Logga in
Logga in
Foto: Craig Robinson, Mostphotos

Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg Samråd - en chans att påverka

När Trafikverket planerar och bygger infrastruktur börjar en stor planeringsprocess där du har möjlighet att påverka, till exempel via samråd. Samrådet är till för att samla information i ett tidigt skede av processen.

Ett samråd är en obligatorisk del av detaljplanearbetet och går oftast ut på att samla in tidig kunskap om eventuella hinder eller problem som detaljplanen kan komma att stöta på. Samrådet ska avse var den planerade åtgärden ska ligga, hur den ska utformas och vilken miljöpåverkan den får. Under samråden diskuterar vi förslag till lösning, miljöpåverkan och påverkan på enskilda fastigheter, till exempel om det behövs bullerskydd eller landskapsanpassad utformning. Under arbetet samråder vi med berörda kommuner, Länsstyrelsen och övriga berörda myndigheter, allmänheten samt de organisationer och enskilda som berörs.

Inkomna synpunkter under samrådet kallas för samrådshandlingar. Dessa tas med som underlag i den fortsatta planeringen av åtgärden. Det är viktigt att tänka på att handlingarna inte är ett färdigt planförslag. I väg- och järnvägsplaner samt tillståndsansökan för vattenverksamhet sammanställs och bemöts inkomna synpunkter på en övergripande nivå i en samrådsredogörelse som senare ställs ut på granskning.

Även om det tar många år från det att planeringen börjar till dess att bygget startar ska du inte vänta med att säga vad du tycker. Ju tidigare vi får in dina synpunkter, desto större möjlighet har vi att ta hand om dem på bästa sätt. Synpunkter är viktiga för vårt fortsatta arbete.

Sammanfattningsvis skulle man alltså kunna säga att samrådet är till för att skapa en så bra och genomtänkt väg- och järnvägsplan som möjligt, där synpunkter och information tagits tillvara från alla berörda parter.

I projekt Ostlänken har vi haft flertalet samråd i arbetet med väg- och järnvägsplaner samt ansökningar för vattenverksamhet. Dessa har varit värdefulla i arbetet med att planera den dubbelspåriga järnvägen. I höst kommer det att vara samråd i Linköping och Norrköping.

Ostlänken

Ostlänken är en 16 mil lång dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Den nya järnvägen möjliggör fler tåg och hållbara transporter, smidigare och tryggare resor samt större arbetsmarknadsregioner.

Om projektet

Det är trångt i spåren samtidigt som fler vill åka tåg och mer gods behöver transporteras. Med Ostlänken ökar vi kapaciteten och gör plats för fler persontåg och godset får ökat utrymme på den befintliga järnvägen. När Ostlänken öppnar för trafik och fler godståg kan gå på den befintliga järnvägen avlastas vägnätet, vilket ökar andelen klimatsmarta godstransporter. Att separera gods- och persontåg ger en snabbare och punktligare resa för resenären, samt ökar möjligheten för både arbete, utbildning och fritidsaktiviteter.

När vi bygger Ostlänken bygger vi inte bara dubbelspår, utan gör även kompensationsåtgärder för miljön längs järnvägens sträckning.

Mer information om Ostlänken