Logga in
Logga in

Nu läggs växlarna på Norrköpings nya godsbangård

En milstolpe nås när växlarna levereras till Norrköpings nya godsbangård.

Måndag 9 oktober påbörjades leveranserna av växlar till Norrköpings nya godsbangård. Start av spår- och växelarbete är en viktig milstolpe i projektet och under hösten kommer cirka 43 stycken växlar att levereras. Växlarna levereras med lastbil, där en växel levereras av två lastbilar. 

- Samtliga arbeten går som planerat, berättar Staffan Gustavsson, projektledare Godsbangården, Trafikverket.

Norrköpings nya godsbangård

Vi bygger en ny, signalreglerad och elektrifierad godsbangård som ger plats för Ostlänken och kommande stadsutveckling i Norrköping. Här förbättrar vi möjligheterna för gröna och smidiga godstransporter som bidrar till en hållbar utveckling av godstrafiken i hela Sverige.

Om projektet

Norrköpings nuvarande godsbangård ligger centralt i staden, nära resecentrum. Genom att flytta godsbangården avlastas Norrköpings innerstad från buller och risker med farligt gods på järnväg. Att avlasta innerstaden från godstrafik underlättar också Norrköpings ambitioner för stadsutveckling och ökat bostadsbyggande. När Ostlänken byggs genom Norrköping kommer den nya järnvägen att gå genom platsen för nuvarande godsbangård samt även skära av industrispåren (Händelöspåret, Norra hamnspåret och Södra hamnspåret) till Händelö och den nya kombiterminalen i Norrköpings hamn. För att göra plats för Ostlänken bygger vi den nya godsbangården på Malmölandet, i anslutning till Kardonbanan.

Mer gods på järnvägen

När vi bygger en ny godsbangård förbättrar vi kapaciteten för godstrafiken på järnvägen. Godsbangården har idag plats för 630 meter långa tåg, medan den nya godsbangården dimensioneras för tåg som är 750 meter långa. När godsbangården kan ta emot längre och fler tåg innebär det att mer gods får plats på varje transport, vilket bidrar till ökad effektivitet. Den nya godsbangården kommer att vara operatörsneutral och svara för en fungerande avreglerad marknad vilket ökar användarbarheten, jämfört med Norrköpings befintliga godsbangård, då fler aktörer har möjlighet att nyttja bangården. 

Hållbara transporter

Sverige har högt satta klimatmål för transportsektorn. Ett mål är att utsläppen ska minska med minst 70 procent jämfört med 2010 års nivå. Trafikverket arbetar därför för långsiktigt effektiva och hållbara godstransporter. När mer gods kan gå på järnvägen kan vägnätet avlastas, vilket bidrar till att minska utsläppen från transportsektorn.

Knutpunkt för godstrafik

Norrköping är utpekat som knutpunkt i Trafikverkets nationella transportplan, och godstrafiken hit beräknas öka i framtiden. Staden har ett fördelaktigt läge med närhet till stora produktions- och konsumtionsområden och ett strategiskt läge i den växande Östersjöregionen. För att Norrköping ska kunna fortsätta utvecklas som ett av Sveriges starkare logistiklägen är det viktigt att öka kapaciteten för godstrafiken på järnvägen.

Den nya godsbangården kommer helt att elektrifieras. Elektrifieringen gör det möjligt att, via Kardonbanan, åka elektrifierat hela vägen ner till Norrköpings hamn, som är utpekat i nationell plan som en av Sveriges strategiskt viktigaste hamnar, vilket den nya godsbangården har en viktig anslutningspunkt till.

Säkrare underhåll

När vi bygger ny järnväg med modern teknik får vi en mer robust järnväg. Att bygga ny, modern järnväg ökar inte enbart kapaciteten och användarnyttan, utan bidrar även till säkrare underhåll och trafiksäkerhet.

Öppnar för trafik 2024

Godsbangården beräknas vara klar och öppna för trafik december 2024.

Leverans av växlar till Norrköpings nya godsbangård, måndag 9 oktober 2023.

Vy från ovan över arbetet vid Norrköpings nya godsbangård, måndag 9 oktober 2023.