Logga in
Logga in

Ostlänken i Linköpings kommun

Ostlänken inom Linköpings kommun sträcker sig från Bäckeby fram till väster om centrala Linköping. Här planerar vi att bygga en ny järnväg och ett nytt resecentrum.

Vad?

Cirka 2 mil ny järnväg och ett nytt resecentrum.

Varför?

Det är trångt i spåren idag. Ostlänken möjliggör fler tåg och bidrar till större arbetsmarknadsregioner, smidigare arbetspendling och regional utveckling.

Nuläge

Planläggning pågår för sträckorna Linköpings tätort och Bäckeby-Linghem.

Om projektet

Ostlänken är en cirka 16 mil lång ny järnväg mellan Järna och Linköping. När vi bygger ut järnvägen bidrar vi till ökad tillgänglighet, kortare restider och punktligare tåg och bidrar samtidigt till en större arbetsmarknad, smidigare arbetspendling och regional utveckling.

Ostlänken i Linköpings kommun är cirka två mil lång och indelad i två delsträckor. Varje delsträcka planeras i en järnvägsplan.

 • Bäckeby-Linghem 
 • Linköpings tätort (som inkluderar ett nytt resecentrum)

Bäckeby-Linghem

Sträckan mellan Bäckeby och Linghem består av 11 km dubbelspårig järnväg. Järnvägen passerar, mestadels på bank, genom ett skogs- och jordbrukslandskap. På flera platser passerar järnvägen olika vattendrag och allmänna vägar på bro.

Kartan visar spårlinjen för sträckan Bäckeby-Linghem.

Se kartan som visar spårlinjen Bäckeby-Linghem i ett större format.

Vad händer just nu?

Planeringen för sträckan har startat upp igen under 2024. Nästa steg är att ta fram förslag för järnvägens markanspråk och detaljutformning. Vi planerar för att bjuda in till samråd i slutet av 2024.

Linköpings tätort

Sträckan genom Linköpings tätort består av cirka 1 mil dubbelspårig järnväg. På sträckan planeras också för ett nytt resecentrum. 

Kartan visar korridoren där Trafikverket planerar att bygga Ostlänken genom Linköpings tätort. Placeringen för en ny gemensam station för Ostlänken och Södra stambanan blir i området Steninge mellan Stångån och Bergsvägen (markerat med en röd fyrkant), nordväst om nuvarande station. En ny anslutningspunkt till Södra stambanan utreds väster om nya stationen. 

Karta över korridoren där Ostlänken ska gå genom Linköpings tätort i ett större format.

I vår interaktiva karta kan du läsa mer om vad vi har gjort, vad vi gör just nu och vad som händer framöver i planeringen för Linköpings tätort.

Vad händer just nu?

Trafikverket har tagit ställning till i vilket område (korridor) Ostlänken ska byggas i Linköpings tätort. Nästa steg i planeringen är att utreda var spår och station ska ligga inom korridoren. Därefter beskriver vi hur järnvägen ska utformas. Järnvägsplanen ska även innehålla en miljökonsekvensbeskrivning som beskriver den miljöpåverkan som järnvägen kan medföra. 

Ett första samråd om spårlinjen är planerat till hösten 2024. Samråd om järnvägens markanspråk och utformning är planerat till år 2026.

Stångådals- och Tjustbanans anslutning i Linköping

När Trafikverket tog ställning till var Ostlänken ska gå in och ut från centrala Linköping var utgångspunkten att Stångådals- och Tjustbanan ska få en likvärdig funktion som idag. Placeringen för en ny gemensam station för Ostlänken och Södra stambanan blir i området Steninge, strax nordväst om dagens station i området mellan Stångån och Bergsvägen. Trafikverkets inriktning är att Stångådals- och Tjustbanan inte ansluter till den nya stationen i Steninge utan istället får ett nytt plattformsläge i norra Tannefors.

Vad händer just nu?

Under 2024 startar vi upp ett separat planeringsarbete för Stångådals- och Tjustbanans anslutning i Linköping, som kommer pågå fram till 2026. I arbetet med järnvägsplanen bjuder vi kontinuerligt in de som är särskilt berörda att bidra med kunskap och synpunkter.

Kartan visar Trafikverkets förordade alternativ för Stångådals- och Tjustbanans anslutning i Linköping.

Se kartan om Trafikverkets förordade alternativ för Stångådals- och Tjustbanans anslutning i ett större format.

Lämna synpunkter

Du kan lämna synpunkter fram till dess att granskning av järnvägsplanerna är avslutad. Men vi tar gärna emot dina synpunkter så snart som möjligt för att kunna ta hand om dem på bästa sätt.

Du kan lämna dina synpunkter på flera sätt. Kom ihåg att ange aktuellt ärendenummer (TRV 20xx/xxxxx) om du lämnar synpunkter via e-post eller brev.

 • Bäckeby-Linghem, TRV 2014/72088
 • Linköpings tätort, TRV 2022/26280
 • Stångådals- och Tjustbanans anslutning, TRV 2023/20538

Via e-post

Skicka ditt e-postmeddelande till investeringsprojekt@trafikverket.se 

Via brev

Skicka ditt brev till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge 

Via synpunktsformulär

Nyheter

Tidsplan

Här kan du läsa mer om vad vi har gjort och var vi befinner oss just nu i planeringen för Ostlänken i Linköpings kommun.

Regeringen tar ställning till val av järnvägskorridor där den fortsatta planeringen av Ostlänken ska ske. Tillåtlighetsbeslutet innebar att Trafikverket kunde gå vidare med upprättande av järnvägsplaner enligt den planeringsprocess som regleras i lagen om byggande av järnväg.

Under våren 2022 tog Trafikverket ställning till var Ostlänken ska gå in och ut från centrala Linköping. En kombination av korridorerna Steninge och Norr om Malmslätt ska ligga till grund för den fortsatta planeringen.

2023

 • Komplettering av ställningstagande för val av lokalisering, delsträcka Linköpings tätort

2024

 • Samråd om järnvägens spårlinje, delsträcka Linköpings tätort
 • Samråd om järnvägens utformning och markanspråk, delsträcka Bäckeby-Linghem

2026

 • Samråd om järnvägens utformning och markanspråk, delsträcka Linköpings tätort

Vi bygger Ostlänken etappvis och planerar att börja norrifrån där planeringen kommit längst.

2025

 • Planerad entreprenadstart för volymentreprenad Norsholm (järnvägsplan Klinga-Bäckeby, Loddby-Klinga, Bäckeby-Linghem). Innan vi börjar bygga, pågår projektering av entreprenaden. Byggnation påbörjas cirka tre år senare.

2026

 • Planerad entreprenadstart för volymentreprenad Linköping C (järnvägsplan Linköpings tätort). Innan vi börjar bygga, pågår projektering av entreprenaden. Byggnation påbörjas cirka tre år senare.

5 Ostlänken är klar 2035

Dokument

Klicka här för att ta del av dokument och handlingar för Ostlänken.

Frågor och svar

Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om Ostlänken i Linköpings kommun.

Frågor och svar om Ostlänken genom Linköpings tätort.

Det är fortfarande för tidigt att säga om en fastighet inom korridoren blir påverkad. Just nu planerar vi för hur spårlinjen ska byggas inom den valda korridoren. I denna process bjuder vi in de som är särskilt berörda till samråd, till exempel fastighetsägare som bor nära där vi planerar att bygga järnvägen, att tycka till. Alla synpunkter är viktiga för att vi ska få kunskap om faktorer att ta hänsyn till i vårt fortsatta arbete.

Ett första samråd är planerat till hösten 2024.

Just nu arbetar vi med att ta fram en järnvägsplan som är en detaljerad beskrivning av hur sträckningen av järnvägen ska se ut och hur den ska byggas inom den valda korridoren. I denna process bjuder vi in de som är särskilt berörda till samråd, till exempel fastighetsägare som bor nära där vi planerar att bygga järnvägen, att tycka till. Alla synpunkter är viktiga för att vi ska få kunskap om faktorer att ta hänsyn till i vårt fortsatta arbete.

Ett första samråd är planerat till hösten 2024.

En ny väg eller järnväg påverkar omgivningen och byggandet väcker självklart många frågor. Ofta måste vi ta ny mark i anspråk för utbyggnaden. När vi tar fram en vägplan eller järnvägplan är utgångspunkten att vi ska göra så lite intrång på andras mark och ställa till med så lite problem för de boende som möjligt. Vi ska göra det som behövs för att minska skador, så länge kostnaderna för det är rimliga. Det går dock inte att undvika intrång och olägenheter helt, hur omsorgsfullt vi än planerar.

Läs mer om markåtkomst för utbyggnad av vägar och järnvägar

Läs mer om hur du får ersättning när vi bygger järnväg på din mark

Läs mer om vad som händer när en järnväg eller väg byggs

Läs mer om hur vi planerar nya vägar och järnvägar

När Trafikverket tog ställning till var Ostlänken ska gå in och ut från centrala Linköping var utgångspunkten att Stångådalsbanan ska få en likvärdig funktion som idag. Placeringen för en ny gemensam station för Ostlänken och Södra stambanan blir i området Steninge, strax nordväst om dagens station i området mellan Stångån och Bergsvägen. Trafikverkets inriktning är att Stångådalsbanan inte ansluter till den nya stationen i Steninge utan istället får ett nytt stationsläge i norra Tannefors. Det finns inget taget beslut om Stångådalsbanans anslutning i Linköping och Trafikverket välkomnar synpunkter i dialog och samråd framöver.  

Ett nytt stationsläge möjliggör goda anslutningar för fortsatt resande

Att bygga ett nytt stationsläge för Stångådalsbanan i norra Tannefors innebär en betydligt lägre kostnad än att ansluta till det nya stationsläget för Ostlänken och Södra stambanan i Steninge. Enligt Trafikverkets studier har få resenärer, som idag reser på Stångådalsbanan, Linköpings centralstation som målpunkt. De flesta ska ta sig vidare till sjukhuset, universitetet eller till de större arbetsplatserna i centrala Linköping var av många ligger i närheten av  det nya stationsläget i norra Tannefors. Med förbättrade kollektivtrafiklösningar med buss ska det vara enkelt för resenärer att ta sig vidare från det nya stationsläget.

Södra stambanan ansluter till det Stångådalsbanans nya stationsläge i norra Tannefors och gör det möjligt för resenärer att med tåg ta sig vidare österut, mot Norrköping som nästa stora knutpunkt.

Trafikverket välkomnar synpunkter i dialog och samråd för kommande beslut

Under 2023 påbörjar vi arbetet med att ta fram en järnvägsplan som är en detaljerad beskrivning av hur sträckningen av järnvägen genom Linköpings tätort ska se ut och hur den ska byggas inom den valda korridoren. Ett första samråd för Ostlänkens spårlinje genom Linköpings tätort är planerat till hösten 2024. Under 2024 kommer vi också att starta ett separat planeringsarbete för Stångådalsbanans anslutning i Linköping. I dessa processer bjuder vi kontinuerligt in de som är särskilt berörda till samråd, till exempel regioner, kommuner och fastighetsägare som bor nära där vi planerar att bygga järnvägen, att tycka till. Alla synpunkter är viktiga för att vi ska få kunskap om faktorer att ta hänsyn till i vårt fortsatta arbete.  

Frågor och svar om Stångådalsbanans och Tjustbanans anslutning i Linköping.

I planeringen av Ostlänken och Tjust- och Stångådalsbanans anslutning i Linköping lägger Trafikverket stor vikt vid att hitta alternativ med besparingspotentialer. Att bygga ett nytt plattformsläge för Stångådals- och Tjustbanan i norra Tannefors innebär en betydligt lägre kostnad än att ansluta till det nya stationsläget för Ostlänken och Södra stambanan i Steninge. Enligt Trafikverkets studier har få resenärer, som idag reser på Stångådals- och Tjustbanan, Linköpings centralstation som målpunkt. De flesta ska ta sig vidare till sjukhuset, universitetet eller till de större arbetsplatserna i centrala Linköping, varav många ligger i närheten av det planerade plattformsläget i norra Tannefors. Med förbättrade kollektivtrafiklösningar med buss ska det vara enkelt för resenärer att ta sig vidare från det nya plattformsläget.

Det är en förutsättning att det finns goda möjligheter för fortsatt resande med kollektivtrafik för att det nya stationsläget i norra Tannefors ska vara ett alternativ. Trafikverket för en dialog med Linköpings kommun och Östgötatrafiken om möjliga lösningar.  

Ja, Södra stambanan ansluter till det nya plattformsläget i norra Tannefors och gör det möjligt för tågoperatörer och resenärer att ta sig vidare från Stångådals- och Tjustbanan och vidare österut, mot Norrköping som nästa stora knutpunkt.

Just nu arbetar vi med att ta fram en järnvägsplan som är en detaljerad beskrivning av hur sträckningen av järnvägen genom Linköpings tätort ska se ut och hur den ska byggas inom den valda korridoren. Ett första samråd för Ostlänkens spårlinje genom Linköpings tätort är planerat till hösten 2024.

Under 2024 kommer vi också att starta ett separat planeringsarbete för Stångådals- och Tjustbanans anslutning i Linköping, som kommer pågå fram till 2026. I  järnvägsplanen för Stångådals- och Tjustbanans anslutning så kommer Trafikverket studera de olika alternativen och i samband med första samrådet inför spårlinjeval kommer vi förorda ett alternativ.

I arbetet med järnvägsplanerna bjuder vi kontinuerligt in de som är särskilt berörda till samråd, till exempel regioner, kommuner och fastighetsägare som bor nära där vi planerar att bygga järnvägen, att tycka till. Alla synpunkter är viktiga för att vi ska få kunskap om faktorer att ta hänsyn till i vårt fortsatta arbete.

Utredningen om Tjust- och Stångådalsbanans funktion för regional utveckling ska vara klar 2024 och kommer vara ett bra underlag in i järnvägsplaneprocessen för Tjust- och Stångådalsbanans anslutning i Linköping som pågår 2024-2026. Tjust- och Stångådalsbanans anslutning i Linköping hänger ihop med den övriga planeringen av Ostlänken genom Linköping. Planeringen av Ostlänken har pågått länge och följer en egen process och tidplan. Utredningen av Stångådals- och Tjustbanans funktion för regional utveckling följer en annan process, men båda är viktiga pusselbitar för att skapa ett robust järnvägssystem i Sverige.

Samverkan med Linköpings kommun

Ostlänken är ett stort och komplicerat projekt där både stat och kommun är inblandade. Parallellt med vårt arbete med järnvägsplanerna driver kommunerna stadsutvecklingsfrågor kopplat till genomförandet av Ostlänken.

Kontakt

Rita Ekgren

Projektledare, sträckan Bäckeby-Linghem

Telefon: +46 10-123 86 25

Andreas Hult

Projektledare, sträckan Linköpings tätort

Telefon: +46 10-123 86 97