Logga in
Logga in
Utredningen görs genom en visuell besiktning av marken. Med andra ord kommer arkeologerna att leta efter synliga fornlämningar. Fotot är från en tidigare utredning av ett 3500 år gammalt gravröse.

Nu inventerar Norrbotniabanan fornlämningar i Piteå kommun

Där Norrbotniabanan ska gå genom Piteå kommun finns arkeologiskt och kulturhistoriskt intressanta områden. Därför genomför vi nu arkeologiska utredningar där vi letar efter fornlämningar i området som ännu inte är kända.

Vi kommer också se över kända fornlämningar i området som bland annat förhistoriska boplatser och gravar, lämningar från användning av skogen som tjärdalar och kolmilor samt äldre gårdsmiljöer.

Arbetet börjar i maj och kommer att pågå till slutet av september, med undantag för ett kort sommaruppehåll i mitten av perioden.

Utredningen görs genom en visuell besiktning av marken. Med andra ord kommer arkeologerna att leta efter synliga fornlämningar. På en del platser kommer de att sticka små hål i marken med en jordsond. Utredningen kommer inte lämna några spår efter sig, och det kommer inte köra fordon i terrängen eller ske någon avverkning.

Ett av flera beslutsunderlag

I dagsläget är det inte beslutat exakt läge för Norrbotniabanan på sträckan genom Piteå kommun.  Det som är beslutat är en korridor, och inom den kommer järnvägen att ligga.

– När vi tar fram järnvägsplaner utreder vi olika linjedragningar inom korridoren innan vi slutligen bestämmer exakt läge för järnvägen. Den arkeologiska utredningen kommer vara ett av många underlag till beslutet om var järnvägen placeras, säger Pär Fleuron, projektledare.

Se länkarna nedan för en digital karta över Norrbotniabanan. I den kan du se korridorens sträckning genom Piteå kommun där de arkeologiska utredningarna utförs.