Logga in
Logga in

Kalmar E22 förbi Bergkvara

E22 är en viktig förbindelse genom hela sydöstra Sverige, genom att bygga om ökar vi framkomligheten och trafiksäkerheten på sträckan.

Vad?

Vi planerar bygga om E22 till en mötesfri väg med mitträcke, som går förbi Bergkvara istället för rakt igenom samhället.

Varför?

Ändamålet med projektet är att öka framkomligheten och trafiksäkerheten på E22 längs aktuell sträcka samt förbättra boendemiljön i Bergkvara.

Nuläge

Beslut om vald korridor klart.

Om projektet

Val av lokalisering

Lokaliseringsutredningen är nu avslutad och det står klart att ny sträckning av E22 förbi Bergkvara kommer att byggas inom den gula korridoren.

Gul korridor följer befintlig väg längst och avviker i höjd med Hillsborg. Korridoren går norrut i närheten av Norra Kärr, Mulatorp och Siggesbo. Korsning med väg 504 kan antingen vara mellan Äskebäcksmåla– Sjömanstäppan eller öster om Sjömanstäppan. Korridor Gul innebär därmed kortast ny väg.

Läs mer i Ställningstagande angående val av lokaliseringsalternativ under Dokument.

Bakgrund

​E22 är en del av det nationella vägnätet och Ostkuststråket mellan Malmö, Kalmar och Stockholm. E22 är viktig för godstrafik, inte minst till och från sydöstra Sveriges hamnar och är utpekad som rekommenderad led för farligt gods.

Brister i vägens standard

  • Sträckan förbi Bergkvara är en av få kvarvarande delar av E22 som inte är mötesseparerad eller på gång att bli det, och den har lägre standard än andra delar av E22. Vägar som inte är mötesseparerade innebär en större risk för allvarliga olyckor.
  • Genom Bergkvara är hastighetsbegränsningen 50 km/tim, det försämrar framkomligheten för trafikanter som bara ska ta sig genom och förbi Bergkvara.
  • E22 genom Bergkvara är i dagsläget både genomfartsväg och lokalgata i Bergkvara, det innebär risker för trafikanterna.

Negativ påverkan på Bergkvara

  • Trafiksäkerheten brister, särskilt för oskyddade trafikanter som gående och cyklister.
  • Den höga trafikbelastningen innebär störningar för närboende i Bergkvara, till exempel genom buller och vibrationer.
  • Vägen är en barriär som delar upp samhället. Den försvårar också för utveckling av tätorten och för möjligheterna att planlägga nya bostadsområden.

Ändamålet med projektet är att öka framkomligheten och trafiksäkerheten på E22 längs aktuell sträcka samt förbättra boendemiljön i Bergkvara.

Området som utreds sträcker sig från Bröms i söder till Söderåkra i norr, och mellan Torsås och Bergkvara. Utredningsområdets längd är cirka 14 km och som bredast 4 km.

Vad är det vi vill göra?

E22 föreslås byggas om med en ny sträckning utanför Bergkvara och med högre standard.

Den aktuella sträckan inom utredningsområdet föreslås att byggas om på delar av befintlig väg samt som helt ny vägdragning. Genom en fysisk mötesseparering (mitträcke) med omkörningsmöjligheter likt utformningen av väg E22 söder om utredningsområdet kan hastigheten höjas till 100 km/tim. Anläggningen kommer också att omfatta en ny korsningspunkt mellan väg 504 och E22 där en ny omstigningsplats för regional busstrafik vid E22 byggs.

De här effekterna vill vi uppnå:

  • Förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet för genomfartstrafik.
  • Hastighetshöjning som bidrar till vinster i restid.
  • Förbättrad möjlighet för regional kollektivtrafik i området.
  • Förbättrad tillgänglighet, en minskad barriäreffekt genom samhället samt en ökad säkerhet för oskyddade trafikanter.

Det är inte bestämt var inom utredningsområdet den nya sträckningen av E22 förbi Bergkvara kommer bli.

Vad händer längre fram?

Lokaliseringsutredningen är nu avslutad och det står klart att ny sträckning av E22 förbi Bergkvara kommer att byggas inom den gula korridoren. 

Nästa steg i processen är att välja en mer exakt placering av var den nya vägen ska gå inom den valda korridoren. Här kommer nu Trafikverket ta fram ett planförslag. Planförslaget visar var och hur en ny väg ska anläggas inom den valda korridoren.

Vägens utformning kommer att presenteras genom ytterligare samråd där förslagen presenteras och möjlighet att lämna synpunkter ges. När samrådshandlingen har färdigställts och miljökonsekvensbeskrivningen godkänts av Länsstyrelsen så ställs handlingen ut på granskning vilket ger ytterligare möjlighet för dem som är direkt berörda att yttra sig. Vägplanen kan sedan fastställas.

Efter fastställelse tas en bygghandling fram och en entreprenad kan handlas upp.

Tidsplan

1 Samråd December 2020

2 Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan Vintern 2021

3 Samråd om möjliga lokaliseringar Sommaren 2021

4 Samråd val av lokaliseringsalternativ Våren 2022

5 Beslut val av lokaliseringsalternativ Mars 2023

6 Fortsatt vägplansprocess 2023-2028

7 Bygghandling 2029

8 Byggnation 2030–2033

Fler projekt på E22 i Kalmar

Kontakt

Tobias Odebjer

Projektledare

Telefon: +46 10-123 47 41