Logga in
Logga in

Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg Bifall för ansökan om vattenverksamhet för byggandet av Nyköpings resecentrum

Inför byggandet av Nyköpings resecentrum har Trafikverket och Nyköpings kommun tagit fram ansökningshandlingar för vattenverksamheter. Mark- och miljödomstolen har nu beviljat den första av tre ansökningar.

För att kunna lägga om ledningar, bygga de nya passagerna under järnvägsspåren och nya broar över Brunnsgatan behöver grundvatten ledas bort i byggskedet. Bortledning av grundvatten är en tillståndspliktig vattenverksamhet som prövas av mark- och miljödomstolen.

De planerade ombyggnationerna som medför tillståndspliktig vattenverksamhet kommer ske i tre olika etapper. Varje etapp kommer att utföras av antingen kommunen eller Trafikverket. Först när en etapp är färdigställd påbörjas nästa etapp.

Etapp 1

Nyköpings kommun utför förberedande arbeten med ledningsomläggning av ledningar för bland annat avlopp, dag- och dricksvatten. Kommunen lämnade in ansökan i december 2021, domstolsförhandlingar genomfördes 15 september 2022 och dom erhölls 13 oktober 2022. Kommunen och Trafikverket fick bifall på sin ansökan. En eventuell överklagan ska ske inom 3 veckor till mark- och miljööverdomstolen. Genom domen fick kommunen även så kallad verkställighet, d v s att domen får tas i anspråk även om den överklagas.

Etapp 2

Trafikverket utför arbeten för järnvägsanläggningen med tillhörande brokonstruktion, samt angöring till plattformar med tillhörande entrébyggnader. Trafikverket lämnade in ansökan sommaren 2022.

Etapp 3

Nyköpings kommun färdigställer byggnader, angränsande vägar och parkeringar samt fördjupar passagen under Brunnsgatan. Kommunen planerar att lämna in ansökan under hösten 2022.