Logga in
Logga in

Ostlänken i Linköpings kommun

Ostlänken inom Linköpings kommun sträcker sig från Bäckeby fram till väster om centrala Linköping. Här planerar vi att bygga en ny järnväg och ett nytt resecentrum.

Vad?

22 kilometer ny järnväg och ett nytt resecentrum.

Varför?

Det är trångt i spåren idag. Ostlänken möjliggör fler tåg och bidrar till större arbetsmarknadsregioner, smidigare arbetspendling och regional utveckling.

Nuläge

Planläggningen för sträckan genom Linköpings tätort pågår. Planläggningen för sträckan Bäckeby-Linghem startar igen under 2023.

Om projektet

Ostlänken är en cirka 16 mil lång ny järnväg mellan Järna och Linköping. När vi bygger ut järnvägen bidrar vi till ökad tillgänglighet, kortare restider och punktligare tåg och bidrar samtidigt till en större arbetsmarknad, smidigare arbetspendling och regional utveckling.

Ostlänken i Linköpings kommun är 22 kilometer lång och indelad i två delsträckor. Varje delsträcka planeras i en järnvägsplan.

  • Bäckeby-Linghem 
  • Linköpings tätort som inkluderar ett nytt resecentrum

Plangränsen för järnvägsplanen Bäckeby-Tallboda har ändrats till Bäckeby-Linghem. Delar av planen har överförts till järnvägsplanen Linköpings tätort.

Bäckeby-Linghem

Arbetet med järnvägsplanen för delen Bäckeby-Linghem kommer att fortsätta och startas upp igen under år 2023. 

Kartan visar spårlinjen för sträckan Bäckeby-Linghem.

Se kartan som visar spårlinjen Bäckeby-Linghem i ett större format.

Linköpings tätort

Sträckan genom Linköpings tätort är cirka 12 kilometer lång. Sträckningen påverkas av regeringsuppdraget och den fortsatta inriktningen för Ostlänken. Planeringen av sträckan från centrala Linköping ut till Sjögestad kommer att avbrytas som en följd av att de centrala systemdelarna av de nya stambanorna, mellan Linköping och Borås respektive Hässleholm via Jönköping, inte ska byggas ut. För att Ostlänken på bästa sätt ska stötta det regionala perspektivet och bidra till stärkt kapacitet i Södra stambanestråket ökar behovet av effektiva kopplingar mellan den nya järnvägen och befintliga Södra stambanan. Det sker genom integrerade stationslösningar i Linköping.

Hösten 2023 kommer vi att arbeta utifrån den nya inriktningen i fortsatt dialog med Linköpings kommun för att driva arbetet med Ostlänken framåt. Trafikverkets ställningstagande om val av lokalisering kvarstår tillsvidare utifrån att placeringen för en ny station blir i området Steninge och en ny anslutningspunkt till Södra stambanan kommer utredas vidare. 

Kartan visar korridorerna Steninge och Norr om Malmslätt där Trafikverket ska bygga Ostlänken genom Linköpings tätort.

Kartan visar korridoren där Trafikverket ska bygga Ostlänken genom Linköpings tätort. Placeringen för en ny gemensam station för Ostlänken och Södra stambanan blir i området mellan Stångån och Bergsvägen (markerat med en röd fyrkant). Planeringen av sträckan från centrala Linköping ut till Sjögestad kommer att avbrytas som en följd av att de centrala systemdelarna av de nya stambanorna, mellan Linköping och Borås respektive Hässleholm via Jönköping, inte ska byggas ut. En ny anslutningspunkt till Södra stambanan kommer utredas vidare. 

Karta över korridoren där Ostlänken ska gå genom Linköpings tätort i ett större format.

Läs svaren på de vanligaste frågorna om valet av korridor genom Linköpings tätort.

Det är fortfarande för tidigt att säga om en fastighet inom korridoren blir påverkad. Just nu planerar vi för hur spårlinjen ska byggas inom den valda korridoren. I denna process bjuder vi in de som är särskilt berörda till samråd, till exempel fastighetsägare som bor nära där vi planerar att bygga järnvägen, att tycka till. Alla synpunkter är viktiga för att vi ska få kunskap om faktorer att ta hänsyn till i vårt fortsatta arbete.

Ett första samråd är planerat till våren 2024.

Under 2023 påbörjar vi arbetet med att ta fram en järnvägsplan som är en detaljerad beskrivning av hur sträckningen av järnvägen ska se ut och hur den ska byggas inom den valda korridoren. I denna process bjuder vi in de som är särskilt berörda till samråd, till exempel fastighetsägare som bor nära där vi planerar att bygga järnvägen, att tycka till. Alla synpunkter är viktiga för att vi ska få kunskap om faktorer att ta hänsyn till i vårt fortsatta arbete.

Ett första samråd är planerat till våren 2024.

En ny väg eller järnväg påverkar omgivningen och byggandet väcker självklart många frågor. Ofta måste vi ta ny mark i anspråk för utbyggnaden. När vi tar fram en vägplan eller järnvägplan är utgångspunkten att vi ska göra så lite intrång på andras mark och ställa till med så lite problem för de boende som möjligt. Vi ska göra det som behövs för att minska skador, så länge kostnaderna för det är rimliga. Det går dock inte att undvika intrång och olägenheter helt, hur omsorgsfullt vi än planerar.

Läs mer om markåtkomst för utbyggnad av vägar och järnvägar

Läs mer om hur du får ersättning när vi bygger järnväg på din mark

Läs mer om vad som händer när en järnväg eller väg byggs

Läs mer om hur vi planerar nya vägar och järnvägar

När Trafikverket tog ställning till var Ostlänken ska gå in och ut från centrala Linköping var utgångspunkten att Stångådalsbanan ska få en likvärdig funktion som idag. Placeringen för en ny gemensam station för Ostlänken och Södra stambanan blir i området Steninge, strax nordväst om dagens station i området mellan Stångån och Bergsvägen. Trafikverkets inriktning är att Stångådalsbanan inte ansluter till den nya stationen i Steninge utan istället får ett nytt stationsläge i norra Tannefors. Det finns inget taget beslut om Stångådalsbanans anslutning i Linköping och Trafikverket välkomnar synpunkter i dialog och samråd framöver.  

Ett nytt stationsläge möjliggör goda anslutningar för fortsatt resande

Att bygga ett nytt stationsläge för Stångådalsbanan i norra Tannefors innebär en betydligt lägre kostnad än att ansluta till det nya stationsläget för Ostlänken och Södra stambanan i Steninge. Enligt Trafikverkets studier har få resenärer, som idag reser på Stångådalsbanan, Linköpings centralstation som målpunkt. De flesta ska ta sig vidare till sjukhuset, universitetet eller till de större arbetsplatserna i centrala Linköping var av många ligger i närheten av  det nya stationsläget i norra Tannefors. Med förbättrade kollektivtrafiklösningar med buss ska det vara enkelt för resenärer att ta sig vidare från det nya stationsläget.

Södra stambanan ansluter till det Stångådalsbanans nya stationsläge i norra Tannefors och gör det möjligt för resenärer att med tåg ta sig vidare österut, mot Norrköping som nästa stora knutpunkt.

Trafikverket välkomnar synpunkter i dialog och samråd för kommande beslut

Under 2023 påbörjar vi arbetet med att ta fram en järnvägsplan som är en detaljerad beskrivning av hur sträckningen av järnvägen genom Linköpings tätort ska se ut och hur den ska byggas inom den valda korridoren. Ett första samråd för Ostlänkens spårlinje genom Linköpings tätort är planerat till våren 2024. Under 2024 kommer vi också att starta ett separat planeringsarbete för Stångådalsbanans anslutning i Linköping. I dessa processer bjuder vi kontinuerligt in de som är särskilt berörda till samråd, till exempel regioner, kommuner och fastighetsägare som bor nära där vi planerar att bygga järnvägen, att tycka till. Alla synpunkter är viktiga för att vi ska få kunskap om faktorer att ta hänsyn till i vårt fortsatta arbete.  

I vår interaktiva karta kan du läsa mer om valet av korridor och vad vi arbetat med i lokaliseringsutredningen (länken fungerar ej i Internet Explorer).

Nästa steg i planeringen

Valet av korridor visar det område där vi ska bygga Ostlänken. Nästa steg i planeringen är att vi fram en järnvägsplan som är en detaljerad beskrivning av hur sträckningen av järnvägen ska se ut och hur den ska byggas inom den valda korridoren. Planen ska även innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivningen beskriver den miljöpåverkan som en planerad verksamhet kan medföra. 

Ett första samråd om spårlinjen är planerat till våren 2024. 

Stångådals- och Tjustbanans anslutning i Linköping

När Trafikverket tog ställning till var Ostlänken ska gå in och ut från centrala Linköping var utgångspunkten att Stångådals- och Tjustbanan ska få en likvärdig funktion som idag. Placeringen för en ny gemensam station för Ostlänken och Södra stambanan blir i området Steninge, strax nordväst om dagens station i området mellan Stångån och Bergsvägen. Trafikverkets inriktning är att Stångådals- och Tjustbanan inte ansluter till den nya stationen i Steninge utan istället får ett nytt plattformsläge i norra Tannefors.

Under 2024 startar vi upp ett separat planeringsarbete för Stångådals- och Tjustbanans anslutning i Linköping, som kommer pågå fram till 2026. I arbetet med järnvägsplanen bjuder vi kontinuerligt in de som är särskilt berörda att bidra med kunskap och synpunkter.

Karta som visar förslag för Stångådals- och Tjustbanans anslutning i Linköping.

Kartan visar Trafikverkets förordade alternativ för Stångådals- och Tjustbanans anslutning i Linköping.

Se kartan om Trafikverkets förordade alternativ för Stångådals- och Tjustbanans anslutning i ett större format.

Strax innan jul meddelade regeringen att planeringen av Ostlänken ska fortsätta med ett större fokus på kostnadsreducerande åtgärder. I planeringen av Ostlänken och Tjust- och Stångådalsbanans anslutning i Linköping lägger Trafikverket stor vikt vid att hitta alternativ med besparingspotentialer. Att bygga ett nytt plattformsläge för Stångådals- och Tjustbanan i norra Tannefors innebär en betydligt lägre kostnad än att ansluta till det nya stationsläget för Ostlänken och Södra stambanan i Steninge. Enligt Trafikverkets studier har få resenärer, som idag reser på Stångådals- och Tjustbanan, Linköpings centralstation som målpunkt. De flesta ska ta sig vidare till sjukhuset, universitetet eller till de större arbetsplatserna i centrala Linköping, varav många ligger i närheten av det planerade plattformsläget i norra Tannefors. Med förbättrade kollektivtrafiklösningar med buss ska det vara enkelt för resenärer att ta sig vidare från det nya plattformsläget.

Det är en förutsättning att det finns goda möjligheter för fortsatt resande med kollektivtrafik för att det nya stationsläget i norra Tannefors ska vara ett alternativ. Trafikverket för en dialog med Linköpings kommun och Östgötatrafiken om möjliga lösningar.  

Ja, Södra stambanan ansluter till det nya plattformsläget i norra Tannefors och gör det möjligt för tågoperatörer och resenärer att ta sig vidare från Stångådals- och Tjustbanan och vidare österut, mot Norrköping som nästa stora knutpunkt.

Under 2023 påbörjar vi arbetet med att ta fram en järnvägsplan som är en detaljerad beskrivning av hur sträckningen av järnvägen genom Linköpings tätort ska se ut och hur den ska byggas inom den valda korridoren. Ett första samråd för Ostlänkens spårlinje genom Linköpings tätort är planerat till hösten 2023.

Under 2024 kommer vi också att starta ett separat planeringsarbete för Stångådals- och Tjustbanans anslutning i Linköping, som kommer pågå fram till 2026. I  järnvägsplanen för Stångådals- och Tjustbanans anslutning så kommer Trafikverket studera de olika alternativen och i samband med första samrådet inför spårlinjeval kommer vi förorda ett alternativ.

I arbetet med järnvägsplanerna bjuder vi kontinuerligt in de som är särskilt berörda till samråd, till exempel regioner, kommuner och fastighetsägare som bor nära där vi planerar att bygga järnvägen, att tycka till. Alla synpunkter är viktiga för att vi ska få kunskap om faktorer att ta hänsyn till i vårt fortsatta arbete.

Utredningen om Tjust- och Stångådalsbanans funktion för regional utveckling ska vara klar 2024 och kommer vara ett bra underlag in i järnvägsplaneprocessen för Tjust- och Stångådalsbanans anslutning i Linköping som pågår 2024-2026. Tjust- och Stångådalsbanans anslutning i Linköping hänger ihop med den övriga planeringen av Ostlänken genom Linköping. Planeringen av Ostlänken har pågått länge och följer en egen process och tidplan. Utredningen av Stångådals- och Tjustbanans funktion för regional utveckling följer en annan process, men båda är viktiga pusselbitar för att skapa ett robust järnvägssystem i Sverige.

Lämna synpunkter

Du kan lämna synpunkter fram till dess att granskning av järnvägsplanerna är avslutad. Men vi tar gärna emot dina synpunkter så snart som möjligt för att kunna ta hand om dem på bästa sätt.

Du kan lämna dina synpunkter på flera sätt. Kom ihåg att ange aktuellt ärendenummer (TRV 20xx/xxxxx) om du lämnar synpunkter via e-post eller brev.

Via e-post

Skicka ditt e-postmeddelande till investeringsprojekt@trafikverket.se 

Via brev

Skicka ditt brev till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge 

Via synpunktsformulär

Nyheter

Tidsplan

Här kan du läsa mer om vad vi har gjort och var vi befinner oss just nu i planeringen för Ostlänken i Linköpings kommun.

Regeringen tar ställning till val av järnvägskorridor där den fortsatta planeringen av Ostlänken ska ske. Tillåtlighetsbeslutet innebar att Trafikverket kunde gå vidare med upprättande av järnvägsplaner enligt den planeringsprocess som regleras i lagen om byggande av järnväg.

Under våren 2022 tog Trafikverket ställning till var Ostlänken ska gå in och ut från centrala Linköping. En kombination av korridorerna Steninge och Norr om Malmslätt ska ligga till grund för den fortsatta planeringen.

2023

  • Samråd om järnvägens spårlinje, delsträcka Linköpings tätort

2024

  • Samråd om järnvägens utformning och markanspråk, delsträcka Bäckeby-Linghem

2026

  • Samråd om järnvägens utformning och markanspråk, delsträcka Linköpings tätort

Vi bygger Ostlänken etappvis och planerar att börja norrifrån där planeringen kommit längst.

5 Ostlänken är klar 2035

Dokument

Klicka här för att ta del av dokument och handlingar för Ostlänken.

Samverkan med Linköpings kommun

Ostlänken är ett stort och komplicerat projekt där både stat och kommun är inblandade. Parallellt med vårt arbete med järnvägsplanerna driver kommunerna stadsutvecklingsfrågor kopplat till genomförandet av Ostlänken.

Kontakt

Rita Ekgren

Projektledare, sträckan Bäckeby-Linghem

Telefon: +46 10-123 86 25

Andreas Hult

Projektledare Linköpings tätort, sträckan Linghem-Sjögestad

Telefon: +46 10-123 86 97