hänsyn. Även Åbyälven är ett Natura-2000-område.

Är du nyfiken på hur korridoren går genom de norra delarna av Skellefteå kommun? Titta på vår digitala karta i länkarna nedan som visar järnvägslinjen mellan Dåva-Skellefteå, och korridoren mellan Skellefteå-Luleå.

Vill du se alla kartor och den presentation som visades på informationsmötet? Du hittar dessa i länken nedan. ​