Logga in
Logga in

Flera län Ostlänken i Södertälje kommun

Ostlänken i Södertälje kommun sträcker sig från Gerstaberg i norr till Långsjön i söder. Här planerar vi att bygga ny järnväg.

Vad?

15 kilometer ny järnväg mellan Gerstaberg och Långsjön.

Varför?

Det är trångt i spåren idag. Ostlänken möjliggör fler tåg och bidrar till större arbetsmarknadsregioner, smidigare arbetspendling och regional utveckling.

Nuläge

Järnvägsplanen skickades in för fastställelse i mars 2023. Vi har även skickat in ansökningar om tillstånd för vattenverksamhet till Mark- och miljödomstolen.

Om projektet

Ostlänken är en 16 mil lång ny järnväg som sträcker sig mellan Järna och Linköping. När vi bygger ut järnvägen bidrar vi till ökad tillgänglighet, kortare restider och punktligare tåg och bidrar samtidigt till en större arbetsmarknad, smidigare arbetspendling och regional utveckling.

Ostlänken i Södertälje kommun är cirka 15 kilometer lång och består av en järnvägsplan.

 • Gerstaberg - Långsjön

Gerstaberg - Långsjön

Karta över Ostlänkens planerade sträckning genom Södertälje kommun, från Gerstaberg i norr till Långsjön i söder.

Karta över Ostlänkens planerade sträckning genom Södertälje kommun i större format (pdf). 

 

Sträckan Gerstaberg-Långsjön går till stor del på markspår och vid kultur- och friluftsområdet Järnaslätten planerar vi att anlägga järnvägen på låg bank, strax över marknivå, för att minska inverkan på landskapet. I planeringen lägger vi stor vikt vid att minimera intrång och negativa konsekvenser i skyddsvärda områden. Till stor del planerar vi att anlägga järnvägen nära E4:an, ett område som redan är påverkat av befintlig infrastruktur.

Ostlänken börjar i Gerstaberg

Gerstaberg, utanför Järna, är den nordligaste delen av Ostlänken och början på den nya dubbelspåriga järnvägen som ska möjliggöra fler tåg. I Gerstaberg ansluter Ostlänken till den befintliga järnvägen, och det görs bland annat med en så kallad portalbro över den befintliga järnvägen. Därtill bygger vi cirka 3 kilometer dubbelspårig järnväg omväxlande på bro, bank och i skärning. Bank innebär ett något upphöjt läge och skärning innebär ett läge strax under omgivande marknivå.

Vad händer just nu

Våren 2023 började vi med förberedande arbeten i Gerstaberg. Vi förbereder för en tillfällig spårförbindelse i järnvägsanläggningen samt förbereder för en skyddsportal till portalbron. Den kommande skyddsportalen kan liknas vid ett tak/tunnel över järnvägen, så att arbetena med portalbron till stor del kan ske samtidigt som tågtrafiken är igång.

Järnvägsplanen skickades för fastställelseprövning till Trafikverkets avdelning Juridik och planprövning i mars 2023. Du kan ta del av aktuella handlingar på vår webbplats. Vi planerar för att planen kan fastställas första kvartalet 2024.

Film som beskriver hur delsträckan skulle kunna se ut

Animerad film som visar hur järnvägen kan se ut på sträckan mellan Gerstaberg och Långsjön.

Se en syntolkad version av den animerade filmen för delsträckan Gerstaberg-Långsjön.

Nyheter

Tidsplan

Här kan du läsa mer om vad vi har gjort och var vi befinner oss just nu i planeringen för Ostlänken i Södertälje kommun.

Regeringen tar ställning till val av järnvägskorridor där den fortsatta planeringen av Ostlänken ska ske. Tillåtlighetsbeslutet innebar att Trafikverket kunde gå vidare med upprättande av järnvägsplaner enligt den planeringsprocess som regleras i lagen om byggande av järnväg.

2016

 • Samråd och öppet hus

2017

 • Samråd, del av ny spårlinje

2018

 • Samråd, allmänna vägar

2019

 • Samråd och öppet hus

2021

 • Järnvägsplanen ställs ut för granskning

2022

 • Järnvägsplanen ställs ut för kompletterande granskning

2023

 • Järnvägsplanen prövas för fastställelse

2023–2024

 • Vi förbereder för en tillfällig spårförbindelse i järnvägsanläggningen samt förbereder för en skyddsportal till portalbron. Förberedelserna sker inför byggstart av den dubbelspåriga järnvägen.

Vi bygger Ostlänken etappvis och planerar att börja norrifrån där planeringen kommit längst.

2024–2028

 • Planerad byggstart för utförandeentreprenad Gerstaberg (järnvägsplan Gerstaberg–Långsjön).

2024/2025–2033/2034

 • Planerad entreprenadstart för volymentreprenad Vagnhärad (järnvägsplan Gerstaberg–Långsjön, järnvägsplan Långsjön–Sillekrog). Innan vi börjar bygga, pågår projektering av entreprenaden. Byggnation påbörjas cirka tre år senare.

5 Ostlänken är klar 2035

Dokument

På webbsidan Dokument hittar du handlingar som hör till Ostlänken fördelat efter geografiskt område, från norr till söder. Längst ner på sidan finns övergripande dokument för Ostlänken.

Samverkan med Södertälje kommun

Ostlänken är ett stort och komplicerat projekt där både stat och kommun är inblandade. Parallellt med vårt arbete med järnvägsplanerna driver kommunen egna stadsutvecklingsfrågor kopplat till genomförandet av Ostlänken.

Kontakt

Linda Abrahamsson

Projektledare järnvägsplan

Per-Eric Metso

Projektledare entreprenad Gerstaberg

Stefan Lindqvist

Projektledare entreprenad Vagnhärad