Logga in
Logga in

Flera län Ostlänken i Södertälje kommun

Ostlänken inom Södertälje kommun sträcker sig från Gerstaberg i norr till Långsjön i söder. Här planerar vi att bygga ny järnväg.

Vad?

15 kilometer ny järnväg mellan Gerstaberg och Långsjön.

Varför?

Det är trångt i spåren idag. Ostlänken möjliggör fler tåg och bidrar till större arbetsmarknadsregioner, smidigare arbetspendling och regional utveckling.

Nuläge

Järnvägsplanen beräknas skickas in för fastställelse första kvartalet 2023. Vi arbetar med tillståndshandlingar för vattenverksamhet och genomför kompletterande samråd med berörda.

Om projektet

Ostlänken är en 16 mil lång ny järnväg som sträcker sig mellan Järna och Linköping. När vi bygger ut järnvägen bidrar vi till ökad tillgänglighet, kortare restider och punktligare tåg och bidrar samtidigt till en större arbetsmarknad, smidigare arbetspendling och regional utveckling.

Sträckan mellan Gerstaberg och Långsjön är cirka 15 kilometer. En stor del av järnvägen går på markspår och vid kultur- och friluftsområdet Järnaslätten planerar vi att anlägga järnvägen på låg bank, strax över marknivå, för att minska inverkan på landskapet. I planeringen lägger vi stor vikt vid att minimera intrång och negativa konsekvenser i skyddsvärda områden. Till stor del planerar vi att anlägga järnvägen nära E4:an, ett område som redan är påverkat av befintlig infrastruktur.

Karta över Ostlänkens planerade sträckning genom Södertälje kommun, från Gerstaberg i norr till Långsjön i söder.

Karta över Ostlänkens planerade sträckning genom Södertälje kommun, från Gerstaberg i norr till Långsjön i söder.

Karta över Ostlänkens planerade sträckning genom Södertälje kommun i större format (pdf). 

 

Ostlänken börjar i Gerstaberg

Gerstaberg, utanför Järna, är den nordligaste delen av Ostlänken och början på den nya dubbelspåriga järnvägen som ska möjliggöra fler tåg. I Gerstaberg ansluter Ostlänken till den befintliga järnvägen, och det görs bland annat med en så kallad fly-over-bro över den befintliga järnvägen. Därtill bygger vi cirka 3 kilometer dubbelspårig järnväg omväxlande på bro, bank och i skärning. Bank innebär ett något upphöjt läge och skärning innebär ett läge strax under omgivande marknivå.

Förberedande arbeten

Våren 2023 börjar vi med förberedande arbeten i Gerstaberg. Vi förbereder för en tillfällig spårförbindelse i järnvägsanläggningen samt förbereder för en skyddsportal till fly-over-bron. Den kommande skyddsportalen kan liknas vid ett tak/tunnel över järnvägen, så att arbetena med fly-over-bron till stor del kan ske samtidigt som tågtrafiken är igång.

Nyheter

Tidsplan

Här kan du läsa mer om vad vi har gjort och var vi befinner oss just nu i planeringen för Ostlänken i Södertälje kommun.

Regeringen tar ställning till val av järnvägskorridor där den fortsatta planeringen av Ostlänken ska ske. Tillåtlighetsbeslutet innebar att Trafikverket kunde gå vidare med upprättande av järnvägsplaner enligt den planeringsprocess som regleras i lagen om byggande av järnväg.

2016

  • Samråd och öppet hus

2017

  • Samråd, del av ny spårlinje

2018

  • Samråd, allmänna vägar

2019

  • Samråd och öppet hus

2021

  • Järnvägsplanen ställs ut för granskning

2022

  • Järnvägsplanen ställs ut för kompletterande granskning

2023

  • Fastställelseprövning av järnvägsplan

Vi bygger Ostlänken etappvis och planerar att börja norrifrån där planeringen kommit längst. Det betyder att vi kan börja bygga i Södertälje kommun 2024.

4 Ostlänken är klar 2035

Dokument

På webbsidan Dokument hittar du handlingar som hör till Ostlänken fördelat efter geografiskt område, från norr till söder. Längst ner på sidan finns övergripande dokument för Ostlänken.

Samverkan med Södertälje kommun

Ostlänken är ett stort och komplicerat projekt där både stat och kommun är inblandade. Parallellt med vårt arbete med järnvägsplanerna driver kommunen egna stadsutvecklingsfrågor kopplat till genomförandet av Ostlänken.

Kontakt

Linda Abrahamsson

Projektledare järnvägsplan

Telefon: +46 10-123 71 47

Per-Eric Metso

Projektledare Gerstaberg-entreprenaden

Telefon: +46 10-123 87 95

Stefan Lindqvist

Projektledare Vagnhärad-entreprenaden