Logga in
Logga in

Ostlänken - Ny järnväg längs forntida vägstrukturer

Parallellt med Ostlänkens dragning finner vi forna tiders vägar vilka får ny uppmärksamhet i och med järnvägsprojekteringen. Även om Ostlänken är en ny transportinfrastruktur följer den tusen år gamla vägstrukturer

I en samtid som av många uppfattas vara i ständig förändring och rörelse kan det vara svårt att hitta fasta, eviga punkter. Infrastruktur såsom vägar är dock till sin karaktär något av konstanter i landskapet. Vi kan kalla dem för kulturmiljöer med lång hållbarhet. Inte sällan finner vi generationer av vägar parallellt i landskapet som ersatt varandra över tid. Det innebär att vår tids motor- och järnvägar har samma sträckning och resmål som forntidens färdvägar. En av dessa landsvägar som gått parallellt med Ostlänken finner vi mellan Linköping och Norrköping, Braskens väg. Arkeologiska förundersökningar ger nya intressanta resultat om vägens uppbyggnad, ålder och sammanhang.

Många äldre vägsystem finns utsatta på kartor från 1600-talet när inhemska resurser karterades i stormakten Sverige. Inte sällan vittnar dock ortnamn och vikingatida runstenar längs med vägarna om deras betydligt äldre ursprung.

Ostlänken följer viktiga historiska leder genom landskap, bland annat den så kallade Eriksgatan. Benämningen Eriksgata är egentligen ingen väg i sig utan snarare en händelse eller aktivitet där medeltidens nyvalda kungar red genom riket för att erhålla erkännande och legitimitet från landets lagmän. Ostlänken följer Eriksgatan i Södermanland, genom Kolmården och sedan ut på slätten fram till Linköping.

Braskens väg

En del av landsvägen har fått namnet Braskens väg och hänvisar till Hans Brask, biskop i Linköpings stift mellan år 1513–1527. Idag går cirka fyra kilometer av vägen att följa mellan Melby och Norsholm söder om Norrköping. Delar av vägen är registrerad som fornlämning.​

Arkeologiska förundersökningar inför Ostlänken har inneburit att vägbankens uppbyggnad kunnat dokumenteras. I vägens konstruktion har två tidsfaser identifierats, dels till tidig medeltid (cirka 1000-1200-tal), dels till senmedeltid/tidig modern tid (cirka 1400-1600-tal).

En spännande men ej belagd tanke är att knyta senare vägrestaureringar direkt till biskop Brask, därav namnet på vägen, resonerar Magnus Johansson, projektledare arkeologi, Trafikverket.

Historiska källmaterial visar att just denna del av landsvägen mellan Norrköping och Linköping ersattes av Nya landsvägen i slutet av 1600-talet.

Vagnsaxel

Vid Resebro mosse drygt fyra kilometer norr om de bevarade delarna av Braskens väg, finns ytterligare en färdväg. Troligen är det delar av ett och samma vägsystem. Vid undersökningar har 60 meter av vägbanken hittats vilken var uppbyggd av ris- och stenbädd. Bland fynden finns en vagnsaxel i ek. Genom kol-14-metoden har den daterats till 250–400 e Kr (äldre järnålder). Sannolikt den äldsta vagnsaxeln som påträffats i landet.

Ostlänken följer med andra ord ett mer än 1600 år gammalt kommunikationssystem mellan Norrköping och Linköping.

Vissa av kulturmiljöns strukturer i landskapet är närmast att betrakta som konstanta till sin karaktär, konstaterar Magnus Johansson.