Logga in
Logga in

Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg Samrådsredogörelse för delsträckan Sjösa-Skavsta i Nyköpings kommun

Nu har vi sammanställt de synpunkter vi fått in tillsammans med våra svar i en samrådsredogörelse för det senaste samrådet kopplat till delsträckan Sjösa-Skavsta, en del av Ostlänken genom Nyköping.

Här kan du läsa samrådsredogörelsen

Samrådsredogörelse Sjösa-Skavsta 2022-06-23 (pdf, 1,2 mb)

Samrådsredogörelse är en sammanställning av hur samrådsprocessen har gått till och vilka synpunkter som hittills kommit in från allmänhet, myndigheter, enskilda och särskilt berörda. I redogörelserna svarar vi på de synpunkter som kommit in hittills fram till och med 15 april 2022.

Dialogen är viktig – tack för att du engagerar dig!

Dialogen är en väsentlig del i vårt planeringsarbete när vi bygger Sveriges nya järnväg. I dag är det fullt i spåren och järnvägen behöver byggas ut. Ostlänken, mellan Järna och Linköping, är första delen av nya stambanor i Sverige. Nya stambanor är en nödvändig förstärkning av järnvägssystemets kapacitet och ger möjlighet till kortare restider, ökad kapacitet och ökad punktlighet.

På vår dokumentsida hittar du alla samrådshandlingar och övrig dokumentation om järnvägsplanerna för Ostlänken.

Här hittar du alla dokument och handlingar för Ostlänken.

Vad innebär samråd?

Samråd är en löpande process och under projektets gång är du välkommen att lämna synpunkter. När vi kommit vidare i planeringen av den nya järnvägen tar vi kontakt och för dialog med berörda fastighetsägare och närboende, myndigheter, organisationer och allmänheten för att få in synpunkter på våra förslag. Förslagen presenteras i det vi kallar för samrådshandlingar. Det är viktigt att tänka på att handlingarna inte är ett färdigt planförslag. Markanspråket som redovisas är preliminärt och utredningar som återstår kan innebära vissa justeringar.

Även om det tar många år från det att vår planering börjar till dess att bygget startar ska du inte vänta med att säga vad du tycker. Du har möjlighet att lämna synpunkter fram till att vi ställer ut järnvägsplanen för granskning. Dina synpunkter är viktiga för vårt fortsatta arbete.