Logga in
Logga in

Östergötland Ostlänken i Norrköpings kommun

Ostlänken i Norrköpings kommun sträcker sig från Stavsjö i norr till Bäckeby i söder. Här planerar vi att bygga en ny järnväg och ett nytt resecentrum.

Vad?

43 kilometer ny järnväg mellan Stavsjö och Bäckeby och ett nytt resecentrum.

Varför?

Det är trångt i spåren idag. Ostlänken möjliggör fler tåg och bidrar till större arbetsmarknadsregioner, smidigare arbetspendling och regional utveckling.

Nuläge

Ostlänken i Norrköpings kommun är indelad i tre delsträckor, där samtliga är under planering.

Om projektet

Ostlänken är en 16 mil lång dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Den nya järnvägen möjliggör fler tåg och hållbara transporter, smidigare och tryggare resor samt större arbetsmarknadsregioner.

Ostlänken i Norrköpings kommun är 43 kilometer lång och indelad i fyra delsträckor. Varje delsträcka planeras i en järnvägsplan. Trafikverket planerar även för en ny omformarstation i Åby, som en del av projektet.

 • Stavsjö-Loddby (Kolmården)
 • Loddby-Butängen, den centrala sträckan som inkluderar ett nytt resecentrum
 • Butängen-Klinga (tunnel genom centrala Norrköping)
 • Klinga-Bäckeby
 • Åby omformarstation

Stavsjö-Loddby (Kolmården)

Kartan visar Ostlänkens sträckning mellan Stavsjö och Loddby.

Karta som visar Ostlänkens sträckning mellan Stavsjö och Loddby i större format

Delsträckan Stavsjö–Loddby är cirka 15 kilometer lång och går omväxlande på bank, på bro, i skärning och i tunnel. I norr inleds sträckan i höjd med Stavsjö, strax norr om länsgränsen mellan Södermanland och Östergötlands län. Från Stavsjö till norra tunnelpåslaget går järnvägen till stora delar längs med E4. Efter sjön Strålen når järnvägen Böksjötorp och vattendraget Åksjöbäcken som passeras på bro innan järnvägen når det norra tunnelpåslaget vid Böksjö. Den åtta kilometer långa tunneln genom Kolmården består av, förutom ett tunnelrör för dubbelspår, en servicetunnel som anläggs parallellt med spårtunneln samt flera tvärtunnlar och tillfartstunnlar. 

I söder går tunneln ut vid Stenkullen, efter passage under E4. Sedan går järnvägen en kort sträcka på bank innan den övergår till en cirka 670 meter lång landskapsbro för att passera Nyköpingsbanan, väg 898 (Nyköpingsvägen) och väg 899 (Strandvägen) och sedan löpa vidare utmed E4 på norra Malmölandet. Vattendraget Torshagsån passeras på bro. Vid Södra Malmölandet passerar järnvägen på bank och sedan i skärning under Kardonbanans spår och Krusenhofsvägen för att sedan ansluta till nästa järnvägssträcka Loddby-Klinga in mot centrala Norrköping vid sidan av Södra stambanan.

Vad händer just nu?

Järnvägsplanen är skickad till Trafikverkets enhet Juridik och planprövning för fastställelseprövning. I samband med detta har brev skickats ut till alla som yttrat sig i granskningen. De som yttrat sig får då möjlighet att lämna ytterliga synpunkter innan planen kan fastställas. Du kan ta del av aktuella handlingar på sidan Dokument under rubriken Norrköping, Aktuella handlingar järnvägsplan. Vi planerar för att planen kan fastställas första kvartalet 2025.

Film som beskriver hur delsträckan skulle kunna se ut

Animerad film som visar hur järnvägen kan se ut på sträckan mellan Stavsjö- och Loddby.

Se en syntolkad version av den animerade filmen om delsträckan Stavsjö-Loddby. 

Loddby-Butängen och nytt resecentrum

Sträckan mellan Loddby och Butängen utgörs av cirka 8 kilometer lång dubbelspårig järnväg genom centrala Norrköping. På sträckan planerar vi också för ett nytt resecentrum, strax norr om det befintliga. I december 2020 tog kommunfullmäktige i Norrköping beslut om att de önskar att den nya stationen ska byggas i upphöjt läge på bro och att medfinansiering blir aktuell för att genomföra beslutet. Norrköpings kommun och Trafikverket har tillsammans tagit fram ett medfinansieringsavtal som reglerar respektive parts finansiella ansvar och åtagande utifrån att Norrköpings kommun önskar en upphöjd station, utöver Trafikverkets grundutförande. Medfinansieringsavtalet är godkänt och undertecknat av båda parter i juni 2022. På Norrköpings kommuns webbplats hittar du mer information om stationslösningen. 

Om stationslösningen på Norrköpings kommuns webbplats.

Vad händer just nu?

Trafikverket har tagit beslut om spårlinje genom centrala Norrköping. Nästa steg är att vi presenterar järnvägens utformning och planerade markanspråk, vilket är planerat till hösten 2024. Du kan ta del av aktuella handlingar på sidan Dokument under rubriken Norrköping, Aktuella handlingar järnvägsplan

Norrköpings kommun har i samarbete med Sveriges Arkitekter arrangerat en tävling om hur den nya centralstationen med närmiljö ska se ut. Nu har juryn utsett det vinnande förslaget. Trafikverket har varit en av representanterna i juryn. 

Arkitekttävlingen för centralstationen avgjord

OBS! Delsträckan har tidigare varit en del av järnvägsplanen Loddby-Klinga som delats upp i två järnvägsplaner (Loddby-Butängen och Butängen-Klinga).

Butängen-Klinga (tunnel, centrala Norrköping)

Den 8 kilometer långa tunneln planeras mellan Stockholmsvägen och Klinga under Himmelstalund och Borg. Trafikverket har under lång tid gjort undersökningar av jord och berg i området för tunneln för att kunna bilda sig en uppfattning om hur det ser ut under markytan. Bergets kvalitet och profil varierar och provtagningar visar att det finns sprickzoner och vattenförande skikt som komplicerar tunneldrivningen. 

Vad händer just nu?

Trafikverket utreder alternativa metoder för att kunna bygga tunneln på ett smidigt och säkert sätt. Vi planerar för att bjuda in till samråd om tunnelns utformning, preliminärt under hösten 2025. Du kan ta del av aktuella handlingar på sidan Dokument under rubriken Norrköping, Aktuella handlingar järnvägsplan

OBS! Tunneln har tidigare varit en del av järnvägsplanen Loddby-Klinga som delats upp i två järnvägsplaner (Loddby-Butängen och Butängen-Klinga).

Åby omformarstation

I samband med att Ostlänken tas i drift finns ett behov av ytterligare kraftinmatning till järnvägen. Elkraften i järnvägsnätet skiljer sig från det regionala elkraftsnätet och måste därför omvandlas för att kunna användas. Denna omvandling sker i en så kallad omformarstation. I Åby ska den planerade omformarstationen försörja nya och befintliga järnvägssystem. 

Klinga-Bäckeby

Kartan visar Ostlänkens sträckning mellan Klinga och Bäckeby i Norrköpings kommun.

Karta som visar Ostlänkens sträckning mellan Klinga och Bäckeby i Norrköpings kommun i större format

Delsträckan Klinga-Bäckeby är cirka 12 kilometer lång och järnvägen går omväxlande på bank, på bro och i skärning. Delsträckan kommer att gå parallellt med E4, då det är ett område som redan är påverkat av effekterna från befintlig infrastruktur. På sträckan planeras inga stationer. Föreslagen spårlinje grundar sig i att minimera intrång och negativa konsekvenser i skyddsvärda områden. Vid Landsjö anläggs en ekodukt över järnvägen, som är avsedd för att djur ska kunna ta sig över till andra sidan av järnvägen på ett säkert sätt. Över Göta kanal passerar Ostlänken på en cirka 720 meter lång bro. Bron kommer att ha samma höjd som befintlig bro för riksväg E4 och blir därmed inte något hinder för båtar eller de som rör sig längs kanalen.

Vad händer just nu?

Järnvägsplanen är skickad för fastställelseprövning till Trafikverkets avdelning Juridik och planprövning. Vi planerar för att planen kan fastställas första kvartalet 2024. Du kan ta del av aktuella handlingar på sidan Dokument under rubriken Norrköping, Aktuella handlingar järnvägsplan.

Film som beskriver hur delsträckan skulle kunna se ut

Animerad film som visar hur järnvägen kan se ut på sträckan mellan Klinga och Bäckeby.

Se en syntolkad version av den animerade filmen om delsträckan Klinga-Bäckeby.

Lämna synpunkter

Du kan lämna synpunkter fram till dess att granskning av järnvägsplanen är avslutad. Vi tar gärna emot dina synpunkter så snart som möjligt för att kunna ta hand om dem på bästa sätt.

Du kan lämna dina synpunkter på flera sätt. Kom ihåg att ange aktuellt ärendenummer om du lämnar synpunkter via e-post eller brev.

 • Järnvägsplan Loddby-Klinga, ärendenummer TRV 2017/64849
 • Järnvägsplan Åby omformarstation, ärendenummer TÄHS-2024-000077

Via e-post

Skicka ditt e-postmeddelande till investeringsprojekt@trafikverket.se 

Via brev

Skicka ditt brev till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge 

Via synpunktsformulär

Nyheter

Tidsplan

Här kan du läsa mer om vad vi har gjort och var vi befinner oss just nu i planeringen för Ostlänken i Norrköpings kommun.

Regeringen tar ställning till val av järnvägskorridor där den fortsatta planeringen av Ostlänken ska ske. Tillåtlighetsbeslutet innebar att Trafikverket kunde gå vidare med upprättande av järnvägsplaner enligt den planeringsprocess som regleras i lagen om byggande av järnväg.

2017

 • Samråd och öppet hus, delsträcka Stavsjö-Loddby

2018

 • Samråd om järnvägens spårlinje, delsträcka Loddby-Klinga

2019

 • Samråd och öppet hus, delsträcka Stavsjö-Loddby

 • Samråd, delsträcka Klinga-Bäckeby

2020

 • Samråd och öppet hus, delsträcka Klinga-Bäckeby

2021

 • Kompletterande digitalt samråd, delsträcka Stavsjö-Loddby

2022

 • Godkänd miljökonsekvensbeskrivning, delsträcka Klinga-Bäckeby
 • Granskning av järnväsplan, delsträcka Klinga-Bäckeby 

2023

 • Digitalt samråd om järnvägens spårlinje, delsträcka Loddby-Klinga
 • Godkänd miljökonsekvensbeskrivning, delsträcka Stavsjö-Loddby
 • Granskning av järnvägsplan, delsträcka Stavsjö-Loddby
 • Fastställelseprövning av järnvägsplan, delsträcka Klinga-Bäckeby

2024

 • Järnvägsplan vinner laga kraft, delsträcka Klinga-Bäckeby
 • Fastställelseprövning av järnvägsplan, delsträcka Stavsjö-Loddby
 • Prövning av tillstånd för vattenverksamhet, delsträcka Stavsjö-Loddby
 • Samråd om järnvägens utformning och markanspråk, delsträcka Loddby-Klinga

2025

 • Järnvägsplan vinner laga kraft, delsträcka Stavsjö-Loddby

2026

 • Godkänd miljökonsekvensbeskrivning, delsträcka Loddby-Klinga
 • Granskning av järnvägsplan, delsträcka Loddby-Klinga

2027

 • Fastställelseprövning av järnvägsplan, delsträcka Loddby-Klinga

2028

 • Järnvägsplan vinner laga kraft, delsträcka Loddby-Klinga

Bygghandlingsprojekteringen är ett förberedande arbete inför att vi ska handla upp en entreprenör som ska bygga järnvägen. I den här fasen tar vi fram detaljerade handlingar som beskriver hur järnvägen ska byggas. En viktig del av det förberedande arbetet handlar om att göra fältundersökningar i området där vi ska bygga, för att få bättre kunskap om förhållanden för bland annat jord, berg och vatten.

Vi bygger Ostlänken etappvis och planerar att börja norrifrån där planeringen kommit längst.

2025

 • Planerad entreprenadstart för volymentreprenad Norsholm (järnvägsplan Klinga-Bäckeby, Loddby-Klinga, Bäckeby-Linghem). Innan vi börjar bygga, pågår projektering av entreprenaden. Byggnation påbörjas cirka tre år senare.

2026

 • Entreprenad Kolmården (järnvägsplan Stavsjö-Loddby)

2027

 • Planerad entreprenadstart för volymentreprenad Norrköping C (järnvägsplan Loddby-Klinga). Innan vi börjar bygga, pågår projektering av entreprenaden. Byggnation påbörjas cirka tre år senare.

5 Ostlänken är klar 2035

Dokument

Klicka här för att ta del av dokument och handlingar för Ostlänken.

Frågor och svar

Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om Ostlänken i Norrköpings kommun.

Kardonbanan är en godsjärnväg som förbinder Södra stambanan med hamnen på Händelö. När vi bygger Ostlänken kommer det påverka Kardonbanan. Ostlänken kommer byggas under Kardonbanans två spår vid Bådstorp där Södra stambanan korsar riksväg E4. Där kommer vi bygga två nya broar för Kardonbanans spår, som idag går på bank. Just nu planerar vi för hur vi kan hitta lämpliga sätt att utföra det här arbetet på, så att det får så liten påverkan som möjligt på trafiken på Kardonbanan. I samband med att vi vet mer om hur och när vi ska utföra arbetet kommer vi också informera de som berörs av avstängningarna av Kardonbanans spår.

När det gäller stationen i Krokek har Trafikverket i dagsläget inga planer på att den ska läggas ner.

Järnvägsplanen innehåller en miljökonsekvensbeskrivning som beskriver den nya järnvägens miljöpåverkan och hur vi planerar att hantera den. Vi är medvetna om riskerna och förstår att det finns oro. Trafikverket har som uppgift att skydda yt- och grundvatten från föroreningar vid byggnads- och anläggningsarbeten och har ett särskilt fokus på vattentäkter. I miljökonsekvensbeskrivningen har vi utrett hur järnvägen påverkar dricksvattnet i området och vi har bedömt att risken för påverkan på kvalitet och kvantitet är liten. Miljökonsekvensbeskrivningen är nu godkänd av länsstyrelserna i Östergötland och Södermanland. För att kunna bygga anläggningen genom Kolmården krävs förutom en lagakraftvunnen järnvägsplanplan även tillstånd för vattenverksamhet. Vattenverksamhet är arbeten och anläggningar som påverkar vattenområdens djup, storlek, läge men även bortledning av vatten. Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet avgörs i en miljödom från mark och miljödomstolen och lämnas in av Trafikverket under våren 2024.

En ny järnväg gör intrång i landskapet men när vi bygger eftersträvar vi att påverka omgivningen så lite som möjligt. Vi är medvetna om riskerna och förstår att det finns oro. För att begränsa järnvägens påverkan i de känsliga naturmiljöerna i Kolmården bygger vi bland annat större delen av sträckan i en åtta kilometer lång tunnel. Vi har också minskat ner på antalet upplagsytor för masshantering och förlägger både upplagsytor och arbetsvägar där de inte påverkar känsliga naturmiljöer. Tillgången till sjöar och rekreationsområden i Kolmården kommer till stor del att fungera som vanligt. I vissa fall kommer vi behöva leda om vissa sträckor på exempelvis Södermanlandsleden och Östgötaleden till alternativa vägar.

Samverkan med Norrköpings kommun

Ostlänken är ett stort och komplicerat projekt där både stat och kommun är inblandade. Parallellt med vårt arbete med järnvägsplanerna driver kommunerna stadsutvecklingsfrågor kopplat till genomförandet av Ostlänken.

Kontakt

Daniel Palm

Projektledare, Ostlänken i Norrköpings kommun

Telefon: +46 10-124 44 89