Logga in
Logga in

Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg Järnåldersgravfält undersöks inför byggandet av Ostlänken

Vid Trosaåns dalgång, strax öster om Vagnhärad i Trosa kommun, undersöks flera järnåldersgravar längs Ostlänkens sträckning. Det är en del av de mest omfattande arkeologiska undersökningarna i Sveriges historia.

I augusti började arkeologer undersöka Silla högar. Det är ett stort gravfält från yngre järnålder (vendeltid) med 40 synliga gravar, varav åtta ska undersökas.

På platsen arbetar just nu upp till åtta arkeologer med att undersöka gravarna och även lämningar från en boplats med huslämningar och eventuellt en ugn.

Norr om Silla högar finns också en boplats och en gammal vägsträckning. Vid Åbro by finns boplats med härdar, stolphål, rännor, skärvsten (sten som har spruckit på grund av påverkan av eld) och möjliga gravar. Fyndigheter av keramik och slagg har gjorts. År 1979-81 undersöktes ett grav- och boplatsområde i anslutning till Åbro by med 120 gravar, 252 härdar, 21 ugnar och 60 rännor. Boplatsen som nu undersöks är fortsättningen av denna.

Undersökningarna pågår fram till november, då fältsäsongen för arkeologerna slutar på grund av vädret och mörkret.

Fornlämningar undersöks i fyra steg

Varje fornlämning undersöks i upp till fyra separata steg.

Steg 1-2: arkeologisk utredning i två etapper
Steg 3: arkeologisk förundersökning – fornlämningen avgränsas, dateras och beskrivs inför nästa steg.
Steg 4: arkeologisk undersökning - fornlämningen undersöks i sin helhet.
Inför varje steg behöver vi göra en ansökan till länsstyrelsen, som tar beslut om en utredning eller undersökning ska genomföras. En vetenskaplig rapportering sker innan länsstyrelsen kan ta beslut om nästa steg.

Fakta: arkeologi i Ostlänken

  • Längs Ostlänkens sträckning finns ca 650 fornlämningar.
  • Innan vi får bygga på platser där det finns fornlämningar måste de undersökas eftersom de skyddas av kulturmiljölagen.
  • Genom arkeologin får vi reda på var fornlämningar finns och var människor har verkat och bott i forna tider.
  • Arbetet påbörjades 2015 och beräknas vara klart år 2027.