Logga in
Logga in

Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg Därför tar det tid att bygga järnväg - planläggning en demokratisk process

Att bygga järnväg är en lång process, men vad är det egentligen som tar sådan tid? När vi bygger järnväg följer vi en lagreglerad process.

Ostlänken är ett stort och komplext projekt som sträcker sig genom tre län, fem kommuner och genom ett dal- och slättlandskap med Natura 2000-områden och stora kulturhistoriska värden. Ostlänken möjliggör för fler tåg, hållbara transporter, smidigare och tryggare resor samt större arbetsmarknadsregioner.

Innan vi kan börja bygga krävs noggrann planering, många utredningar, undersökningar och flera järnvägsplaner och tillstånd. Under planläggningsprocessen pågår samråd som sker löpande under projektets gång. Samråd innebär att du har möjlighet att lämna synpunkter och bidra med kunskap om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till i vårt fortsatta arbete.

Järnvägsprojekt som Ostlänken planeras enligt den så kallade planläggningsprocessen, som slutligen leder fram till en järnvägsplan. I planläggningsprocessen utreder vi på Trafikverket var och hur järnvägen ska byggas. När byggande av järnväg antas påverka vattnet i området, till exempel grundvatten eller vattendrag, behöver vi beskriva hur påverkan sker för att få tillstånd att utöva så kallad vattenverksamhet.

Planläggnings- och tillståndsprocessen – steg för steg

1. Trafikverket får av regeringen uppdraget att planlägga och bygga Ostlänken.

2. Trafikverket arbetar fram en järnvägsplan, som beskriver var järnvägen ska ligga och hur anläggningen ska se ut. Planen visar vilken mark som behövs tillfälligt för själva bygget av järnvägsplanen och permanent när järnvägen är i drift.

Till varje plan finns en miljökonsekvensbeskrivning som beskriver både positiva och negativa konsekvenser för miljön. Denna ska godkännas av Länsstyrelsen.

3. Samråd ger chansen att påverka ett järnvägsprojekt. Trafikverket bjuder in kommun, näringsliv och boende i området som berörs av järnvägsbygget för att få deras synpunkter och kunskap om området där Trafikverket planerar att bygga.

4. Trafikverket sammanfattar synpunkterna från samrådet samt föreslår hur de ska behandlas i den granskningshandling som tas fram i nästa steg. Den bearbetade järnvägsplanen kungörs och ställs ut för granskning, vilket innebär en ny möjlighet att lämna synpunkter på järnvägsplanen.

5. Ibland kommer det in så pass många synpunkter vid en granskning att Trafikverket behöver göra en kompletterande granskning. Trafikverket sammanfattar alla nya synpunkter och föreslår hur de ska behandlas. Därefter ställs järnvägsplanen ut för en kompletterande granskning.

6. Trafikverket sammanfattar de synpunkter som kommit in, föreslår hur de ska behandlas och skickar därefter järnvägsplanen till Länsstyrelsen för tillstyrkan. När Länsstyrelsen tillstyrkt järnvägsplanen skickas fastställelsehandlingarna till Trafikverkets centrala funktion Juridik och planprövning för fastställelseprövning.

7. När järnvägsplanen är prövad och fastställd finns möjlighet att överklaga beslutet hos regeringen.

8. Om överklagan inte sker, alternativt avslås av regeringen, kan järnvägsplanen vinna laga kraft.

9. De flesta miljöfrågor prövas inom ramen för järnvägsplanen, men för så kallad vattenverksamhet krävs också tillstånd enligt miljöbalken. Prövningen sker hos Mark- och miljödomstolen. I tillståndet regleras de villkor och krav på skyddsåtgärder som ska gälla. Prövningen av vattenverksamhet innehåller krav på samråd, framtagande av miljökonsekvensbeskrivning och ett omfattande remissförfarande.

Det är järnvägsplanen som reglerar var järnvägen får byggas. När järnvägsplanen är fastslagen får mark- och miljödomstolen inte neka Trafikverket tillstånd till de vattenverksamheter som uppkommer som en följd av den beslutade spårlinjen. Därför genomförs prövningen av vattenverksamhet efter att järnvägsplanen är fastställd.

Byggfas

När vi sedan går in i byggfas följer en tid av arbeten. Beroende på projektets storlek och omfattning varierar byggtiden. Ostlänken är ett stort och komplext projekt och kommer att byggas i etapper, med start i den norra delen av sträckan, Södertälje.

Här kan du läsa mer om Ostlänken och hur den nya dubbelspåriga järnvägen bidrar till samhällsutveckling, både i din kommun, men även i hela Sverige.  

Från planering till byggande

När Trafikverket planerar och bygger vägar och järnvägar börjar vi med en omfattande planeringsprocess. Den här filmen beskriver den processen.